Procedūra : 2018/2858(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0489/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0489/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0429

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 403kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0410/2018, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP))  
B8-0489/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2015. gada 26. novembra rezolūciju par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam(1),

–  ņemot vērā ES 2017. gada “Viena veselība” rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 13. aprīļa ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvas 2007/43/EK piemērošanu un tās ietekmi uz gaļas cāļu labturību, kā arī uz labturības rādītāju izstrādi (COM(2018)0181),

–  ņemot vērā 2018. gada 5. jūnijā panākto vienošanos par Veterināro zāļu regulu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem(3),

–  ņemot vērā Eiropas Konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 15. februāra Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/302, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz mājputnu vai cūku intensīvo audzēšanu(4),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Direktīva 2007/43/EK (Broileru direktīva) nosaka minimālos standartus gaļas cāļu aizsardzībai;

B.  tā kā 2007. gada direktīva netiek vienoti piemērota un tā kā Komisijas jaunākajā īstenošanas ziņojumā ir norādīts, ka izpilde dalībvalstīs ir labākajā gadījumā nekonsekventa;

C.  tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistentu baktēriju izveidošanos, ir antimikrobiālo veterināro zāļu pārmērīga lietošana, jo īpaši izmantojot tās kā augšanas stimulatorus un metafilakses un profilakses līdzekļus;

D.  tā kā dzīvnieku labturības noteikumi būtu jāatjaunina, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes atziņām un pienācīgi ņemot vērā lauksaimniecībā īstenotās lopkopības efektivitāti un konkurētspēju; tā kā labas lopkopības definīcijas formulēšana veicinātu konsekventus dzīvnieku labturības standartus visā ES;

E.  tā kā ES tiesību akti dzīvnieku labturības jomā palīdz nodrošināt Savienībā vienlīdzīgus konkurences apstākļus un līdz ar to arī labāku iekšējā tirgus darbību;

F.  tā kā Eiropas iedzīvotājus ļoti interesē dzīvnieku labturība un iedzīvotāji vēlas, lai kā patērētājiem viņiem būtu iespēja izdarīt apzinātāku izvēli;

G.  tā kā dzīvnieku labturība ir savstarpēji saistīta ar dzīvnieku un sabiedrības veselību;

H.  tā kā 2009.–2014. gadā ES palielināja broileru ražošanu par 18,6 %, kas sasniedza 11,3 % no pasaules ražošanas apjoma; tā kā ES mājputnu nozarē strādā ceturtdaļmiljons personu, no kurām 62 % ir nodarbināti kaušanas/pārstrādes jomā un gandrīz viena piektdaļa (19 %) — primārajā ražošanā, galvenokārt 23 260 lielajās broileru audzētavās;

I.  tā kā 25 % no ES patērētās mājputnu krūtiņas gaļas ES ieved no trešām valstīm, kurās nav tik stingru tiesību aktu dzīvnieku labturības jomā; tā kā lielāko daļu importētās mājputnu gaļas izmanto ēdināšanas pakalpojumos vai pārtikas apstrādē, kur nav obligāti jānorāda informācija par gaļas izcelsmi;

J.  tā kā jaunākie aprēķini par dzīvnieku ražošanas ietekmi uz vidi liecina, ka mājputni rada zemākās NH3 un siltumnīcefekta gāzu emisijas; tā kā lauksaimniecības produktiem ir viens no zemākajiem emisiju intensitātes rādītājiem attiecībā uz emisijām uz saražoto vienību un vistas gaļas produktu globālā vidējā emisiju intensitāte ir zemāka par 100 CO2-ekv./kg,

1.  atzinīgi vērtē 2018. gada 5. jūnijā panākto vienošanos par Veterināro zāļu regulu; atzinīgi vērtē noteikumus, kas paredzēti, lai ierobežotu antibiotiku lietošanu metafilakses un profilakses nolūkos; pauž cerību, ka regula veicinās nepieciešamo inovāciju veterināro zāļu jomā, tādējādi veicinot mikrobu rezistences apkarošanu;

2.  uzsver, ka lopkopības paņēmienu uzlabošana nodrošinās mājputniem labāku dzīves kvalitāti un samazinās vajadzību lietot antimikrobiālos līdzekļus, un šādi uzlabojumi ir, piemēram, dabiskās gaismas, tīra gaisa un vairāk vietas nodrošināšana un amonjaka līmeņa samazināšana;

3.  uzsver, ka dzīvnieku labturības nodrošināšana pati par sevi ir profilakses pasākums, kas palīdz samazināt dzīvnieku saslimšanas risku un tādējādi pazemina antimikrobiālo līdzekļu lietošanu;

4.  atgādina Komisijai par dzīvnieku veselības stratēģijā iekļauto paziņojumu un svarīgo apgalvojumu, ka profilakse ir labāka par ārstēšanu;

5.  aicina Komisiju raudzīties, lai dalībvalstis īstenotu tādus profilakses pasākumus kā slimību uzraudzība, kontrole un pētniecība;

6.  aicina Komisiju attīstīt zinātniski pamatotas paraugprakses apmaiņu un izplatīšanu un veicināt AMR pētniecību, izstrādi un inovāciju, izmantojot dažādas jau esošās Eiropas programmas;

7.  aicina Komisiju pastiprināt Direktīvas 2007/43/EK noteikumu ievērošanu, lai nodrošinātu, ka ar minētajā direktīvā izklāstītajiem pasākumiem un mērķiem tiek uzlabota gaļas cāļu labturība; uzsver, ka būtu jāparedz sodi par šo noteikumu neievērošanu;

8.  aicina Komisiju pastiprināt robežkontroli no trešām valstīm importētai mājputnu gaļai, lai pārliecinātos, ka importētie produkti atbilst ES tiesību aktiem dzīvnieku labturības, pārtikas nekaitīguma un vides jomā;

9.  aicina Komisiju rīkoties saistībā ar nepieciešamību pēc izmērāmiem, saskaņotiem un uz dzīvnieku labturību pamatotiem dalībvalstu rādītājiem;

10.  aicina dalībvalstis dzīvnieku turētājiem pilnībā nodrošināt atbilstīgus un pietiekamus apmācību kursus, kā paredzēts Direktīvā 2007/43/EK;

11.  atgādina Komisijai — ko tā jau ir norādījusi ziņojumā par starptautisko dzīvnieku labturības pasākumu ietekmi uz Eiropas lauksaimniecības dzīvnieku audzētājiem globalizētā pasaulē (COM(2018)0042) — , ka labāka dzīvnieku labturība bieži vien paaugstina produktivitāti un tādējādi labvēlīgi ietekmē visus lauksaimniecības ražošanas ķēdes dalībniekus; tādēļ uzsver, ka uzlabojumiem, ko panākt ar tādiem pasākumiem kā, piemēram, šajā rezolūcijā minētie pasākumi, ir ļoti liela nozīme attiecībā uz ekonomiku, cilvēkiem, dzīvnieku veselību un vidi;

12.  aicina Komisiju lauksaimniecības pārtikas produktiem paredzēt ES dzīvnieku labturības marķēšanas sistēmu, pamatojoties uz saskaņotiem ES dzīvnieku labturības rādītājiem, lai ES izveidotu saskaņotu dzīvnieku labturības standartu sistēmu, tādējādi uzlabojot saziņu ar patērētājiem par dzīvnieku labturību lauksaimnieciskajā ražošanā;

13.  aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumus tiesību aktiem par tādu pārstrādes produktu izcelsmes obligātu marķēšanu, kuru sastāvā ir mājputnu gaļa, mazumtirdzniecības, ēdināšanas un pārtikas nozarē, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli;

14.  norāda, ka iekštelpās audzētu mājputnu gaļai ir zemāks emisiju līmenis, jo uzņemtā barība tiek labāk pārvērsta olbaltumvielās, un ka Eiropas mājputnu ražošanas nozares pāreja uz ekstensīvu lauksaimniecību vai bioloģisko ražošanu radītu nopietnas sekas uz ekonomiku un vidi;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un dalībvalstīm.

(1)

OV C 366, 27.10.2017., 149. lpp.

(2)

OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(3)

OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(4)

OV L 43, 21.2.2017., 231. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. oktobrisJuridisks paziņojums