Procedura : 2018/2869(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0486/2018

Teksty złożone :

B8-0486/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wzrostu przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych(1),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2013 r. w sprawie lokalnych władz i społeczeństwa obywatelskiego: zaangażowanie Europy we wspieranie zrównoważonego rozwoju(3),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne państwom członkowskim;

B.  mając na uwadze, że chociaż nie istnieje definicja legalna neofaszyzmu, powszechnie uważa się, że pojęcie to odnosi się do skrajnie prawicowych poglądów obejmujących skrajny nacjonalizm, poglądy rasistowskie oraz poglądy podobne do prezentowanych przez włoską Narodową Partię Faszystowską w okresie od lat 20. do 40. XX w.;

C.  mając na uwadze, że – jak wskazano w sporządzonym w 2018 r. przez Europol sprawozdaniu dotyczącym sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w UE – większość ataków terrorystycznych przeprowadzonych w UE w 2017 r. została jednoznacznie sklasyfikowana jako ataki o charakterze separatystycznym (137 z 205 ataków); mając na uwadze, że w sprawozdaniu tym odnotowano również, że nie istnieją obecnie siatki terrorystyczne obejmujące swym zasięgiem całą UE oraz wyraźnie wskazano, że w żadnej kategorii terroryzmu nie stwierdzono działań o charakterze tak wysoce niebezpiecznym i mających tak znaczny wpływ na społeczeństwo, jak te, które zostały przeprowadzone przez terrorystów będących dżihadystami; mając na uwadze, że komisarz odpowiedzialny za bezpieczeństwo, sir Julian King, podkreślił rosnące zagrożenie ze strony brutalnego ekstremizmu prawicowego, stwierdzając że nie jest mu znane ani jedno państwo członkowskie, którego zjawisko to nie dotyka w pewnym stopniu, i odnosząc się w szczególności do przypadku masakry dokonanej przez Andersa Breivika w Norwegii;

D.  mając na uwadze, że organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie działają w różnych formach; mając na uwadze, że większość organizacji neofaszystowskich i neonazistowskich odwołuje się do zasady wolności słowa; mając na uwadze, że wolność słowa nie ma charakteru absolutnego;

E.  mając na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2016 r. w Birstall w Zjednoczonym Królestwie brutalnie zamordowana została Jo Cox, posłanka do brytyjskiego parlamentu;

F.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. po demonstracji antyfaszystowskiej, która odbyła się w Bari we Włoszech, zaatakowana została posłanka do Parlamentu Europejskiego Eleonora Forenza, a jej asystent Antonio Perillo odniósł obrażenia;

1.  zdecydowanie potępia wszelkie ataki, groźby, zabójstwa i brutalne ataki fizyczne o charakterze terrorystycznym ze strony jakichkolwiek organizacji i osób oraz wyraża w odniesieniu do nich ubolewanie; wyraża ubolewanie, że w spektrum politycznym obecne są przemoc i ekstremizm;

2.  jest głęboko zaniepokojony obecnymi przejawami faszyzmu, rasizmu i ksenofobii w Unii Europejskiej;

3.  jest szczególnie zaniepokojony każdym rodzajem przemocy wobec poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych;

4.  dostrzega niepokojącą tendencję polegającą na korzystaniu przez grupy neofaszystowskie i neonazistowskie z mediów społecznościowych oraz Internetu w celach organizacyjnych i do opracowywania strategii działania w Unii Europejskiej;

5.  zdecydowanie potępia każdy rodzaj przemocy, w tym atak na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Florenzę, jej asystenta Antonio Perillo oraz inne osoby, które wzięły udział w demonstracji antyfaszystowskiej w Bari we Włoszech w dniu 21 września 2018 r.;

6.  wzywa państwa członkowskie do jednoznacznej penalizacji przestępstw z nienawiści, w szczególności podżegania do przemocy, zgodnie z decyzją ramową Rady 2008/913/JHA;

7.  wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego wsparcia ofiarom przestępstw rasistowskich i ksenofobicznych oraz przestępstw z nienawiści, jak również do zapewnienia ochrony świadków;

8.  pochwala działania grup społecznościowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego walczących z faszyzmem, rasizmem i ksenofobią;

9.  wzywa państwa członkowskie do przestrzegania postanowień decyzji ramowej Rady oraz przeciwdziałania organizacjom rozpowszechniającym przemoc w miejscach publicznych oraz podżegających do niej w Internecie poprzez nakładanie kar określonych w tej decyzji;

10.  wzywa do pełnego i niezwłocznego zaangażowania się w działania grup społecznościowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zwalczania faszyzmu, rasizmu i ksenofobii;

11.  zachęca państwa członkowskie do zweryfikowania czy projekty pilotażowe mające na celu reintegrację członków agresywnych grup (tzw. „programy wychodzenia z ekstremizmu”) są skuteczne czy nie; podkreśla, że programy takie powinny być poddawane badaniom porównawczym oraz, w razie wykazania ich skuteczności, odpowiednio promowane i finansowane;

12.  podkreśla, że świadomość historii jest jednym z warunków koniecznych zapobiegania tego typu zbrodniom w przyszłości oraz odgrywa ważną rolę w edukowaniu młodszych pokoleń; wskazuje, że umniejszanie zbrodni nazistowskich lub komunistycznych jest pierwszym krokiem w kierunku wzbudzenia na nowo idei z tego okresu;

13.  ostrzega przed zrównywaniem patriotyzmu ze skrajnym nacjonalizmem; pierwsze z tych pojęć oznacza dumę z narodu, drugie – nienawiść względem innych narodów;

14.  wzywa do stworzenia powszechnej kultury pamięci, która potępia zbrodnie popełnione w przeszłości przez faszyzm; wyraża zaniepokojenie, że młodzi Europejczycy, którzy są nieświadomi historii faszyzmu, stają się obojętni na nowe zagrożenia;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

 

(1)

Dz.U. L 328 z 7.6.2014, s. 55.

(2)

Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.

(3)

Dz.U. C 208 z 10.6.2016, s. 25.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna