Förfarande : 2018/2858(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0487/2018

Ingivna texter :

B8-0487/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0429

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 252kWORD 43k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.179v01-00
 
B8-0487/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0410/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))


Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))  
B8‑0487/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020(1),

–  med beaktande av EU:s One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens från 2017,

–  med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 13 april 2018 om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  med beaktande av den överenskommelse om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som nåddes den 5 juni 2018,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (O-000095/2018 – B8‑0410/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I direktivet om slaktkycklingar fastställs minimiregler för skydd av slaktkycklingar.

B.  En överenskommelse om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel nåddes den 5 juni 2018.

C.  EU är en av de största slaktkycklingproducenterna i världen. Fjäderfäsektorn sysselsätter över en kvarts miljon människor, och det finns 23 000 stora slaktkycklingföretag i Europa.

D.  Kommissionens senaste genomföranderapport visade inte några större förbättringar av djurens välbefinnande. Av rapporten framgick att genomförandet i bästa fall är inkonsekvent i de olika medlemsstaterna.

E.  Överanvändning av antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel, särskilt som tillväxtbefrämjande medel och för metafylax och profylax, har varit en av de viktigaste faktorerna bakom antibiotikaresistens.

F.  Föroreningarna från det industriella jordbruket ökar och skulle kunna få allvarliga konsekvenser för luft, mark och vatten.

G.  Efterlevnaden av direktivet från 2007 är varken enhetlig eller effektiv.

1.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som nåddes den 5 juni 2018. Parlamentet hoppas att den kommer att leda till ett slut på användningen av läkemedel som tillväxtbefrämjande medel i livsmedel som säljs på den europeiska marknaden, och att läkemedel för metafylax och profylax enbart används när det är absolut nödvändigt. Parlamentet hoppas också att överenskommelsen kommer att främja innovation inom veterinärmedicinen och därigenom bidra till att bekämpa antibiotikaresistens.

2.  Europaparlamentet betonar att antimikrobiella medel är viktiga inom veterinär- och humanmedicinen för att infektiösa och zoonotiska bakteriesjukdomar ska kunna behandlas.

3.  Europaparlamentet noterar att antimikrobiella medel skulle kunna bli verkningslösa om de används på fel sätt, vilket följaktligen skulle innebära en fara för människors hälsa.

4.  Europaparlamentet betonar att förbättrade djurhållningsmetoder kommer att leda till bättre livskvalitet för fjäderfä och minska behovet av att använda antimikrobiella medel. Exempel på sådana förbättringar är naturligt ljus, ren luft och mer utrymme samt mindre ammoniakutsläpp.

5.  Europaparlamentet betonar att antimikrobiella medel varken får användas rutinmässigt eller för att kompensera för bristfälliga djurhållningsmetoder, utan endast bör användas för behandling som föreskrivits av en veterinär när särskilda fall av sjukdom eller infektion har diagnostiserats, i syfte att undvika problem kopplade till djurskyddet.

6.  Europaparlamentet betonar att illojal konkurrens kommer att leda till ojämlika konkurrensvillkor, eftersom de som inte följer reglerna konkurrerar ut dem som gör det från marknaden.

7.  Europaparlamentet betonar att samma regler bör gälla för importerade produkter.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

 

(1)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 149.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande