Menetlus : 2018/2869(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0486/2018

Esitatud tekstid :

B8-0486/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 249kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelist konventsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 7,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega(1);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK(2),

–  võttes arvesse oma 22. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni kohalike asutuste ja kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa tegevuses jätkusuutliku arengu toetamisel(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine; arvestades, et need põhimõtted on ühised kõigile liikmesriikidele;

B.  arvestades, et õiguslikult tunnustatud neofašismi määratlust ei ole, kuid üldiselt tähistatakse selle sõnaga teatavaid paremäärmuslikke vaateid, sealhulgas äärmusrahvuslust, rassistlikke vaateid ja samalaadseid vaateid, nagu olid 1920.–1940. aastate Itaalia Rahvuslikul Fašistlikul Parteil;

C.  arvestades, et Europoli 2018. aasta aruandes terrorismi olukorra ja suundumuste kohta Euroopa Liidus (TESAT) märgitakse, et enamik 2017. aastal ELis korraldatud terrorirünnakuid liigitati konkreetselt separatistlikeks rünneteks (137 rünnakut 205-st); arvestades aga, et TESATis märgitakse ka, et ELis ei ole praegu seesuguseid kogu liitu hõlmavaid terroristlikke võrgustikke, ning rõhutatakse, et ükski teine teadaolev terroristliku tegevuse liik ei ole samavõrra surmatoov ega mõjuta ühiskonda tervikuna sama tugevalt kui džihhaadi terroristide teod; arvestades, et komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste volinik Sir Julian King on juhtinud tähelepanu vägivaldse paremäärmusluse kasvavale ohule ja öelnud, et ta ei tea ühtegi ELi liikmesriiki, keda see fenomen mingil moel ei puudutaks, tuues konkreetse näitena Breiviki korraldatud veresauna Norras;

D.  arvestades, et neofašistlikud ja neonatsistlikud organisatsioonid näitavad end mitmesugustes vormides; arvestades, et enamik neofašistlikke ja neonatsistlikke organisatsioone rõhub sõnavabaduse põhimõttele; arvestades, et õigus sõnavabadusele ei ole absoluutne;

E.  arvestades, et 16. juunil 2016 mõrvati Ühendkuningriigis Bristallis julmalt Ühendkuningriigi parlamendi liige Jo Cox;

F.  arvestades, et 21. septembril 2018 rünnati pärast fašismivastast meeleavaldust Itaalia linnas Baris Euroopa Parlamendi liiget Eleonora Forenzat ja tema assistent Antonio Perillo sai sealsamas vigastada;

1.  mõistab otsustavalt hukka kõik mis tahes organisatsioonide või üksikisikute poolt eri liikmesriikides tehtud terrorirünnakud, ähvardused, mõrvad ja vägivaldsed füüsilised ründed; peab kahetsusväärseks, et vägivalda ja äärmuslust esineb kogu poliitilise spektri ulatuses;

2.  on sügavalt mures fašismi, rassismi ja ksenofoobia praeguste ilmingute pärast Euroopa Liidus;

3.  peab eriti murettekitavaks konkreetsete rahvusvähemuste ja etniliste vähemuste vastast vägivalda;

4.  täheldab neofašistlike ja neonatsistlikke rühmituste puhul murettekitavat suundumust kasutada oma korralduslikuks ja strateegiliseks tegevuseks kogu Euroopa Liidus sotsiaalmeediat ja internetti;

5.  mõistab otsustavalt hukka kõik vägivallateod, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikme Eleonora Forenza, tema assistendi Antonio Perillo ja teiste 21. septembril 2018 Itaalias Baris toimunud fašismivastasest meeleavaldusest osavõtjate ründamise;

6.  palub liikmesriikidel vastavalt nõukogu raamotsusele 2008/913/JSK rakendada selgeid sanktsioone vihakuritegude ja eelkõige vägivalla õhutamise vastu;

7.  palub liikmesriikidel ette näha ja tagada kohane toetus rassistlike või ksenofoobsete kuritegude ja vihakuritegude tõttu kannatanutele ning kõigi tunnistajate kaitse;

8.  avaldab tunnustust fašismi, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlevatele ühiskonnarühmadele;

9.  kutsub liikmesriike üles kindlustama nõukogu raamotsuse sätete järgimise oma õiguses ning vastustama organisatsioone, kes levitavad avalikes kohtades vägivalda ja õhutavad seda veebis, ning kehtestama ülalmainitud otsuses nimetatud karistused;

10.  nõuab ühiskonnarühmade ja kodanikuühiskonna organisatsioonide täielikku ja õigeaegset kaasamist fašismi, rassismi ja ksenofoobia vastasesse võitlusse;

11.  soovitab liikmesriikidel kindlaks teha, kas katseprojektid, mille eesmärk on vägivaldsete rühmituste liikmeid taas ühiskonda lõimida, on edukad või mitte; rõhutab, et sellised programmid peaksid olema mõõdetavad ja võrreldavad, ja kui need osutuvad kordaläinuks, tuleks neid asjakohaselt toetada ja rahastada;

12.  rõhutab, et ajaloo tundmine on üks eeltingimusi sedalaadi kuritegude kordumise ärahoidmiseks, ja sellel on tähtis osa noorte põlvkondade harimisel; juhib tähelepanu sellele, et natsismi või kommunismi kuritegude pisendamine on esimene samm selleaegsete ideede taaselustamise suunas;

13.  hoiatab, et patriotismi ei tohi samastada äärmusliku rahvuslusega, kuna patriotism väljendab uhkustunnet rahvuse üle, äärmusrahvuslus aga viha kõigi teiste vastu;

14.  nõuab üldist mälestamise kultuuri, millega mõistetaks hukka möödaniku fašistlikud kuriteod; on mures, et noored eurooplased, kes ei tunne fašismi ajalugu, võivad muutuda ükskõikseks uute ohtude suhtes;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

(1)

ELT L 328, 6.12.2008, lk 55.

(2)

ELT L 315, 14.11.2012, lk 57.

(3)

ELT C 208, 10.6.2016, lk 25.

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2018Õigusalane teave