Procedūra : 2018/2869(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0486/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0486/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 399kWORD 50k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP))  
B8-0486/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., 6. un 7. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūciju par vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību — Eiropas apņemšanās atbalstīt ilgtspējīgu attīstību(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  atgādina, ka saskaņā ar LES 2. pantu Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības; tā kā šīs vērtības ir kopējas visām dalībvalstīm;

B.  tā kā par neofašismu, kuram gan nav juridiski apstiprinātas definīcijas, parasti tiek dēvēti galēji labēji uzskati, kas ietver ekstrēmu nacionālismu, rasistiskus uzskatus un uzskatus, kas līdzinās Itālijas Nacionālās fašistu partijas 1920.–1940. gadā atbalstītajiem uzskatiem;

C.  tā kā Eiropola 2018. gada ziņojumā par terorisma situāciju un tendencēm Eiropas Savienībā (TESAT) ir norādīts, ka lielākā daļa 2017. gadā ES veikto teroristu uzbrukumu ir īpaši klasificēti kā separātistu uzbrukumi (137 no 205); tā kā TESAT tomēr ir arī norādīts, ka patlaban nepastāv šādi ES mēroga teroristu tīkli, un ir skaidri konstatēts, ka nevienā terorisma kategorijā nav reģistrētas tik nāvējošas un sabiedrību kopumā ietekmējošas darbības kā tās, kuras veic džihāda teroristi; tā kā par drošību atbildīgais komisārs sers Džulians Kings ir uzsvēris labējā vardarbīgā ekstrēmisma pieaugošos draudus, norādot, ka viņš nezina nevienu ES dalībvalsti, kuru kaut kādā veidā neskartu šis fenomens, un konkrēti piesaucot A. Breivīka masu slepkavības lietu Norvēģijā;

D.  tā kā neofašistisko un nenonacistisko organizāciju izpausmes ir ārkārtīgi dažādas; tā kā vairums neofašistisko un nenonacistisko organizāciju apelē pie vārda brīvības; tā kā tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas;

E.  tā kā 2016. gada 16. jūnijā Bērstolā (Apvienotā Karaliste) tika nežēlīgi nogalināta Lielbritānijas parlamenta deputāte Džo Koksa;

F.  tā kā 2018. gada 21. septembrī pēc pretfašistiskas demonstrācijas Itālijas pilsētā Bari EP deputāte Eleonora Forenca piedzīvoja uzbrukumu un viņas palīgs Antonio Perillo guva savainojumus,

1.  stingri nosoda visus jebkuras organizācijas vai personas veiktus teroristiskus uzbrukumus, draudus, slepkavības un vardarbīgus fiziskus uzbrukumus jebkurā dalībvalstī, un pauž nožēlu par tiem; pauž nožēlu par to, ka vardarbība un ekstrēmisms ir sastopami visā politiskajā spektrā;

2.  pauž dziļas bažas par pašreizējām fašisma, rasisma un ksenofobijas izpausmēm Eiropas Savienībā;

3.  pauž īpašas bažas par jebkādu vardarbību, kas vērsta pret konkrētu nacionālo vai etnisko minoritāti;

4.  atzīst, ka pastāv satraucoša tendence, proti, neofašistu un neonacistu grupas izmanto sociālos medijus un internetu, lai organizētos un izstrādātu stratēģijas visā Eiropas Savienībā;

5.  stingri nosoda jebkādu vardarbību, tostarp uzbrukumu EP deputātei Eleonorai Forencai, viņas palīgam Antonio Perillo un citiem, kuri 2018. gada 21. septembrī piedalījās pretfašistiskā demonstrācijā Itālijas pilsētā Bari;

6.  aicina dalībvalstis nepārprotami sodīt par naida noziegumiem, īpaši nelikumīgu kūdīšanu uz vardarbību, kā noteikts Padomes Pamatlēmumā 2008/913/TI;

7.  aicina dalībvalstis paredzēt un nodrošināt atbilstošu atbalstu personām, kas cietušas no rasistiskiem vai ksenofobiskiem noziegumiem un naida noziegumiem, un visu liecinieku aizsardzību;

8.  izsaka atzinību vietējām grupām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas cīnās pret fašismu, rasismu un ksenofobiju;

9.  mudina dalībvalstis garantēt atbilstību Padomes pamatlēmuma noteikumiem un, piemērojot šajā pamatlēmumā noteiktās sankcijas, vērsties pret organizācijām, kuras vairo vardarbību sabiedriskās vietās un kūda uz to tiešsaistē;

10.  prasa pilnībā un savlaicīgi iesaistīties vietējo grupu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbā, lai cīnītos pret fašismu, rasismu un ksenofobiju;

11.  mudina dalībvalstis pārbaudīt, vai izmēģinājuma projekti, kas paredzēti vardarbīgu grupējumu locekļu reintegrācijai (tā saucamās izstāšanās programmas), nodrošina pozitīvus rezultātus vai ne; uzsver, ka šādas programmas būtu salīdzinoši jāizvērtē un veiksmīga iznākuma gadījumā pienācīgi jāveicina un jāfinansē;

12.  uzsver, ka vēstures apzināšanās ir viens no priekšnoteikumiem, lai nepieļautu šādu noziegumu atkārtošanos nākotnē, un tai ir svarīga nozīme jauno paaudžu izglītošanā; norāda, ka nacistu vai komunistu noziegumu nozīmes mazināšana ir pirmais solis tā laika ideju iedzīvināšanā no jauna;

13.  brīdina nepielīdzināt patriotismu ekstrēmam nacionālismam, jo viens no šiem jēdzieniem izsaka lepnumu par nāciju, savukārt otrs — naidu pret visiem citiem;

14.  prasa vienotu atceres kultūru, kas nosoda pagātnē veiktos fašistu noziegumus; pauž bažas par to, ka jaunieši Eiropā, kuri nezina fašisma vēsturi, riskē kļūt vienaldzīgi pret jauniem draudiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei.

 

 

(1)

OV L 328, 6.12.2008., 55. lpp.

(2)

OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.

(3)

OV C 208, 10.6.2016., 25. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums