Postup : 2018/2869(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0486/2018

Předložené texty :

B8-0486/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 256kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na články 2, 3, 21 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2013 o místních orgánech a občanské společnosti: zapojení Evropy do podpory udržitelného rozvoje(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku 2 SEU se uvádí, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou pro členské státy společné;

B.  vzhledem k tomu, že zatímco neexistuje právně uznaná definice neofašismu, obvykle se tímto termínem odkazuje na názory extrémní pravice, které zahrnují nacionalismus, rasistické názory a přístup podobný tomu, s nímž se ztotožňovala Národní fašistická strana Itálie v letech 1920 až 1940;

C.  vzhledem k tomu, že ve zprávě Europolu o stavu a vývoji terorismu v EU (TESAT) za rok 2018 se udává, že většina teroristických útoků spáchaných v EU v roce 2017 byla konkrétně klasifikována jako separatistické útoky (137 z 205); nicméně vzhledem k tomu, že zpráva TESAT rovněž podotýká, že v současné době žádné takové teroristické sítě napříč EU neexistují, a jasně uvádí, že žádná zaznamenaná činnost v jakékoli kategorii terorismu nebyla tak smrtící a neměla takové dopady na celou společnost jako činy, které spáchali džihádističtí teroristé; vzhledem k tomu, že Komisař odpovědný za bezpečnost, Sir Julian King, zdůraznil, že hrozba pravicového násilného extremismu narůstá, a uvedl, že nezná jediný členský stát EU, který by tímto jevem nebyl nějakým způsobem zasažen, a uvedl konkrétní případ masakru, který spáchal Anders Breivik v Norsku;

D.  vzhledem k tomu, že neofašistické a neonacistické organizace mají mnoho podob; vzhledem k tomu, že neofašistické a neonacistické organizace se odvolávají na zásadu svobody projevu; vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu není absolutní;

E.  vzhledem k tomu, že dne 16. června 2016 byla v Birstallu, Spojené království, brutálně zavražděna poslankyně britského Parlamentu Jo Coxová;

F.  vzhledem k tomu, že dne 21. září 2018 byla po účasti na protifašistické demonstraci na Bari, Itálie, napadena poslankyně EP Eleonora Forenzová a její asistent Antonio Perillo utrpěl zranění;

1.  ostře odmítá a odsuzuje všechny teroristické útoky, výhrůžky, vraždy a násilná fyzická napadení provedená jakoukoli organizací či jednotlivci v jakémkoli členském státě; vyjadřuje politování nad skutečností, že násilí a extremismus se objevují i napříč politickým spektrem;

2.  vyjadřuje vážné obavy nad současnými projevy fašismu, rasismu či xenofobie v Evropské unii;

3.  je vážně znepokojen jakýmkoli druhem násilí, které útočí na konkrétní národní a etnické menšiny;

4.  bere na vědomí znepokojivý trend neofašistických a neonacistických skupin, které používají sociální média a internet ke své organizaci a vytváření strategií napříč Evropskou unií;

5.  ostře odsuzuje veškeré násilí, včetně útoku na poslankyni EP Eleonoru Forenzovou, jejího asistenta Antonia Perilla a všechny, kteří se dne 21. září 2018 účastnili protifašistické demonstrace na Bari, Itálie;

6.  vyzývá členské státy, aby jasně trestaly trestné činy z nenávisti, zejména nezákonné podněcování k násilí, jak je stanoveno v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/913/SVV;

7.  vyzývá členské státy, aby zavedly a poskytovaly přiměřenou podporu obětem rasistických či xenofobních trestných činů a trestných činů z nenávisti a ochranu všem svědkům;

8.  vyzdvihuje komunitní skupiny a organizace občanské společnosti, které bojují proti fašismu, rasismu a xenofobii;

9.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily dodržování ustanovení rámcového rozhodnutí Rady, a potíraly organizace šířící násilí ve veřejných prostorách a podněcující násilí online, a to tak, že jim uloží tresty stanovené v uvedeném rozhodnutí;

10.  požaduje plnou a včasnou spolupráci s komunitními skupinami a organizacemi občanské společnosti s cílem bojovat proti fašismu, rasismu a xenofobii;

11.  vybízí členské státy, aby ověřily, zda jsou pilotní projekty pro reintegraci členů násilných skupin, tzv. exit programy, úspěšné, či nikoli; zdůrazňuje, že takové programy by měly být porovnány, a pokud se ukáže, že jsou úspěšné, pak vhodně podporovány a financovány;

12.  zdůrazňuje, že povědomí o historii je jedním z předpokladů pro předcházení takovým trestným činům v budoucnosti a hraje důležitou úlohu při vzdělávání mladších generací; vyzdvihuje, že zlehčování nacistických či komunistických zločinů je prvním krokem k opětovnému probuzení myšlenek z této doby;

13.  varuje před kladením vlastenectví a extrémního nacionalismu na roveň; jedno vyjadřuje hrdost na svůj národ, druhé nenávist proti všem ostatním;

14.  požaduje společnou kulturu vzpomínání, která odmítá všechny minulé fašistické zločiny; vyjadřuje obavy nad rizikem, že mladí Evropané, kteří neznají historii fašismu, se mohou stát vůči novým hrozbám lhostejní;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

 

(1)

Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Úř. věst. C 208, 10.6.2016, s. 25.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění