Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0486/2018

Indgivne tekster :

B8-0486/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 185kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(2),

–  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2013 om lokale myndigheder og civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstaterne;

B.  der henviser til, at selv om der ikke findes nogen juridisk definition af neofascisme, henviser den almindeligvis til ekstreme højreorienterede synspunkter, der omfatter ekstrem nationalisme, racistiske synspunkter og synspunkter, der kan sidestilles med dem, som det nationalfascistiske parti fremsatte mellem 1920'erne og 1940'erne;

C.  der henviser til, at det i Europols rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i EU (TESAT) for 2018 bemærkes at de fleste terrorangreb, der blev udført i EU i 2017, specifikt blev klassificeret som separatistangreb (137 ud af 205); der henviser til, at det i TESAT imidlertid også påpeges, at der på nuværende tidspunkt ikke findes sådanne EU-dækkende terrornetværk, og at det klart fremgår, at der ikke er rapporteret om aktiviteter i nogen terroristkategori, der er så dødelig og har så stor indvirkning på samfundet som helhed, som dem, der er begået af jihadistiske terrorister; der henviser til, at kommissæren med ansvar for sikkerhed, Sir Julian King, har fremhævet den voksende trussel fra voldelig højreekstremisme, og udtaler, at han ikke har kendskab til en enkelt EU-medlemsstat, som ikke er berørt af fænomenet på en eller anden måde, med henvisning til det særlige tilfælde med massakren begået af Breivik i Norge;

D.  der henviser til, at neofascistiske og nynazistiske grupper manifesterer sig på mange forskellige måder; der henviser til, at de fleste af neofascistiske og nynazistiske grupper appellerer til princippet om ytringsfrihed; der henviser til, at retten til ytringsfrihed ikke er absolut;

E.  der henviser til, at Jo Cox, som var medlem af det britiske parlament, blev brutalt myrdet den 16. juni 2016 i Birstall i Det Forenede Kongerige;

F.  der henviser til, at Eleonora Forenza, MEP, og hendes assistent Antonio Perlo blev såret efter en antifascistisk demonstration i Bari, Italien, den 21. september 2018;

1.  fordømmer på det kraftigste og beklager alle terrorangreb, trusler, mord og voldelige fysiske angreb begået organisationer eller enkeltpersoner i en hvilken som helst medlemsstat; beklager, at vold og ekstremisme er til stede i hele det politiske spektrum;

2.  er dybt bekymret over de nuværende udtryk for fascisme, racisme og fremmedhad i Den Europæiske Union;

3.  er især bekymret over enhver form for vold mod bestemte nationale og etniske minoriteter;

4.  anerkender den bekymrende tendens til, at neofascistiske og nynazistiske grupper benytter sig af de sociale medier og internettet for at organisere og lægge strategier i hele Den Europæiske Union;

5.  fordømmer på det kraftigste enhver form for vold, herunder angrebet på Eleonora Forenza, MEP, hendes assistent, Antonio Perlo, og andre, som deltog i en antifascistisk demonstration i Bari, Italien, den 21. september 2018;

6.  opfordrer medlemsstaterne til klart at straffe hadforbrydelser, navnlig ulovlig tilskyndelse til vold, som fastsat i Rådets rammeafgørelse 2008/913/JHA;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at planlægge og yde passende støtte til ofrene for racistiske eller fremmedfjendske forbrydelser og hadforbrydelser og til beskyttelse af alle vidner;

8.  roser samfundsgrupper og civilsamfundsorganisationer, der bekæmper fascisme, racisme og fremmedhad;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at de overholder bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse, og til at bekæmpe organisationer, der spreder vold i offentlige rum og tilskynder til det online, ved at pålægge de sanktioner, der er fastsat i afgørelsen,

10.  opfordrer til, at engagere sig fuldt og rettidigt i lokalsamfundet og civilsamfundsorganisationer med henblik på at bekæmpe fascisme, racisme og fremmedhad;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at kontrollere, om pilotprojekter til reintegration af medlemmer af voldelige grupper, såkaldte "exitprogrammer", er vellykkede eller ej; understreger, at sådanne programmer bør benchmarkes og – i de tilfælde, hvor det er dokumenteret, at de er vellykkede – fremmes og finansieres;

12.  understreger, at en historisk bevidsthed er en af forudsætningerne for at forhindre sådanne forbrydelser i fremtiden og spiller en vigtig rolle med hensyn til at oplyse de yngre generationer; påpeger, at en nedtoning af nazistiske eller kommunistiske forbrydelser er det første skridt i retning af at vække idéer fra denne æra til live;

13.  advarer mod at sidestille patriotisme med ekstrem nationalisme; minder om, at det ene tilkendegiver stolthed over en nation, og det andet had mod alle andre.

14.  opfordrer til en fælles kultur af historiebevidsthed, der afviser tidligere fascistiske forbrydelser; er bekymret over, at unge europæere, som ikke kender fascismens historie, risikerer at blive ligegyldige over for de nye trusler,

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

 

(1)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(3)

EUT C 208 af 10.06.2016, s. 25.

Seneste opdatering: 22. oktober 2018Juridisk meddelelse