Postup : 2018/2869(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0488/2018

Předložené texty :

B8-0488/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 252kWORD 48k
17.10.2018
PE624.180v01-00
 
B8-0488/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))


Gilles Lebreton za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))  
B8-0488/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na články 2 a 10 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 2. října 2018 o nárůstu neofašistického násilí v Evropě,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy o EU má každý občan právo podílet se na demokratickém životě Unie a že tento článek odráží práva, která jsou občanům členských států zaručena v jednotlivých vnitrostátních ústavách;

B.  vzhledem k tomu, že toto ustanovení je třeba vykládat s ohledem na článek 2 Smlouvy o EU, který připomíná společné hodnoty Unie a jejích členských států;

C.  vzhledem k tomu, že provádění politiky v demokracii vylučuje použití jakéhokoli násilí;

D.  vzhledem k tomu, že násilí již příliš dlouho používaly a legitimizovaly politické skupiny nejrůznějšího zaměření;

E.  vzhledem k tomu, že přechod k politické změně je nedílnou součástí demokracie a nemůže legitimizovat použití násilí;

1.  odsuzuje jakékoli použití násilí k politickým cílům;

2.  domnívá se, že téma používání násilí k politickým cílům je příliš významné na to, aby sloužilo stranickopolitickým záměrům, a že žádné politické násilí není možné tolerovat, ať je pácháno pod jakoukoli ideologickou, ekonomickou, sociální, etnickou, náboženskou, environmentální nebo jinou záminkou;

3.  varuje před skutečností, že se příliš často používá výraz „fašismus“ s cílem diskreditovat demokratickou politickou opozici a ospravedlnit nepřípustné násilí; odsuzuje organizace používající tuto rétoriku a politické síly, které je podporují;

4.  vyzývá všechny evropské politické strany, aby upustily od využívání individuálních skutečných či domnělých excesů ve snaze narušit důvěryhodnost právoplatně zvolených vlád nebo démonizovat vnitrostátní či evropské právně uznané politické formace;

5.  zdůrazňuje, že kritika politických, ideologických nebo náboženských institucí není sama o sobě výrazem fašismu, xenofobie nebo nenávistného projevu;

6.  připomíná, že boj proti politickému násilí nesmí de facto vyústit v opuštění svobody projevu;

7.  trvá na tom, že občané mají právo hájit své politické myšlenky pomocí jakýchkoli akcí nebo projevů, pokud jsou pokojné a nevedou ke škodám na majetku ani nepoškozují osoby;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění