Процедура : 2018/2869(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0486/2018

Внесени текстове :

B8-0486/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 47k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))


Кристина Винберг от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2013 г. относно местните органи и гражданското общество: ангажиментът, поет от Европа, за оказване на подкрепа за устойчивото развитие(3),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно залегналото в член 2 от ДЕС, Съюзът се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че макар да няма законово прието определение за неофашизма, терминът обикновено се отнася до крайно десни идеи, включващи краен национализъм, расистки възгледи и възгледи, подобни на тези, споделяни от Националната фашистка партия в Италия между 20-те и 40-те години на ХХ-ти век;

В.  като има предвид, че както се отбелязва в доклада на Европол за ситуацията и тенденциите в развитието на тероризма в Европейския съюз (TESAT) от 2018 г., по-голямата част от терористичните нападения, извършени в ЕС през 2017 г., са били конкретно класифицирани като сепаратистки нападения (137 от 205); като има предвид обаче, че TESAT също така отбелязва, че понастоящем не съществуват такива терористични мрежи, които да обхващат целия ЕС, и ясно заявява, че в никоя категория тероризъм не са докладвани толкова смъртоносни и въздействащи върху обществото действия, като тези, извършени от терористите джихадисти; като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за сигурността, сър Джулиан Кинг, подчерта нарастващата заплаха от дясно екстремистко насилие и заяви, че не познава нито една държава — членка на ЕС, която да не е засегната по някакъв начин от това явление, цитирайки конкретния случай на масовото убийство, извършено от Брейвик в Норвегия;

Г.  като има предвид, че неофашистките и неонацистки организации се проявяват в различни форми; като има предвид, че повечето неофашистки и неонацистки организации се позовават на принципа на свобода на словото; като има предвид, че правото на свобода на словото не е абсолютно;

Д.  като има предвид, че на 16 юни 2016 г. Джо Кокс, член на парламента на Обединеното кралство, беше брутално убита в Бърстал, Обединеното кралство;

Е.  като има предвид, че на 21 септември 2018 г. беше нападната Елеонора Форенца, член на ЕП, а нейният сътрудник, Антонио Перило, беше ранен след антифашистка демонстрация в Бари, Италия;

1.  категорично осъжда и изразява съжаление по повод на всички терористични нападения, заплахи, убийства и насилствени физически нападения, извършени от организации или физически лица в която и да е държава членка; изразява съжаление във връзка с факта, че насилието и екстремизма присъстват в целия политически спектър;

2.  изразява дълбока загриженост по повод на текущите прояви на фашизъм, расизъм и ксенофобия в Европейския съюз;

3.  изразява особено безпокойство относно всякакво насилие, насочено срещу определени национални и етнически малцинства;

4.  потвърждава тревожната тенденция неофашистки и неонацистки групи да използват социалните медии и интернет за организиране и разработване на стратегии в целия Европейски съюз;

5.  категорично осъжда всички прояви на насилие, включително нападението над Елеонора Форенца, член на ЕП, нейния сътрудник, Антонио Перило, и други участници в антифашистката демонстрация, проведена в Бари, Италия на 21 септември 2018 г.;

6.  призовава държавите членки ясно да санкционират престъпленията от омраза, и по-специално незаконното подбуждане към насилие, както е предвидено в Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета;

7.  призовава държавите членки да предвидят и предоставят адекватна подкрепа за жертвите на расистки или ксенофобски престъпления и престъпления от омраза и закрила за всички свидетели;

8.  приветства групите на местни общности и организациите на гражданското общество, които се борят с фашизма, расизма и ксенофобията;

9.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират спазването от тяхна страна на разпоредбите на рамковото решение на Съвета, както и да противодействат на организациите, който разпространяват насилие в обществените пространства и го насърчават онлайн, чрез налагане на санкциите, предвидени в горепосоченото решение;

10.  призовава за пълноценно и своевременно сътрудничество с групите на местните общности и организациите на гражданското общество, за да се противодейства на фашизма, расизма и ксенофобията;

11.  насърчава държавите членки да проверяват дали пилотните проекти за повторно интегриране на членове на насилствени групи, наречени „програми за напускане“, са успешни или не; подчертава, че тези програми следва да се измерват с определени показатели и – когато се окажат успешни, да бъдат адекватно насърчавани и финансирани;

12.  подчертава, че осведомеността за историята е една от предпоставките за предотвратяването на такива престъпления в бъдеще и играе важна роля за възпитанието на по-младите поколения; посочва, че омаловажаването на нацистките или комунистическите престъпления е първата стъпка към събуждане на идеите на онази епоха;

13.  предупреждава патриотизмът да не бъде приравняван с крайния национализъм; първият изразява гордостта от една нация, другият – омраза срещу всички останали;

14.  призовава за обща култура на паметта, която отхвърля фашистките престъпления от миналото; изразява загриженост относно риска младите европейци, които не познават историята на фашизма, да станат безразлични към новите заплахи;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1)

OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(2)

OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(3)

ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 25.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация