Förfarande : 2018/2869(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0488/2018

Ingivna texter :

B8-0488/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 159kWORD 48k
17.10.2018
PE624.180v01-00
 
B8-0488/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))


Gilles Lebreton för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))  
B8‑0488/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av artiklarna 2 och 10 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 2 oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 10.3 i EU-fördraget har varje medborgare rätt att delta i unionens demokratiska liv. Denna artikel återspeglar de rättigheter som medborgarna i medlemsstaterna garanteras genom ländernas respektive nationella konstitutioner.

B.  Denna bestämmelse måste tolkas i ljuset av artikel 2 i EU-fördraget, i vilken unionens och dess medlemsstaters gemensamma värden betonas.

C.  I en demokrati utesluts alla former av våld i samband med utövandet av politiken.

D.  Alltför länge har våld använts och legitimerats av olika grupperingar över hela det politiska spektrumet.

E.  Politiskt maktskifte är en del av demokratin och kan inte legitimera användning av våld.

1.  Europaparlamentet fördömer all användning av våld för politiska ändamål.

2.  Europaparlamentet anser att frågan om våldsanvändning för politiska syften är av alltför stor betydelse för att exploateras för partipolitiska ändamål, och att inget politiskt våld kan tolereras, oberoende av om det utförs av ideologiska, ekonomiska, sociala, etniska, religiösa, miljömässiga eller andra skäl.

3.  Europaparlamentet varnar för att termen ”fascism” alltför ofta används för att misskreditera den demokratiska politiska oppositionen och för att motivera oacceptabelt våld. Parlamentet fördömer de organisationer som begagnar sig av denna retorik och de politiska krafter som stöder dem.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla europeiska politiska partier att avstå från att exploatera enskilda fall av excesser, faktiska eller förmodade, i ett försök att undergräva legitimt valda regeringars trovärdighet eller svartmåla lagligen erkända nationella eller europeiska politiska grupperingar.

5.  Europaparlamentet betonar att kritik av politiska institutioner, ideologier eller religioner inte i sig är ett uttryck av fascism, främlingsfientlighet eller hatpropaganda.

6.  Europaparlamentet påminner om att kampen mot det politiska våldet inte får leda till att yttrandefriheten de facto överges.

7.  Europaparlamentet insisterar på att medborgarna har rätt att försvara sina politiska idéer med aktioner eller manifestationer av olika slag, under förutsättning att de är fredliga och inte orsakar skada på egendom eller personer.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

 

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande