Διαδικασία : 2018/2858(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0487/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0487/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0429

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 464kWORD 44k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0410/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ του 2017 για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 13ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επιρροή της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης (COM(2018)0181),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για έναν κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής παραγωγής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία περί κρεατοπαραγωγής καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επετεύχθη συμφωνία για έναν κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα στις 5 Ιουνίου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, και ότι ο τομέας των πουλερικών απασχολεί πάνω από το ένα τέταρτο ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, και 23 000 μεγάλες εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης οδηγίας δεν κατέδειξε καμία σημαντική βελτίωση, ενώ επεσήμανε ότι η εφαρμογή της είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασυνεπής μεταξύ των κρατών μελών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων, ιδίως ως αυξητικών παραγόντων και για την αντιμετώπιση και την προφύλαξη από ασθένειες, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της μικροβιακής αντοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση από την βιομηχανική γεωργία αυξάνεται και ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον αέρα, το έδαφος και το νερό,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της οδηγίας του 2007 δεν είναι ούτε ομοιόμορφη ούτε αποτελεσματική·

1.  χαιρετίζει τη συμφωνία για ένα κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018· ελπίζει ότι θα οδηγήσει στον τερματισμό της χρήσης φαρμάκων ως αυξητικών παραγόντων στα τρόφιμα που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, και στον περιορισμό της χρήσης φαρμάκων για την αντιμετώπιση και την προφύλαξη από ασθένειες στις αυστηρά αναγκαίες περιπτώσεις· ελπίζει επίσης ότι θα διευκολύνει την καινοτομία στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής·

2.  τονίζει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες είναι απαραίτητες στην κτηνιατρική και στην ιατρική γενικότερα για τη θεραπεία λοιμωδών και ζωονοσογόνων βακτηριδιακών νόσων·

3.  σημειώνει ότι η ακατάλληλη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών θα μπορούσε να τα καταστήσει αναποτελεσματικά, γεγονός το οποίο θα συνιστούσε, κατά συνέπεια, κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία·

4.  τονίζει ότι η βελτίωση των τεχνικών ζωοτεχνίας θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τα πουλερικά και θα μειώσει την ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών, όπως για παράδειγμα το φυσικό φως, ο καθαρός αέρας και χώρος κίνησης, και σε μείωση των εκπομπών αμμωνίας·

5.  τονίζει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε συστηματικά ούτε προς αντιστάθμιση των κακών κτηνοτροφικών πρακτικών, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται από τον κτηνίατρο κατά τη διάγνωση συγκεκριμένων ασθενειών ή λοιμώξεων, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων·

6.  τονίζει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε άνισους όρους ανταγωνισμού, καθώς οι μη συμμορφούμενοι θα κερδίσουν εις βάρος αυτών που συμμορφώνονται με τους κανόνες στην αγορά·

7.  επισημαίνει ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα προϊόντα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1)

ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 149.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου