Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0485/2018

Texte depuse :

B8-0485/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0429

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.177v01-00
 
B8-0485/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0410/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))


Herbert Dorfmann în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (2018/2858(RSP))  
B8‑0485/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)(1),

–  având în vedere Regulamentul (EU) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor(2),

–  având în vedere Pachetul UE privind igiena din 29 aprilie 2004, și anume Regulamentele (CE) nr. 852/2004(3), 853/2004(4) și 854/2004(5) ale Parlamentului European și ale Consiliului,

–  având în vedere Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne(6),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 29 iunie 2017 intitulată „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)” (COM(2017)0339),

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor(7),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 10 septembrie 2014 privind medicamentele de uz veterinar (COM(2014)0558),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 ianuarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Convenția europeană pentru protecția animalelor domestice,

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare (COM(2018)0181),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât potrivit Perspectivelor agricole ale OCDE-FAO 2018-2027, carnea de pasăre continuă să fie principalul factor care determină creșterea producției totale de carne; întrucât costurile de producție scăzute, ratele ridicate de conversie a furajelor și prețurile scăzute ale produselor au avut o contribuție pentru ca, atât pentru producători, cât și pentru consumatori, carnea de pasăre să devină carnea preferată;

B.  întrucât, potrivit unui studiu recent, consumul de carne de pasăre, în cadrul unui regim alimentar bogat în legume, este asociat unui risc mai redus de obezitate și exces de greutate, boli cardiovasculare și diabet de tip 2(8);

C.  întrucât sectorul cărnii de pasăre își bazează producția pe principiul „de la fermă la consumator”(9);

D.  întrucât Uniunea Europeană este recunoscută ca fiind unul dintre actorii cei mai dedicați și mai importanți în ceea ce privește legislația privind bunăstarea animalelor(10);

E.  întrucât este important ca statele membre și producătorii din UE să respecte aceste norme și ca Comisia și autoritățile din statele membre să asigure inspecții regulate în acest domeniu;

F.  întrucât creșterea cererii globale de carne de pasăre depășește creșterea ofertei; întrucât se preconizează o creștere de 120 % în perioada 2000-2050; întrucât creșterea consumului de carne de pasăre a dus și la o creștere a consumului de carne în general în UE (carnea de pasăre reprezenta 12,6 % din consumul total de carne în 1964, iar în 2014 a reprezentat 31,4 %);

G.  întrucât concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor prevăd tehnici și limite de emisie asociate stricte în vederea reducerii impactului producției de carne pasăre asupra mediului, în special în ceea ce privește emisiile de amoniac în aer asociate producției de carne de pui(11);

H.  întrucât estimările recente privind impactul creșterii animalelor asupra mediului arată că industria avicolă produce cel mai scăzut nivel al emisiilor de amoniac și de gaze cu efect de seră(12);

I.  întrucât nivelul importurilor în UE este mai mare în sectorul cărnii de pasăre decât în orice alt sector al cărnii, astfel că rezultă o situație în care 25 % din pieptul de pui consumat în UE provine din țări terțe care au o legislație mai puțin strictă;

J.  întrucât majoritatea cărnii de pasăre importate este utilizată în cadrul serviciilor de alimentație sau în alimentele procesate, unde indicarea originii cărnii nu este obligatorie;

K.  întrucât Brazilia(13), Ucraina(14) și Tailanda(15), de unde provin, cumulat, 90 % din importurile din țări terțe, au făcut obiectul unor audituri ale DG SANTE (Comisia Europeană), în urma cărora au fost scoase în evidență deficiențe considerabile în procesul de producție și în domeniul respectării legislației UE,

1.  ia act de rezultatele raportului Comisiei privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne; subliniază că doar două-treimi din statele membre au instituit astfel de sisteme și că autoritățile și crescătorii au fost în măsură să măsoare progresele și să mențină standardele bazate pe rezultatele efective în domeniul bunăstării puilor de carne prin evaluarea dermatitei părții inferioare a ghearelor;

2.  este de opinie că inspecțiile regulate efectuate de autoritățile din statele membre și de Comisie pot asigura respectarea de către producătorii de carne de pasăre din UE, în practică, a standardelor stricte ale UE în materie de siguranță alimentară, sănătate animală, mediu și bunăstare a animalelor; invită Comisia să asigure că astfel de inspecții au loc în mod regulat în întreaga UE;

3.  subliniază că punerea în aplicare corespunzătoare a normelor stricte ale UE reprezintă aspectul cel mai important în acest domeniu; subliniază că Parlamentul European va sprijini producția de carne de pasăre competitivă și sustenabilă în întreaga UE;

4.  recunoaște eforturile depuse deja de fermieri în ceea ce privește bunăstarea puilor de carne în diferitele state membre;

5.  îndeamnă Comisia să asigure punerea în aplicare armonizată a dispozițiilor stabilite în directiva privind protecția puilor de carne în toate statele membre, în interesul creării unor condiții de concurență echitabile;

6.  solicită Comisiei să propună un instrument legislativ privind indicarea obligatorie pe etichetă a originii produselor procesate care conțin carne de pasăre în sectorul comerțului cu amănuntul și al serviciilor de catering și de alimentație, astfel încât consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză;

7.  remarcă faptul că producția animalieră la scară largă nu este o chestiune de sustenabilitate sau de mediu, ci, dimpotrivă, este de multe ori mai adecvată pentru costul tehnologiilor de mediu și astfel are emisii mai scăzute pe unitate de producție decât producția la scară mai mică(16);

8.  consideră că rezistența antimicrobiană este o problemă globală și ia act de faptul că sectorul avicol european și autoritățile naționale lansează inițiative pentru a reduce utilizarea antibioticelor prin modernizarea fermelor de păsări de curte(17);

9.  invită Comisia să asigure faptul că testele efectuate pentru carnea de pasăre importată din țări terțe respectă legislația UE privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentară și mediul, pentru a garanta condiții de concurență egale și echitabile pentru producătorii din UE;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)

JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)

JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4)

JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(5)

JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(6)

JO L 182, 12.7.2007, p. 19.

(7)

JO L 43, 21.2.2017, p. 231.

(8)

Marangoni F. et al., Role of poultry meat in a balanced diet aimed at maintaining health and wellbeing: an Italian consensus document, Food and Nutrition Research. 2015; 59: 10.3402/fnr.v59.27606.

(9)

Fișa tehnică a Parlamentului European privind siguranța alimentară.

(10)

Broom, D. M, Animal Welfare in the European Union, studiu realizat pentru Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European, Uniunea Europeană, 2017.

(11)

JO L 43, 21.2.2017, p. 231 – a se vedea tabelul 3.2.

(12)

Willems, O.W. și alții, Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World’s Poultry Science Journal 69:77-88, martie 2013.

(13)

Raportul de audit al Comisiei Europene privind Brazilia, Beef, horse and poultry meat - follow up of recommendations of audit report DG SANTE/2017-626, 25 iunie 2018.

(14)

Raportul de audit al Comisiei Europene privind Ucraina, Poultry meat and products derived therefrom, 20 iulie 2018.

(15)

Raportul de audit al Comisiei Europene privind Tailanda, Poultry meat and products derived therefrom, 23 august 2018.

(16)

Von Witzke, H. și alții, Societal benefits of modern poultry meat production in Germany and the EU, HFFA Research GmbH, Germania, 2017.

(17)

Franța: Comunicatul de presă Anses din 5 octombrie 2017 intitulat „Antimicrobial resistance in animal health: animal exposure to antimicrobials continued to decline in 2016”.

Regatul Unit: Publicația British Poultry Council din 4 iunie 2018 intitulată „British poultry meat sector’s drive for excellence in bird health delivers again on antibiotic stewardship”.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Notă juridică