Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0485/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0485/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0429

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 520kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0410/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη κανόνων της ΕΕ για την υγιεινή, της 29ης Απριλίου 2004, δηλαδή τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852/2004(3), 853/2004(4) και 854/2004(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2014, για τα κτηνιατρικά φάρμακα (COM(2014)0558),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 13ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επιρροή της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης (COM(2018)0181),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δημοσίευση του ΟΟΣΑ και του FAO για τις προοπτικές του γεωργικού τομέα 2018-2027 επιβεβαιώνει ότι το κρέας των πουλερικών εξακολουθεί να αποτελεί τον πρωταρχικό μοχλό αύξησης της συνολικής παραγωγής κρέατος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό κόστος παραγωγής, οι υψηλοί δείκτες μετατροπής των ζωοτροφών και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων έχουν συμβάλει ώστε να γίνουν τα πουλερικά το κρέας που προτιμούν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, «η κατανάλωση κρέατος πουλερικών στο πλαίσιο μιας διατροφής πλούσιας σε λαχανικά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, καρδιοαγγειακών παθήσεων και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2»(8)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας πουλερικών βασίζει την παραγωγή του στην αρχή «από το αγρόκτημα στο πιάτο»(9)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο προσηλωμένους και ηγετικούς παράγοντες στη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων(10)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τηρούνται αυτοί οι κανόνες από τα κράτη μέλη και τους παραγωγούς της ΕΕ, και να διεξάγονται τακτικοί έλεγχοι στον εν λόγω τομέα από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση κρέατος πουλερικών αυξάνεται παγκοσμίως με υψηλότερους ρυθμούς από ό,τι η προσφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται αύξηση 120 % από το 2000 έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος πουλερικών έχει οδηγήσει επίσης σε αύξηση της κατανάλωσης κρέατος στην ΕΕ (μερίδιο του κρέατος πουλερικών στη συνολική κατανάλωση κρέατος: 1964: 12.6 %, 2014: 31.4 %)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) τα οποία θεσπίστηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων προβλέπουν τεχνικές και αυστηρά συνδεόμενα όρια εκπομπών ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πτηνοτροφικής παραγωγής, ειδικότερα δε των εκπομπών αμμωνίας στην ατμόσφαιρα για την εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής(11)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ζωικής παραγωγής, η πτηνοτροφική παραγωγή παρουσιάζει τις χαμηλότερες εκπομπές αμμωνίας και αερίων του θερμοκηπίου(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των εισαγωγών στην ΕΕ είναι υψηλότερο στον τομέα του κρέατος πουλερικών από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον τομέα κρέατος, με αποτέλεσμα το 25 % του κρέατος στήθους πουλερικών που καταναλώνεται στην ΕΕ να προέρχεται από τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρή νομοθεσία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου κρέατος πουλερικών χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες εστίασης ή στη μεταποίηση τροφίμων, όπου δεν είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών για την προέλευση του κρέατος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία(13), η Ουκρανία(14) και η Ταϊλάνδη(15), από τις οποίες προέρχεται το 90 % των εισαγωγών από τρίτες χώρες, έχουν υποβληθεί σε ελέγχους από τη ΓΔ SANTE της Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής και την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ·

1.  αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επίδρασή της στην καλή μεταχείριση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος· επισημαίνει ότι μόνο τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν θεσπίσει τέτοια συστήματα και ότι οι αρχές και οι εκτροφείς έχουν τη δυνατότητα μέτρησης της προόδου και τήρησης των προτύπων με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα για την καλή διαβίωση των ζώων μέσω της βαθμολόγησης των επιπέδων της δερματίτιδας των πελμάτων·

2.  θεωρεί ότι οι τακτικές επιθεωρήσεις από τις αρχές των κρατών μελών και την Επιτροπή μπορούν να εξασφαλίσουν την έμπρακτη συμμόρφωση των πτηνοτρόφων της ΕΕ με τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δεόντως σε τακτική βάση σε ολόκληρη την ΕΕ·

3.  τονίζει ότι η δέουσα εφαρμογή των υφιστάμενων αυστηρών κανόνων της ΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη πτυχή αυτού του τομέα· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την ανταγωνιστική και βιώσιμη παραγωγή κρέατος πουλερικών σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ήδη οι γεωργοί όσον αφορά την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στα διάφορα κράτη μέλη·

5.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής των μεταποιημένων προϊόντων που περιέχουν κρέας πουλερικών στους τομείς της λιανικής πώλησης, της τροφοδοσίας και των υπηρεσιών εστίασης, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση·

7.  σημειώνει ότι η μεγάλης κλίμακας ζωική παραγωγή δεν συνιστά ζήτημα βιωσιμότητας ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αντιθέτως συχνά ενδείκνυται περισσότερο για το κόστος των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, έχει χαμηλότερες εκπομπές ανά παραγόμενη μονάδα σε σύγκριση με τη μικρότερης κλίμακας ζωική παραγωγή(16)·

8.  θεωρεί ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των πουλερικών και οι εθνικές αρχές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών μέσω του εκσυγχρονισμού των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων(17)·

9.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι έλεγχοι που διενεργούνται στο κρέας πουλερικών το οποίο εισάγεται από τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίζονται δίκαιοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(5)

ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(6)

ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19.

(7)

ΕΕ L 43 της 21.2.2017, σ. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Έρευνα περί τροφίμων και διατροφής. 2015· 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Θεματολογικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια των τροφίμων.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, Μελέτη κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017.

(11)

ΕΕ L 43 της 21.2.2017, βλ. πίνακα 3.2.

(12)

Willems, O.W. et al., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, Μάρτιος 2013.

(13)

Έκθεση ελέγχου της Επιτροπής σχετικά με τη Βραζιλία, Βόειο κρέας, κρέας αλόγου και κρέας πουλερικών - Ενέργειες σε συνέχεια των συστάσεων της έκθεσης ελέγχου της ΓΔ SANTE/2017-626 (Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626), 25 Ιουνίου 2018.

(14)

Έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ουκρανία, Κρέας πουλερικών και παράγωγα προϊόντα (Poultry meat and products derived therefrom), 20 Ιουλίου 2018.

(15)

Έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ταϊλάνδη, Κρέας πουλερικών και παράγωγα προϊόντα (Poultry meat and products derived therefrom), 23 Αυγούστου 2018.

(16)

Von Witzke, H. et al., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Γερμανία, 2017.

(17)

Γαλλία: Δελτίο τύπου της Anses, της 5ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Αντιμικροβιακή αντοχή στην υγεία των ζώων: Η έκθεση των ζώων σε αντιμικροβιακά συνέχισε να μειώνεται το 2016».

Ηνωμένο Βασίλειο: Ανάρτηση του Βρετανικού Συμβουλίου για τα Πουλερικά με τίτλο «Η ώθηση του βρετανικού τομέα κρέατος πουλερικών για αριστεία στην υγεία των πτηνών αποφέρει καρπούς στο θέμα της διαχείρισης των αντιβιοτικών».

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου