Förfarande : 2018/2869(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0486/2018

Ingivna texter :

B8-0486/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 235kWORD 46k
17.10.2018
PE624.178v01-00
 
B8-0486/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))


Kristina Winberg för ECR-gruppen

Europaparlamentet resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0486/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2013 om lokala myndigheter och det civila samhället: Europas engagemang till stöd för en hållbar utveckling(3),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 2 i EU-fördraget ska unionen bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna.

B.  Även om det inte finns någon rättsligt antagen definition av nyfascism, avser begreppet vanligen högerextremistiska åsikter som inbegriper extrem nationalism, rasistiska åsikter och åsikter som motsvarar de åsikter som nationella fascistpartiet i Italien understödde mellan 1920 och 1940.

C.  Enligt Europols rapport om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i Europa (TE-SAT) från 2018 klassificerades de flesta av de terroristattacker som utfördes i EU under 2017 uttryckligen som separatistiska attacker (137 av 205). I rapporten noteras också att det för närvarande inte finns några EU-täckande terroristnätverk, och det anges klart att det inte i någon terroristkategori har rapporterats om verksamhet som skulle vara lika dödlig eller ha lika förödande konsekvenser för hela samhället som jihadistiska terroristers verksamhet. Sir Julian King, kommissionens ledamot med ansvar för säkerhetsfrågor, har framhållit det växande hotet av högerextremistiskt våld. Han konstaterar att han inte känner till en enda medlemsstat som inte på något sätt berörs av fenomenet och hänvisar särskilt till fallet med Breiviks massaker i Norge.

D.  Nyfascistiska och nynazistiska organisationer gör sig gällande på många olika sätt. De flesta nyfascistiska och nynazistiska organisationer åberopar principen om yttrandefrihet. Yttrandefriheten är dock inte en absolut rättighet.

E.  Den 16 juni 2016 mördades ledamoten av det brittiska parlamentet Jo Cox brutalt i Birstall i Storbritannien.

F.  Den 21 september 2018 utsattes ledamoten av Europaparlamentet, Eleonora Forenza, för våld, och hennes assistent Antonio Perillo skadades efter en antifascistisk demonstration i Bari i Italien.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft och beklagar djupt alla terroristattacker, hotelser, mord och våldsamma fysiska attacker som begåtts av organisationer eller enskilda personer i medlemsstaterna. Parlamentet beklagar att våld och extremism förekommer i hela det politiska spektrumet.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över nuvarande uttryck för fascism, rasism och främlingsfientlighet i Europeiska unionen.

3.  Europaparlamentet är särskilt oroat över alla slag av våld som riktar sig mot enskilda nationella och etniska minoriteter.

4.  Europaparlamentet noterar den oroande trenden bland nyfascistiska och nynazistiska grupper att använda sociala medier och internet för att organisera och göra upp strategier i hela EU.

5.  Europaparlamentet fördömer kraftigt allt våld, däribland attacken på Europaparlamentsledamoten Eleonora Forenza, hennes assistent Antonio Perillo och andra som deltog i en antifascistisk demonstration den 21 september 2018 i Bari i Italien.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tydligt bekämpa hatbrott, i synnerhet olaglig uppmaning till våld, i enlighet med rådets rambeslut 2008/913/RIF.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förutse och tillhandahålla lämpligt stöd för offer för rasistiska och främlingsfientliga brott och hatbrott, och skydd för alla vittnen.

8.  Europaparlamentet lovordar gemenskapsgrupper och det civila samhällets organisationer som bekämpar fascism, rasism och främlingsfientlighet.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i rådets rambeslut och fortsätta att motarbeta organisationer som sprider våld i offentliga utrymmen och som anstiftar våld på nätet, genom att ålägga de sanktioner som fastställts genom beslutet.

10.  Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt och snabbt engagemang i gemenskapsgrupper och det civila samhällets organisationer för att bekämpa fascism, rasism och främlingsfientlighet.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att kontrollera huruvida pilotprojekt för att återintegrera medlemmar i våldsamma grupper, så kallade exit-program, är framgångsrika. Parlamentet betonar att sådana program bör kartläggas, och om de visar sig vara framgångsrika på lämpligt sätt främjas och finansieras.

12.  Europaparlamentet betonar att medvetenheten om historien är en av förutsättningarna för att förhindra sådana brott i framtiden och spelar en viktig roll för att utbilda de yngre generationerna. Parlamentet påpekar att bagatelliseringen av nazistiska eller kommunistiska brott är det första steget mot att återuppväcka idéer från den tiden.

13.  Europaparlamentet varnar för att likställa patriotism med extrem nationalism, eftersom det ena uttrycker stolthet över nationen medan det andra ett hat mot alla andra.

14.  Europaparlamentet efterlyser en gemensam kultur av hågkomst som fördömer de fascistiska brott som begåtts. Parlamentet är bekymrat över att unga européer, som inte är medvetna om fascismens historia, riskerar att förhålla sig likgiltiga till nya hot.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

 

(1)

EGT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

EGT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

EUT C 208, 10.6.2016, s. 25.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande