Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0485/2018

Teksty złożone :

B8-0485/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0429

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 501kWORD 51k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0410/2018

złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)(1),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin(2),

–  uwzględniając unijny pakiet higieniczny z dnia 29 kwietnia 2004 r., a mianowicie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004(3), 853/2004(4) i 854/2004(5),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiającą minimalne zasady dotyczące ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (brojlery)(6),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2017 r. pt. „Europejski plan działania ‘Jedno zdrowie’ na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe” (COM(2017)0339),

–  uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE(7).

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych z dnia 10 września 2014 r. (COM(2014)0558),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  uwzględniając Europejską konwencję o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2007/43/WE i jej wpływu na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz w sprawie opracowania wskaźników dobrostanu (COM(2018)0181),

–  uwzględniając pytanie ustne do Komisji dotyczące dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Przegląd rolniczy OECD-FAO 2018–2027 potwierdza, że mięso drobiowe pozostaje głównym motorem wzrostu całkowitej produkcji mięsa; mając na uwadze, że niskie koszty produkcji, wysoki współczynnik wykorzystania paszy i niskie ceny produktów sprawiły, że drób stał się najchętniej wybieranym mięsem, zarówno przez producentów, jak i konsumentów;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z przeprowadzonym ostatnio badaniem, „spożywanie mięsa drobiowego w ramach diety bogatej w warzywa wiąże się z zmniejszeniem ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2(8);

C.  mając na uwadze, że europejski sektor drobiu opiera swoją produkcję na zasadzie „od pola do stołu”(9);

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska uznawana jest za jeden z najbardziej zaangażowanych podmiotów odgrywających główne role w obszarze przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt(10).

E.  mając na uwadze, że ważne jest, aby państwa członkowskie i producenci unijni przestrzegali tych przepisów oraz aby Komisja i organy państw członkowskich prowadziły regularne kontrole w tym obszarze;

F.  mając na uwadze, że światowy wzrost popytu na mięso drobiowe przewyższa wzrost podaży; mając na uwadze, że w latach 2000–2050 przewiduje się wzrost o 120 %; mając na uwadze, że wzrost spożycia mięsa drobiowego doprowadził również do wzrostu spożycia mięsa w UE (udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa): 1964: 12,6 %, 2014 r.; 31,4 %;

G.  mając na uwadze, że konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń przewidują techniki i ścisłe związane z nimi limity emisji w celu zmniejszenia wpływu produkcji drobiu na środowisko, w szczególności w odniesieniu do emisji amoniaku do powietrza przy produkcji brojlerów(11);

H.  mając na uwadze, że ostatnie dane szacunkowe dotyczące wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne pokazują, że drób powoduje najmniejszą emisję amoniaku i gazów cieplarnianych(12);

I.  mając na uwadze, że poziom przywozu do UE jest wyższy w sektorze mięsa drobiowego niż w jakimkolwiek innym sektorze mięsnym, co prowadzi do sytuacji, w której 25 % spożywanego w UE mięsa drobiowego z piersi pochodzi z państw trzecich, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy;

J.  mając na uwadze, że większość przywożonego mięsa drobiowego jest wykorzystywana w usługach żywnościowych lub przetwórstwie spożywczym, w których podawanie informacji na temat pochodzenia mięsa nie jest obowiązkowe;

K.  mając na uwadze, że Dyrekcja Generalna Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności przeprowadziła audyty w Brazylii(13), na Ukrainie(14) i w Tajlandii(15), skąd pochodzi łącznie 90 % przywozu z państw trzecich, które ujawniły istotne braki w procesie produkcyjnym i w przestrzeganiu przepisów UE;

1.  uznaje wyniki sprawozdania Komisji dotyczącego stosowania dyrektywy 2007/43/WE i jej wpływu na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa; wraca uwagę, że tylko dwie trzecie państw członkowskich ustanowiło takie systemy oraz że władze i posiadacze mogli mierzyć postępy i utrzymywać standardy dotyczące dobrostanu brojlerów oparte na rzeczywistych wynikach poprzez oceny punktowe zapalenia skóry opuszki podeszwowej;

2.  jest zdania, że regularne kontrole przeprowadzane przez organy państw członkowskich i Komisję mogą zapewnić praktyczne przestrzeganie przez unijnych producentów drobiu restrykcyjnych norm UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, środowiska i dobrostanu zwierząt; wzywa Komisję, aby zapewniła, że takie kontrole odbywają się regularnie w całej UE;

3.  podkreśla, że najważniejszą kwestią w tym obszarze jest należyte wdrożenie obowiązujących rygorystycznych przepisów UE; podkreśla, że Parlament będzie wspierał konkurencyjną i zrównoważoną produkcję mięsa drobiowego w całej UE;

4.  docenia wysiłki podjęte przez rolników na rzecz poprawy dobrostanu brojlerów w poszczególnych państwach członkowskich;

5.  wzywa Komisję do zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie dobrostanu brojlerów we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić równe szanse;

6.  wzywa Komisję do zaproponowania przepisów dotyczących obowiązkowego oznaczania pochodzenia produktów przetworzonych zawierających mięso drobiowe w handlu detalicznym, gastronomii i usługach spożywczych, tak aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów;

7.  zauważa, że produkcja zwierzęca na skalę przemysłową nie jest problemem dla zrównoważoności czy środowiska, wręcz przeciwnie, jest ona często lepiej dostosowana do kosztów technologii środowiskowych, a co za tym idzie, powoduje niższe emisje na jednostkę produkcyjną niż produkcja zwierzęca na mniejszą skalę(16);

8.  uważa, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest problemem światowym oraz zauważa, że europejski sektor drobiu i władze krajowe podejmują inicjatywy mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków poprzez modernizację ferm drobiu(17);

9.  wzywa Komisję do zapewnienia zgodności badań mięsa drobiowego przywożonego z państw trzecich z przepisami UE dotyczącymi dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności i środowiska w celu zagwarantowania sprawiedliwych i równych szans dla producentów UE;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)

Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(3)

Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(4)

Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(5)

Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(6)

Dz.U. L 182 z 12.7.2007 s. 19.

(7)

Dz.U. L 43 z 21.2.2017, s. 231.

(8)

Marangoni F. i in., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document [Rola mięsa drobiowego w zrównoważonej diecie służącej utrzymaniu zdrowia i dobrostanu – włoski dokument konsensusowy], Food and Nutrition Research. 2015; 59. 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Nota faktograficzna Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa żywności.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, [Dobrostan zwierząt w Unii Europejskiej], badanie dla Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Unia Europejska, 2017.

(11)

L 43 z 21.2.2017, s. 231 – zob. tabela 3.2.

(12)

Willems, O.W. i in., Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry [Aspekty doboru ze względu na efektywność paszową w produkcji mięsa drobiowego], World’s Poultry Science Journal 69:77–88, marzec 2013.

(13)

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z audytu dotyczącego Brazylii, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626 [Wołowina, konina i drób – działania następcze w związku z zaleceniami sprawozdania z audytu], 25 czerwca 2018 r.

(14)

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z audytu dotyczącego Ukrainy, Poultry meat and products derived therefrom [Mięso drobiowe i produkty pochodne], 20 lipca 2018 r.

(15)

Sprawozdanie Komisji Europejskiej z audytu dotyczącego Tajlandii, Poultry meat and products derived therefrom [Mięso drobiowe i produkty pochodne], 23 sierpnia 2018 r.

(16)

Von Witzke, H. i in., Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU [Korzyści społeczne wynikające z nowoczesnej produkcji mięsa drobiowego w Niemczech i UE], HFFA Research GmbH, Germany, 2017.

(17)

Francja: Komunikat prasowy ANSES z dnia 5 października 2017 r. pt. „Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016” [Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe w zdrowiu zwierząt: dalszy spadek narażenia zwierząt na działanie środków przeciwdrobnoustrojowych w 2016 r.].

UK Publikacja British Poultry Council z dnia 4 czerwca 2018 r. pt. „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship” [Dążenie brytyjskiego sektora mięsa drobiowego do poprawy zdrowia ptaków przynosi rezultaty w zakresie zarządzania antybiotykami].

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna