Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0489/2018

Внесени текстове :

B8-0489/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0429

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 46k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0410/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))


Фредрик Федерлей от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г.(1),

–  като взе предвид плана за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност от 2017 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 13 април 2018 г. относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение (COM(2018)0181),

–  като взе предвид споразумението относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти, постигнато на 5 юни 2018 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита(3),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели,

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине(4),

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Директива 2007/43/EО (Директивата за бройлерите) определя минимални стандарти за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо;

Б.  като има предвид, че прилагането на директивата от 2007 г. не е еднакво и неотдавнашният доклад на Комисията за изпълнението показа, че прилагането е в най-добрия случай непоследователно в различните държави членки;

В.  като има предвид, че прекомерната употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти, особено като стимулатори на растежа и за метафилактика и профилактика, е един от основните фактори, влияещи на развитието на бактерии с антимикробна резистентност;

Г.  като има предвид, че правилата за хуманното отношение към животните следва да бъдат актуализирани въз основа на новите научни открития и при надлежно отчитане на ефективността и конкурентоспособността на животновъдството в селскостопанския сектор; като има предвид, че предоставянето на определение за добро животновъдство би било от полза за съгласувани стандарти за хуманно отношение към животните за целия ЕС;

Д.  като има предвид, че законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните допринася за постигането на еднакви условия на конкуренция в рамките на Съюза и по този начин за доброто функциониране на вътрешния пазар;

Е.  като има предвид, че европейските граждани са силно заинтересовани от хуманното отношение към животните и искат да бъдат в състояние да правят по-информиран избор като потребители;

Ж.  като има предвид, че хуманното отношение към животните е взаимосвързано със здравето на животните и с общественото здраве;

З.  като има предвид, че ЕС увеличи производството си на бройлери с 18,6% от 2009 г. до 2014 г., като достигна 11,3% от производството в световен мащаб; като има предвид, че над четвърт милион души са заети в птицевъдния сектор на ЕС, като 62% са наети в кланици/за преработка и почти една пета (19%) са заети в първичното производство, главно в 23 360-те големи стопанства за бройлери;

И.    като има предвид, че годишно ЕС внася 25% от гръдното месо от домашни птици, консумирано в ЕС, от трети държави с по-малко стриктно законодателство в областта на хуманното отношение към животните; като има предвид, че по-голямата част от вносното месо от домашни птици се използва в заведения за хранене или в преработката на храни, където информацията за произхода на месото не е задължителна;

Й.  като има предвид, че неотдавнашни изчисления на въздействието на животновъдството върху околната среда показват, че птицевъдството има най-ниските емисии на амоняк и парникови газове; като има предвид, че селскостопанското производство има един от най-ниските емисионни интензитети, изразени в емисии на единица продукция, като продуктите от пилешко месо имат общ среден емисионен интензитет под 100 CO2-екв./кг;

1.  приветства постигнатото на 5 юни 2018 г. споразумение относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти; приветства разпоредбите, установени с цел ограничаване на употребата на антибиотици за метафилактика и профилактика; изразява надежда, че регламентът ще улесни така необходимите иновации в областта на ветеринарните лекарства, като по този начин ще допринесе за борбата с антимикробната резистентност;

2.  подчертава, че подобряването на животновъдните техники ще доведе до по-добро качество на живота на домашните птици и ще намали необходимостта от използване на антимикробни средства, като например чрез осигуряване на естествена светлина, чист въздух и повече пространство, и намаляване на амоняка;

3.  подчертава, че хуманното отношение към животните служи само по себе си като превантивна мярка, допринасяща за намаляване на риска от разболяване на животното и следователно за намаляване на употребата на антимикробни средства;

4.  припомня на Комисията декларацията, изложена в Стратегията за здравето на животните, и същественото твърдение, че превенцията е по-добра от лечението;

5.  призовава Комисията да гарантира, че държавите членки вземат превантивни мерки, като наблюдение на болестите, контрол и научни изследвания;

6.  призовава Комисията да развива обмена и разпространението на основани на научни знания най-добри практики и да насърчава научните изследвания, развойната дейност и иновациите в областта на антимикробната резистентност чрез вече съществуващите различни европейски програми;

7.  призовава Комисията да засили спазването на Директива 2007/43/ЕО, за да се гарантира, че мерките и целите, определени в директивата, подобряват хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо; подчертава, че следва да се предвидят санкции в случай на неспазване;

8.  призовава Комисията да засили контрола, осъществяван на границите върху вноса на месо от домашни птици от трети държави, за да се гарантира, че този внос е в съответствие със законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, безопасността на храните и околната среда;

9.  призовава Комисията да предприеме действия във връзка с необходимостта от измерими хармонизирани показатели, основани на хуманното отношение към животните, между държавите членки;

10.  призовава държавите членки да предвидят в пълна степен подходящи и достатъчни курсове за обучение на стопаните, както е посочено в Директива 2007/43/ЕО;

11.  припомня на Комисията, както вече е посочено в нейния доклад относно въздействието на международните дейности в областта на хуманното отношение към животните върху конкурентоспособността на европейските производители на селскостопански животни в един глобализиран свят (COM(2018)0042), факта, че подобряването на хуманното отношение към животните често води до повишаване на производството и поради това оказва положително въздействие върху участниците по цялата селскостопанска производствена верига; подчертава следователно, че подобренията чрез мерки като изложените в настоящата резолюция са от голямо значение за икономиката, опазването на здравето на хората и животните и на околната среда;

12.  призовава Комисията да създаде схема на ЕС за етикетиране на продуктите на хранително-вкусовата промишленост за хуманно отношение към животните на основата на хармонизирани показатели на ЕС за хуманно отношение към животните, с цел да се създаде хармонизирана система от стандарти за хуманно отношение към животните в рамките на ЕС, като по този начин се подобри комуникацията с потребителите относно хуманното отношение към животните при производството на селскостопански продукти;

13.  призовава Комисията да предложи законодателство относно задължителното етикетиране на произхода на преработените продукти, съдържащи месо от домашни птици, в търговията на дребно, кетъринга и заведенията за хранене, за да могат потребителите да правят информиран избор;

14.  отбелязва, че месото от домашни птици, отглеждани на закрито, има по-ниски нива на емисии поради по-доброто превръщане на фуража в протеин и че изместването на производството на домашни птици в Европа към „екстензивно отглеждане“ или „биологично производство“ би довело до сериозни икономически и екологични последици;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

(1)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 149.

(2)

ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 43, 21.2.2017 г., стр. 231.

Последно осъвременяване: 22 октомври 2018 г.Правна информация