Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0484/2018

Predkladané texty :

B8-0484/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 301kWORD 56k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.175v01-00
 
B8-0484/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0410/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP))


Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE
Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Laura Agea v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP))  
B8‑0484/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (smernica o brojleroch)(2),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso(3),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 7. apríla 2016 o vplyve genetického výberu na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa (COM(2016)0182),

–  so zreteľom na štúdiu Komisie z 21. novembra 2017 o uplatňovaní smernice Rady 2007/43/ES a vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 13. apríla 2018 o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyve na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ako aj o vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok (COM(2018)0181),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o Európskom akčnom pláne jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)(5),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 19. decembra 2013 o rôznych metódach omračovania hydiny (COM(2013)0915),

–  so zreteľom na štúdiu Komisie z 9. novembra 2017 o príprave najlepších postupov na ochranu zvierat počas usmrcovania,

–  so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti Komisie z 26. januára 2009 o označovaní dobrých životných podmienok zvierat a zriadení referenčného strediska Spoločenstva pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (časť 1: označovanie dobrých životných podmienok zvierat),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 28. októbra 2009 o možnostiach označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorení európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (COM(2009)0584),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Impact assessment report accompanying the report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals (posúdenie vplyvu pripojené k správe Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o možnostiach označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorení európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (SEC(2009)1432),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (nariadenie o úradných kontrolách)(7),

–  so zreteľom na osobitné prieskumy Eurobarometra 270 a 450 o postojoch občanov EÚ k životným podmienkam zvierat a o postojoch spotrebiteľov EÚ k označovaniu živočíšnych výrobkov podľa metódy výroby,

–  so zreteľom na vedecké stanoviská a správy o vplyve genetického výberu, chovu, umiestnenia brojlerov a plemenných brojlerov na zdravie a dobré životné podmienky, ako aj o ukazovateľoch dobrých životných podmienok brojlerových kurčiat a ich odolnosti voči stresu, ktoré uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v odpovedi na otázky EFSA-Q-2012-01002(8), EFSA-Q-2012-00670(9), EFSA-Q-2011-00915(10), EFSA-Q-2009-00798(11), EFSA-Q-2009-00504(12), EFSA-Q-2009-00505(13), EFSA-Q-2009-00796(14) a EFSA-Q-2009-00797(15),

–  so zreteľom na vedecké stanoviská a správy o rizikách pre verejné zdravie v súvislosti s výskytom baktérií Campylobacter spp. a salmonely pri produkcii mäsa z brojlerov, ktoré uverejnil úrad EFSA v odpovedi na otázky EFSA-Q-2008-293(16), EFSA-Q-2009-00233(17), EFSA-Q-2010-00687(18), EFSA-Q-2008-416A(19), EFSA-Q-2008-416B(20), EFSA-Q-2008-469(21), EFSA-Q-2006-040(22) a EFSA-Q-2006-046(23),

–  so zreteľom na súhrnnú správu Európskej únie o antimikrobiálnej rezistencii zoonotických a indikátorových baktérií z ľudí, zvierat a potravín v rokoch 2014 a 2016, ktorú uverejnili EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v odpovedi na otázky EFSA-Q-2015-00088(24) a EFSA-Q-2016-00622(25),

–  so zreteľom na otázku Komisie týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat, používania antimikrobiálnych látok a environmentálneho vplyvu chovu brojlerov (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže každoročne sa v Európskej únii zabíja na potravinárske účely približne sedem miliárd brojlerových kurčiat(26);

B.  keďže veľká väčšina brojlerových kurčiat sa chová v tradičných priemyselných systémoch, v ktorých sú chované desaťtisíce(27) kusov hydiny v stiesnených podmienkach bez obohatenia prostredia, prístupu k vonkajšiemu priestoru alebo prirodzenému svetlu a pri vysokých koncentráciách škodlivých plynov; keďže takéto podmienky sú škodlivé pre zdravie zvierat i ľudí a znečisťujú životné prostredie;

C.  keďže úrad EFSA označil genetický výber brojlerových kurčiat na rýchly rast za jeden z hlavných faktorov ohrozujúcich zdravie a dobré životné podmienky týchto zvierat a uviedol, že je príčinou chromosti, kardiovaskulárnych zlyhaní a vysokej úmrtnosti;

D.  keďže k pomalšie rastúcim plemenám, pre ktoré je charakteristická vyššia kvalita života a lepšie zdravie, patrí menej než 5 % všetkých brojlerov v EÚ; keďže 40 % brojlerových kurčiat sa chová pri hustote chovu 34 – 39 kg/m2 a ďalších 26 % pri hustote až do 42 kg/m2, zatiaľ čo podľa smernice 2007/43/ES by táto hustota mala byť nižšia než 33 kg/m2;

E.  keďže ukazovatele životných podmienok zvierat počas usmrcovania, ktoré sú stanovené v smernici o brojleroch, sa v členských štátoch uplatňujú často nedostatočným a nejednotným spôsobom;

F.  keďže k zlepšeniu životných podmienok brojlerov na farmách, počas prepravy a usmrcovania môžu prispieť rázne opatrenia zamerané na dobré životné podmienky brojlerov, ktoré stanovil úrad EFSA(28);

G.  keďže omračovanie vo vodnom kúpeli zväzovaním a zavesovaním živých kurčiat predstavuje vážne a zbytočné riziká pre životné podmienky zvierat, ako aj zdravotné riziká pre pracovníkov; keďže v súčasnosti povolené elektrické parametre môžu spôsobiť nesprávne omráčenie značného počtu zvierat(29);

H.  keďže v Európskej únii sú čoraz bežnejšie požiare hospodárskych budov;

I.  keďže používanie poľnohospodárskych systémov a chov plemien brojlerov, ktoré znamenajú lepšie životné podmienky, môžu zlepšiť výsledky v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, a tým prispieť k zníženiu potreby antimikrobiálnych látok pri zachovaní vysokej kvality produktov;

J.  keďže nevyhovujúce životné podmienky spôsobené vysokou hustotou chovu(30) a tepelným stresom(31) môžu vyvolať hormonálne, fyziologické a imunologické nedostatky a zvýšiť náchylnosť brojlerových kurčiat na choroby;

K.  keďže vzťah medzi nevyhovujúcimi životnými podmienkami zvierat, bezpečnosťou potravín a účinkami na zdravie ľudí a zvierat vo významnej miere prispieva k obavám v súvislosti so životnými podmienkami zvierat;

L.  keďže podľa informácií EFSA a ECDC(32) predstavuje výskyt multirezistentných zoonotických kmeňov baktérií Campylobacter spp. a salmonely v chovoch brojlerov a v mäse brojlerov čoraz väčšiu hrozbu pre verejné zdravie;

M.  keďže podľa informácií úradu EFSA(33) je postup „riedenia“, pri ktorom sa odstráni časť kŕdľa pred koncom chovného obdobia, aby sa zvýšila hmotnosť ostatných kurčiat, spojená s nárastom rizika kontaminácie mäsa brojlerov baktériou Campylobacter spp. o 25 %;

N.  keďže liahne a rodičovské kŕdle nie sú zahrnuté do smernice o brojleroch, a preto nie sú predmetom monitorovania z hľadiska zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, hoci podmienky v liahňach a stav rodičovských kŕdľov majú vplyv na zdravie a úmrtnosť v chovoch brojlerov;

O.  keďže z najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra o dobrých životných podmienkach zvierat vyplýva, že viac ako 50 % občanov Európy sa pri nákupe živočíšnych výrobkov informuje o spôsobe ich výroby a sú ochotní zaplatiť viac za lepšie životné podmienky zvierat; keďže viac ako 80 % občanov Európy si želá zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat v EÚ;

P.  keďže podľa správy Komisie z 28. októbra 2009 (COM(2009)0584) by lepšie informovanie spotrebiteľov o spôsobe chovu hospodárskych zvierat viedlo k zvýšeniu transparentnosti a mohlo by podporiť lepšie životné podmienky v rámci poľnohospodárskych postupov;

Q.  keďže terminológia na označovanie hydinového mäsa povolená súčasnými obchodnými normami pre hydinu je dobrovoľná a neponúka spotrebiteľom plnú transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob výroby;

R.  keďže poľnohospodári v EÚ, ako aj mimovládne organizácie vyjadrili obavy, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne dôsledky dovozu lacno vyrobeného kuracieho mäsa a zavádzajúce označovanie kuracieho mäsa spracovaného v Európskej únii, ale s pôvodom v tretích krajinách, ako je Ukrajina;

1.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom multirezistentných zoonotických pôvodcov, ktoré sa bežne vyskytujú pri chove brojlerov, ako sú Campylobacter spp., salmonela a E. coli;(34)

2.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala politiky na podporu zavádzania alternatívnych chovných systémov pre brojlerové kurčatá s osobitným dôrazom na systémy, v ktorých sa chovajú tradičné plemená a/alebo plemená brojlerov, ktoré umožňujú lepšie životné podmienky;

3.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že správa Komisie o vplyve smernice o brojleroch na dobré životné podmienky zvierat odhalila prevahu vysokej hustoty chovu, ktorá je vyššia než všeobecné pravidlo 33 kg/m², a neinformovala o žiadnom zlepšení, pokiaľ ide o sledované parametre vrátane ukazovateľov dobrých životných podmienok, ktoré sa často nedostatočne a nejednotne uplatňujú vo všetkých členských štátoch;

4.  vyzýva členské štáty, aby lepšie vykonávali a presadzovali existujúce pravidlá o dobrých životných podmienkach brojlerových kurčiat;

5.  naliehavo žiada Komisiu, aby na základe stanovísk úradu EFSA a súvisiacich vedeckých a technických dôkazov vypracovala spoľahlivé a overené ukazovatele dobrých životných podmienok brojlerových kurčiat a rodičovských kŕdľov vrátane usmernení týkajúcich sa najlepších dostupných postupov pre liahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby postupne ukončila chov rýchlo rastúcich plemien kurčiat s extrémnou mierou rastu, ktorá ohrozuje dobré životné podmienky brojlerových kurčiat;

7.  žiada Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosti zväčšenia podielu hydiny chovanej vo voľnom výbehu s cieľom zabezpečiť pre každé zviera aspoň pravidelný prístup k dennému svetlu a umožniť im, aby mohli prejavovať druhovo špecifické správanie;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili problém požiarov hospodárskych budov presadzovaním najlepších postupov a zavádzaním požiadaviek v oblasti požiarnej bezpečnosti, ktoré zaručia, aby zvieratá v prípade požiaru mohli z budovy uniknúť;

9.  vyzýva Komisiu, aby stanovila pravidlá na postupné ukončenie zväzovania a zavesovania živých brojlerových kurčiat a elektrického omračovania vo vodnom kúpeli a aby namiesto toho podporovala zavádzanie účinných metód humánneho a hygienického omračovania;

10.  vyzýva úrad EFSA, aby vypracoval stanovisko k prevalencii a rizikovým faktorom v súvislosti s baktériami Campylobacter spp., salmonelou a E. coli rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam a so zoonotickým potenciálom;

11.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na zriadenie alternatívnych a malých systémov chovu brojlerových kurčiat, ktoré zaručia lepšie životné podmienky a/alebo v nich budú chované tradičné plemená brojlerov, a aby venovala osobitnú pozornosť znižovaniu prevalencie a šírenia infekčných zoonotických pôvodcov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a znižovaniu používania antimikrobiálnych látok, ktoré sú dôležité pre ľudské zdravie, v súlade s akčným plánom „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii a nariadením o veterinárnych liekoch;

12.  žiada Komisiu, aby revidovala obchodné normy pre hydinu a v záujme zaistenia transparentnosti pre spotrebiteľov v primeranom časovom rámci zaviedla povinné označovanie kuracieho mäsa, mäsových výrobkov a prípravkov podľa spôsobu výroby (podobne ako pri označovaní vajec), krajiny pôvodu, životných podmienok zvierat, zdravotných účinkov a ekologickej stopy;

13.  upozorňuje na zvýšenie dovozu kuracieho mäsa z krajín s miernejšími environmentálnymi a sociálnymi normami, ako aj normami v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby dovážané kuracie mäso a mäsové výrobky a prípravky boli vyrobené v súlade s environmentálnymi a so sociálnymi normami Únie a s normami Únie v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat;

14.  vyzýva Komisiu, aby v primeranom časovom rámci revidovala smernicu Rady 2007/43/ES, zaviedla osobitné ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat uplatniteľné na liahne a na ochranu plemenných brojlerov, stanovila plnú škálu povinných a schválených ukazovateľov dobrých životných podmienok na monitorovanie dobrých životných podmienok jednotlivých kurčiat na farme (vrátane rodičovského kŕdľa) a počas usmrcovania, a to v súlade s článkom 21 ods. 8 písm. e) a článkom 96 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, a prijala zlepšené environmentálne normy a normy chovu (vrátane chovu plemien, ktoré umožňujú lepšie životné podmienky, nižšej hustoty chovu bez výnimiek, zákazu riedenia okrem jedného prípadu na kŕdeľ, zabezpečenia primeraného obohatenia prostredia, dostatočného prirodzeného svetla a priestoru medzi bidlami a prísnejších parametrov kvality ovzdušia);

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

(2)

Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19.

(3)

Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 46.

(4)

Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0354.

(6)

Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(8)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(7):3299.

(9)

Podporné publikácie EFSA 2012: EN-341.

(10)

Podporné publikácie EFSA 2012: EN-295.

(11)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(7):1670.

(12)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(7):1666.

(13)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(7):1667.

(14)

Technická správa, ktorú úradu EFSA predložili Institut National de la Recherche Agronomique, Animal Sciences Group of Wageningen UR a Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, s názvom Toward an Information System on Broiler Welfare: Genetic selection Aspects (Smerom k informačnému systému v oblasti dobrých životných podmienok brojlerov: hľadiská genetického výberu) z 11. mája 2010.

(15)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2009) 7(12):1439.

(16)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(7):2106.

(17)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(4):2105.

(18)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(2):2017.

(19)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(03):1503.

(20)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(8):1522.

(21)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(1):1437.

(22)

Správa pracovnej skupiny pre zber údajov o zoonózach o analýze základného prieskumu prevalencie salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus, časť A, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2007) 98, 1 – 85.

(23)

Správa zahŕňajúca návrh harmonizovaného systému monitorovania antimikrobiálnej rezistencie salmonely u brojlerov (Gallus gallus), moriek a ošípaných a baktérií Campylobacter jejuni a C. coli u brojlerov, Vestník EFSA (EFSA Journal) (2007) 96, 1 – 46.

(24)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4380.

(25)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5182.

(26)

Eurostat, štatistika zabitých zvierat, všetky druhy, podľa krajín, 2014.

(27)

Germán Giner Santonja, Konstantinos Georgitzikis, Bianca Maria Scalet, Paolo Montobbio, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017.

(28)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(6):2767.

(29)

Súhrnná správa Európskej komisie o auditoch, ktoré vykonal FVO v členských štátoch v rokoch 2015 – 2016 s cieľom zhodnotiť úradné kontroly životných podmienok zvierat počas usmrcovania.

(30)

Özcan Cengiz, Bekir Hakan Köksal, Onur Tatlı, Eren Kuter, Umair Ahsan, Gülşen Güven, Ömer Sevim, Sacit F Bilgili, Ahmet Gökhan Önol, Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density, Poultry Science, pey337, 14. august 2018.

(31)

Lara, L.J., Rostagno, M.H., Impact of Heat Stress on Poultry Production, Animals, 2013, 3, 356 – 369.

(32)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2): 5182. \\tradstudiopproj\PPROJ_WF$\WF_VE\Unit Projects\@REs\Project 5\en-GB\EFSA Journal 2018;16(2):5182.

(33)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010) 8(03):1503.

(34)

Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5182.

 

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne oznámenie