Procedūra : 2018/2869(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0486/2018

Pateikti tekstai :

B8-0486/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 399kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP))  
B8-0486/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 6 ir 7 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 22 d. rezoliuciją „Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Europos dalyvavimas remiant tvarų vystymąsi“(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES sutarties 2 straipsnyje nurodyta, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises; kadangi šios vertybės yra bendros valstybių narių vertybės;

B.  kadangi nors teisiškai nėra nustatyta neofašizmo apibrėžtis, ji paprastai nurodo kraštutinės dešiniosios pakraipos pažiūras, kurios apima ekstremalų nacionalizmą, rasistines pažiūras ir požiūrį, panašų į tą, kurio 1920–1940 m. laikėsi Italijos nacionalinė fašistų partija;

C.  kadangi 2018 m. Europolo Europos Sąjungos ataskaitoje dėl terorizmo padėties ir tendencijų (TE-SAT ataskaita) dauguma 2017 m. ES įvykdytų teroristinių išpuolių buvo konkrečiai priskirti separatistų išpuoliams (137 iš 205); kadangi vis dėlto TE-SAT ataskaitoje taip pat pažymima, kad šiuo metu nėra tokių ES masto teroristų tinklų, ir aiškiai nurodoma, kad nepranešta apie jokią su bet kokia teroristine kategorija susijusią veiklą, kuri būtų tokia mirtinai pavojinga ir darytų tokį poveikį visai visuomenei, kokį padarė džihadistai teroristai; kadangi už saugumą atsakingas Komisijos narys seras Julian King pabrėžė, kad stiprėja dešiniosios pakraipos smurtinio ekstremizmo grėsmė, ir nurodė, kad nežino nė vienos ES valstybės narės, kuri kokiu nors būdu šio reiškinio nebūtų paveikta, konkrečiai nurodydamas A. Breiviko Norvegijoje įvykdytas žudynes;

D.  kadangi neofašistinės ir neonacistinės organizacijos reiškiasi įvairiomis formomis; kadangi dauguma neofašistinių ir neonacistinių organizacijų apeliuoja į žodžio laisvės principą; kadangi teisė į žodžio laisvę nėra absoliuti;

E.  kadangi 2016 m. birželio 16 d. Berstole (JK) buvo žiauriai nužudyta JK Parlamento narė Jo Cox;

F.  kadangi 2018 m. rugsėjo 21 d. po antifašistinės demonstracijos Baryje (Italija) buvo užpulta Europos Parlamento narė Eleonora Forenza, o jos padėjėjas Antonio Perillo buvo sužalotas;

1.  griežtai smerkia visus bet kokios organizacijos ar asmenų bet kurioje valstybėje narėje įvykdytus teroristinius išpuolius, grasinimus, nužudymus ir smurtinius fizinius išpuolius ir apgailestauja dėl jų; apgailestauja dėl to, kad politiniame gyvenime esama smurto ir ekstremizmo;

2.  yra labai susirūpinęs dėl dabartinių fašizmo, rasizmo ir ksenofobijos apraiškų Europos Sąjungoje;

3.  itin nerimauja dėl bet kokios rūšies smurto, ypač nukreipto prieš tautines ir etnines mažumas;

4.  pripažįsta susirūpinimą keliančią tendenciją, kai neofašistinės ir neonacistinės grupuotės naudojasi socialine žiniasklaida ir internetu organizavimosi ir visos Europos Sąjungos strategijų rengimo tikslais;

5.  griežtai smerkia bet kokį smurtą, įskaitant išpuolį prieš EP narę Eleonorą Forenzą, jos padėjėją Antonio Perillo ir kitus asmenis, 2018 m. rugsėjo 21 d. dalyvavusius antifašistinėje demonstracijoje Baryje (Italija);

6.  ragina valstybes nares aiškiai skirti sankcijas už neapykantos nusikaltimus, visų pirma už neteisėtą smurto kurstymą, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/913/TVR;

7.  ragina valstybes nares numatyti ir teikti tinkamą paramą rasistinių ar ksenofobinių nusikaltimų ir neapykantos nusikaltimų aukoms ir užtikrinti visų liudininkų apsaugą;

8.  gerai vertina su fašizmu, rasizmu ir ksenofobija kovojančias bendruomenės grupes ir pilietinės visuomenės organizacijas;

9.  primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo nuostatų, ir pažaboti organizacijas, skleidžiančias smurtą viešosiose erdvėse ir kurstančias jį internete, skiriant joms šiame sprendime numatytas sankcijas;

10.  ragina visapusiškai ir laiku bendradarbiauti bendruomenės grupėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant kovoti su fašizmu, rasizmu ir ksenofobija;

11.  ragina valstybes nares patikrinti, ar bandomieji projektai, pagal kuriuos siekiama reintegruoti smurtinių grupių narius, vadinamosios pasitraukimo strategijos, yra įgyvendinamos sėkmingai ar nesėkmingai; pabrėžia, kad tokios strategijos turėtų būti lyginamos ir, jei būtų įrodyta jų sėkmė, jos turėtų būti tinkamai skatinamos ir finansuojamos;

12.  pabrėžia, kad istorijos žinojimas yra viena iš išankstinių sąlygų, leidžiančių užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ateityje, ir yra svarbus elementas ugdant jaunesnes kartas; atkreipia dėmesį į tai, kad nacių ar komunistų nusikaltimų minimalizavimas yra pirmasis žingsnis siekiant iš naujo skatinti to laikotarpio idėjas;

13.  įspėja dėl patriotizmo prilyginimo kraštutiniam nacionalizmui; pirmoji sąvoka reiškia didžiavimąsi tauta, o antroji – neapykantą visiems kitiems;

14.  ragina ugdyti bendrą atminimo kultūrą, kurioje smerkiami fašistų praeities nusikaltimai; yra susirūpinęs tuo, kad fašizmo istorijos nežinantiems jauniems europiečiams kyla pavojus nesuvokti naujų grėsmių;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

 

(1)

OL L 328, 2008 12 6, p. 55.

(2)

OL L 315, 2012 11 14, p. 57.

(3)

OL C 208, 2016 6 10, p. 25.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.Teisinis pranešimas