Menettely : 2018/2869(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0488/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0488/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 157kWORD 48k
17.10.2018
PE624.180v01-00
 
B8-0488/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))


Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP))  
B8-0488/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 2. lokakuuta 2018 antamat julkilausumat uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 10 artiklan 3 kohdassa tunnustetaan kaikkien kansalaisten oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja että artiklassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden kansalaisille niiden kansallisissa perustuslaeissa annetut oikeudet;

B.  katsoo, että tätä määräystä on tulkittava ottaen huomioon SEU-sopimuksen 2 artikla, jossa palautetaan mieliin unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteiset arvot;

C.  ottaa huomioon, että demokratiassa poliittisten oikeuksien käyttäminen sulkee pois kaikenlaisen väkivallan käytön;

D.  ottaa huomioon, että liian kauan on turvauduttu väkivallan käyttöön ja että eri suuntauksiin kuuluvat poliittiset ryhmät ovat etsineet oikeutusta väkivallalle;

E.  ottaa huomioon, että poliittisen vallan vaihtuminen on osa demokratiaa, eikä se oikeuta väkivallan käyttöä;

1.  tuomitsee kaikenlaisen poliittisen väkivallan;

2.  katsoo, että poliittisen väkivallan käyttö on aiheena liian merkittävä hyödynnettäväksi puoluepoliittisiin tarkoitusperiin ja että minkäänlaista poliittista väkivaltaa ei tule suvaita, johtuu se sitten ideologisista, taloudellisista, sosiaalisista, etnisistä, uskonnollisista, ympäristönsuojelullisista tai muista syistä;

3.  varoittaa siitä, että termiä ”fasismi” käytetään liian usein demokraattisen poliittisen opposition uskottavuuden horjuttamiseksi ja tuomittavan väkivallan oikeuttamiseksi; tuomitsee tällaista retoriikkaa käyttävät järjestöt ja niitä tukevat poliittiset voimat;

4.  kehottaa kaikkia Euroopan tason poliittisia puolueita pidättäytymään todellisten tai oletettujen yksittäisten ylilyöntien hyödyntämisestä pyrkiäkseen heikentämään laillisten vaaleilla valittujen hallitusten uskottavuutta tai mustamaalaamaan laillisesti tunnustettuja kansallisia tai Euroopan tason poliittisia kokoonpanoja;

5.  korostaa, että poliittisten instituutioiden, ideologioiden tai uskontojen arvosteleminen ei itsessään ilmennä fasismia, muukalaisvihaa tai vihapuhetta;

6.  muistuttaa, että poliittisen väkivallan vastustaminen ei saa tosiasiallisesti johtaa ilmaisunvapaudesta luopumiseen;

7.  korostaa, että kansalaisilla on oikeus puolustaa poliittisia näkemyksiänsä kaiken tyyppisillä toimilla tai mielenilmaisuilla, kunhan ne ovat rauhanomaisia eikä niillä vahingoiteta ihmisiä tai omaisuutta;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioille.

 

Päivitetty viimeksi: 22. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus