Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0487/2018

Teksty złożone :

B8-0487/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0429

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 323kWORD 43k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0410/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020(1),

–  uwzględniając przyjęty w 2017 r. europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2007/43/WE i jej wpływu na dobrostan kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz w sprawie opracowania wskaźników dobrostanu (COM(2018)0181),

–  uwzględniając porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych osiągnięte w dniu 5 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dyrektywie w sprawie brojlerów ustanowiono minimalne standardy ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa;

B.  mając na uwadze, że w dniu 5 czerwca 2018 r. zostało osiągnięte porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych;

C.  mając na uwadze, że UE jest jednym głównych światowych producentów brojlerów, a sektor drobiu w Europie zatrudnia ponad ćwierć miliona osób i obejmuje 23 000 dużych gospodarstw zajmujących się chowem brojlerów;

D.  mając na uwadze, że w swoim w niedawnym sprawozdaniu na temat stosowania dyrektywy Komisja nie była w stanie wykazać żadnej znaczącej poprawy dobrostanu zwierząt oraz wskazała, że egzekwowanie przepisów w poszczególnych państwach członkowskich jest w najlepszym przypadku niespójne;

E.  mając na uwadze, że nadmierne stosowanie przeciwdrobnoustrojowych weterynaryjnych produktów leczniczych, zwłaszcza jako stymulatorów wzrostu oraz w ramach metafilaktyki i profilaktyki, jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

F.  mając na uwadze, że zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa przemysłowego są coraz większe i mogą pociągać za sobą poważne skutki dla powietrza, gleby i wody;

G.  mając na uwadze, że stosowanie dyrektywy z 2007 r. nie jest ani jednolite, ani skuteczne;

1.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte w dniu 5 czerwca 2018 r. porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych; wyraża nadzieję, że rozporządzenie to doprowadzi do zaprzestania stosowania produktów leczniczych jako stymulatorów wzrostu w paszy sprzedawanej na rynku europejskim oraz do ograniczenia stosowania produktów leczniczych w metafilaktyce i profilaktyce do przypadków, w których jest to bezwzględnie konieczne; wyraża również nadzieję, że ułatwi ono innowacje w weterynarii, przyczyniając się w ten sposób do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

2.  podkreśla, że środki przeciwdrobnoustrojowe są niezbędne w weterynarii i medycynie do leczenia chorób zakaźnych i odzwierzęcych chorób bakteryjnych;

3.  zauważa, że niewłaściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych może doprowadzić do pozbawienia ich skuteczności, co w konsekwencji powodowałoby zagrożenie dla zdrowia ludzi;

4.  podkreśla, że poprawa technik hodowli zwierząt – polegająca np. na zapewnieniu naturalnego światła, czystego powietrza i większej przestrzeni oraz redukcji ilości amoniaku – przyczyni się do poprawy jakości życia drobiu i zmniejszenia potrzeby stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych;

5.  podkreśla, że środki przeciwdrobnoustrojowe nie mogą być stosowane rutynowo ani rekompensować złych praktyk hodowlanych, ale powinny być stosowane wyłącznie do leczenia, zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii po zdiagnozowaniu określonego przypadku choroby lub zakażenia, w celu uniknięcia pogorszenia dobrostanu;

6.  podkreśla, że nieuczciwa konkurencja doprowadzi do powstania nierównych warunków działania, ponieważ przedsiębiorcy nieprzestrzegający przepisów będą wypierać z rynku uczciwych przedsiębiorców, oferując niższe ceny;

7.  podkreśla, że w odniesieniu produktów przywożonych powinny obowiązywać takie same przepisy;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

(1)

Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 149.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018Informacja prawna