Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0487/2018

Внесени текстове :

B8-0487/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0429

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 44k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0410/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))


Йорн Дорман, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Беата Гошевска от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г.(1),

–  като взе предвид плана за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност от 2017 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 13 април 2018 г. относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение (COM(2018)0181),

–  като взе предвид споразумението относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти, постигнато на 5 юни 2018 г.,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Директивата за бройлерите определя минимални стандарти за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо;

Б.  като има предвид, че на 5 юни 2018 г. беше постигнато споразумение относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти;

В.  като има предвид, че ЕС е основен световен производител на бройлери, като в сектора на птичето месо са заети над четвърт милион души и 23 000 големи стопанства за бройлери в Европа;

Г.  като има предвид, че неотдавнашният доклад за изпълнението на Комисията не демонстрира значителни подобрения по отношение на хуманното отношение към животните, а показа, че прилагането е в най-добрия случай непоследователно в различните държави членки;

Д.  като има предвид, че прекомерната употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти, особено като стимулатори на растежа и за метафилактика и профилактика, е един от основните фактори, влияещи на антимикробната резистентност;

Е.  като има предвид, че замърсяването от промишленото земеделие нараства и би могло да има тежки последици за въздуха, почвата и водите;

Ж.  като има предвид, че прилагането на директивата от 2007 г. не е нито еднакво, нито ефективно;

1.  приветства постигнатото на 5 юни 2018 г. споразумение относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти; изразява надежда, че то ще доведе до прекратяване на употребата на лекарства като стимулатори на растежа в храните, продавани на европейския пазар, и ще ограничи използването на лекарства за метафилактика и профилактика до строго необходими случаи; изразява надежда също така, че то ще улесни иновациите в областта на ветеринарната медицина, като по този начин ще допринесе за борбата с антимикробната резистентност;

2.  подчертава, че антимикробните средства са от основно значение за ветеринарната и хуманната медицина за лечение на инфекциозни и зоонотични бактериални заболявания;

3.  отбелязва, че неподходящото използване на антимикробни средства може да ги направи неефективни, което следователно ще представлява опасност за човешкото здраве;

4.  подчертава, че подобряването на животновъдните техники ще доведе до по-добро качество на живота на домашните птици и ще намали необходимостта от използване на антимикробни средства, като например чрез осигуряване на естествена светлина, чист въздух и повече пространство, и намаляване на амоняка;

5.  изтъква, че антимикробните средства не трябва да се използват рутинно, нито да компенсират лошите животновъдни практики, а следва да се използват само за целите на лечението, както е предписано от ветеринарен лекар, когато са диагностицирани специфични случаи на заболявания или инфекции, за да се избегне проблем, свързан с хуманното отношение към животните;

6.  подчертава, че нелоялната конкуренция ще доведе до неравнопоставеност, тъй като тези, които не спазват правилата, печелят в ущърб на спазващите правилата на пазара;

7.  подчертава, че за вносните продукти следва да важат същите правила;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

(1)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 149.

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.Правна информация