Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0489/2018

Předložené texty :

B8-0489/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 45k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0410/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020(1),

–  s ohledem na akční plán EU „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci z roku 2017,

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 13. dubna 2018 o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (COM/2018)0181),

–  s ohledem na dohodu týkající se nařízení o veterinárních léčivých přípravcích uzavřenou dne 5. června 2018,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin(3),

–  s ohledem na Evropskou dohodu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely,

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat(4),

–  s ohledem na otázku Komisi o životních podmínek zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že směrnice 2007/43/ES (směrnice o kuřatech chovaných na maso) stanoví minimální normy pro ochranu kuřat chovaných na maso;

B.  vzhledem k tomu, že prosazování směrnice z roku 2007 neprobíhá jednotně a že nedávná zpráva Komise o provádění ukázala, že její prosazování je napříč členskými státy v nejlepším případě nejednotné;

C.  vzhledem k tomu, že nadměrné používání antimikrobiálních veterinárních léčivých přípravků, zejména takových, které se používají jako prostředky pro podporu růstu a k metafylaktickému a profylaktickému ošetření, představuje jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících rozvoj bakterií s antimikrobiální resistencí;

D.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat je třeba aktualizovat na základě nových vědeckých poznatků a s náležitým zřetelem na účinnost a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat v zemědělství; vzhledem k tomu, že jednotným standardům životních podmínek zvířat v celé EU by prospěla definice dobrého chovu zvířat;

E.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii, a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

F.  vzhledem k tomu, že evropští občané mají velký zájem o dobré životní podmínky zvířat a přejí si, aby se mohli jako spotřebitelé rozhodovat informovaněji;

G.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

H.  vzhledem k tomu, že chov kuřat na maso v EU mezi lety 2009 a 2014 narostl o 18,6  % a tvoří nyní 11,3 % celosvětové produkce; vzhledem k tomu, že více než čtvrt milionu osob je zaměstnaných na trhu EU s drůbeží, z toho 62 % je zaměstnaných v úseku porážek/zpracování a téměř pětina (19 %) je zaměstnána v úseku primární výroby, převážně na některém z 23 360 velkých hospodářství zabývajících se chovem kuřat na maso;

I.  vzhledem k tomu, že každý rok je do EU ze třetích zemí s méně přísnými právními předpisy ohledně dobrých životních podmínek zvířat dovezeno 25 % prsního drůbežího masa spotřebovaného v EU; vzhledem k tomu, že většina dovezeného drůbežího masa je spotřebována ve stravovacích provozech nebo v provozech na zpracování potravin, kde nevzniká povinnost poskytovat informace o původu masa;

J.  vzhledem k tomu, že nedávné odhady dopadu živočišné výroby na životní prostředí ukazují, že s produkcí drůbeže jsou spojeny nejnižší emise NH3 a skleníkových plynů; vzhledem k tomu, že zemědělská výroba patří mezi odvětví s neméně intenzivními emisemi na jednotku produktu a že celosvětový průměr intenzity emisí produkce kuřat je nižší než 100 CO2-eq/kg;

1.  vítá dohodu týkající se nařízení o veterinárních léčivých přípravcích uzavřenou dne 5. června 2018; vítá ujednání stanovená k omezení používání antibiotik pro meta- a profylaktická ošetření; věří, že nařízení usnadní inovace v oblasti veterinárních léčivých přípravků, jež jsou velmi zapotřebí, a tak přispěje k boji s antimikrobiální rezistencí;

2.  zdůrazňuje, že pokud se zlepší způsoby chovu zvířat, dojde ke zlepšení kvality života drůbeže a sníží se potřeba používání antibiotik, přičemž takovými zlepšeními mohou být například přirozené světlo, čistý vzduch, větší prostor a snížení množství amoniaku;

3.  zdůrazňuje, že dobré životní podmínky zvířat samy o sobě představují preventivní opatření a přispívají ke snižování rizika onemocnění zvířat, a tím i ke snižování používání antibiotik;

4.  připomíná Komisi prohlášení uvedené ve strategii týkající se zdraví zvířat a důležité doporučení, že prevence je lepší než léčení;

5.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby členské státy prováděly preventivní opatření, jako jsou dohled nad zdravím, kontroly a výzkum;

6.  vyzývá Komisi, aby rozvíjela výměnu a šíření osvědčených postupů založených na vědeckých poznatcích a aby podpořila výzkum antimikrobiální rezistence i vývoj a inovace v této oblasti pomocí různých evropských, již zavedených programů;

7.  vyzývá Komisi, aby posílila dodržování ustanovení směrnice 2007/43/ES, aby se zajistilo, že opatření a cíle stanovené směrnicí zlepší životní podmínky kuřat chovaných na maso; zdůrazňuje, že by měly být zavedeny sankce pro případy nedodržování ustanovení této směrnice;

8.  vyzývá Komisi, aby posílila kontroly drůbežího masa na hranicích dováženého ze třetích zemí s cílem zajistit, aby tyto dovozy dodržovaly právní předpisy EU o dobrých životních podmínkách zvířat, bezpečnosti potravin a životním prostředí;

9.  vyzývá Komisi, aby přijala opatření ohledně potřeby měřitelných, harmonizovaných ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat mezi členskými státy;

10.  vyzývá členské státy, aby v dostatečné míře poskytovaly vhodné a dostatečné kurzy výcviku pro chovatele, jak stanoví směrnice 2007/43/ES;

11.  připomíná Komisi skutečnost, která již byla uvedena ve zprávě Komise o dopadu mezinárodních kroků v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na konkurenceschopnost evropských chovatelů hospodářských zvířat v globalizovaném světě (COM(2018)0042), totiž že zlepšení dobrých životních podmínek zvířat často vede ke zvýšení produkce, a proto má na subjekty v celém zemědělském výrobním řetězci kladný dopad; zdůrazňuje proto, že zlepšení prostřednictvím opatření uvedených například v tomto usnesení jsou z hospodářského hlediska a s ohledem na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí vysoce důležitá;

12.  vyzývá Komisi, aby zavedla celounijní systém označování zemědělských potravinových výrobků uvádějící status, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, který bude vycházet z harmonizovaných ukazatelů EU týkajících se životních podmínek zvířat, aby se v EU vytvořil harmonizovaný systém norem pro životní podmínky zvířat, a tím se zlepšila komunikace se spotřebiteli ohledně životních podmínek zvířat v zemědělské výrobě;

13.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu o povinném označování zpracovaných výrobků obsahujících drůbeží maso v maloobchodě, pohostinských a stravovacích službách, aby spotřebitelé mohli činit informovaná rozhodnutí;

14.  podotýká, že s výrobou masa drůbeže chované v uzavřených prostorách jsou spojeny nižší emise, neboť dochází k lepší přeměně přijímaného krmiva na bílkoviny, a že by přechod k „extenzivní“ či „bio“ výrobě v oblasti chovu drůbeže měl závažné hospodářské a environmentální důsledky;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

(1)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 149.

(2)

Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 43, 21.2.2017, s. 231.

Poslední aktualizace: 22. října 2018Právní upozornění