Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0489/2018

Predkladané texty :

B8-0489/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0429

NÁVRH UZNESENIA
PDF 261kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0410/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley v mene skupiny ALDE

o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020(1),

–  so zreteľom na Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 13. apríla 2018 o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyve na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ako aj o vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok (COM(2018)0181),

–  so zreteľom na dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín(3),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) intenzívneho chovu hydiny alebo ošípaných(4),

–  so zreteľom na otázku týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat, používania antimikrobiálnych látok a vplyvu priemyselného chovu brojlerov na životné prostredie (O-000095/2018 – C6 – B8 – 0410/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže v smernici Rady 2007/43/ES (smernica o brojleroch) sa stanovujú minimálne normy ochrany kurčiat chovaných na mäso;

B.  keďže presadzovanie smernice z roku 2007 nie je jednotné a z nedávnej správy Komisie o vykonávaní vyplynulo, že presadzovanie je v členských štátoch nanajvýš nekonzistentné;

C.  keďže nadmerné používanie antimikrobiálnych veterinárnych liekov, najmä ako rastových stimulátorov a metafylaxie a profylaxie, bolo jedným z hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na vývoj antimikrobiálnej rezistencie;

D.  keďže dobré životné podmienky zvierat by sa mali ďalej zlepšovať na základe nových vedeckých poznatkov a s náležitým prihliadnutím na efektívnosť a konkurencieschopnosť chovu hospodárskych zvierat v poľnohospodárstve; keďže zjednotenie noriem v oblasti životných podmienok zvierat v celej EÚ by prispelo k vymedzeniu dobrého chovu hospodárskych zvierat;

E.  keďže právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok v rámci Únie, a tým k dobrému fungovaniu vnútornému trhu;

F.  keďže európski občania prejavujú výrazný záujem o dobré životné podmienky zvierat a želajú si, aby mohli ako spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia;

G.  keďže dobré životné podmienky zvierat sú prepojené so zdravím zvierat a s verejným zdravím;

H.  keďže EÚ od roku 2009 do roku 2014 zvýšila produkciu brojlerov o 18,6 % a dosiahla 11,3 % celosvetovej produkcie; keďže v sektore hydiny je v EÚ zamestnaných viac ako štvrť milióna ľudí, pričom 62 % je zamestnaných pri zabíjaní/spracovaní a takmer pätina (19 %) v prvovýrobe, najmä na 23 360 veľkých brojlerových farmách;

I.  keďže EÚ každoročne dováža 25 % bieleho hydinového mäsa konzumovaného v EÚ z tretích krajín s menej prísnymi právnymi predpismi o dobrých životných podmienkach zvierat; keďže väčšina dovezeného hydinového mäsa sa používa v potravinárstve alebo v spracovaní potravín, kde nie sú povinné informácie o pôvode mäsa;

J.  keďže nedávne odhady environmentálneho dosahu živočíšnej výroby ukázali, že hydina spôsobuje najnižšie emisie NH3 a skleníkových plynov; keďže poľnohospodárska výroba má jednu z najnižších emisných intenzít, pokiaľ ide o emisie za jednotku výroby, pričom výrobky z hydiny majú globálne priemerné emisie pod 100 CO2-eqv/kg;

1.  víta dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018; víta ustanovenia namierené na obmedzenie používania antibiotík na metafylaxiu a profylaxiu; dúfa, že nariadením sa uľahčí tak potrebná inovácia v oblasti veterinárnych liekov, čím sa prispeje k boju proti antimikrobiálnej rezistencii;

2.  zdôrazňuje, že zlepšenie techniky chovu zvierat povedie k lepšej kvalite života hydiny a zníži potrebu používania antimikrobiálnych látok, príkladmi takýchto zlepšení sú prirodzené svetlo, čistý vzduch a viac priestoru, a znížia amoniak;

3.  zdôrazňuje, že dobré životné podmienky zvierat slúžia ako samostatné preventívne opatrenie, prispievajú k znižovaniu rizika, že zviera ochorie, a tým aj znižovaniu používania antimikrobiálnych látok;

4.  pripomína Komisii vyhlásenie uvedené v stratégii v oblasti zdravia zvierat a výraznú podporu toho, že prevencia je lepšia ako liečba;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby členské štáty vykonávali preventívne opatrenia, ako je dohľad nad chorobami, kontroly a výskum;

6.  vyzýva Komisiu, aby rozvíjala výmenu a šírenie osvedčených postupov na základe vedeckých poznatkov a podporovala výskum, vývoj a inovácie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie prostredníctvom už existujúcich európskych programov;

7.  vyzýva Komisiu, aby posilnila súlad so smernicou 2007/43/ES s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia a ciele stanovené v smernici zlepšili dobré životné podmienky kurčiat chovaných na mäso; zdôrazňuje, že v prípade nesúladu by sa mali prijať ustanovenia týkajúce sa sankcií;

8.  vyzýva Komisiu, aby posilnila kontroly pri dovoze hydinového mäsa z tretích krajín vykonávané na hraniciach s cieľom zabezpečiť, aby tieto dovozy boli v súlade s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín a životného prostredia;

9.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia týkajúce sa potreby merateľných harmonizovaných ukazovateľov na báze dobrých životných podmienok zvierat medzi členskými štátmi;

10.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplné zabezpečenie primeraných a dostatočných kurzov odbornej prípravy pre chovateľov, ako sa stanovuje v smernici 2007/43/ES;

11.  pripomína Komisii, ako už uviedla vo svojej správe o vplyve dobrých životných podmienok zvierat na konkurencieschopnosť európskych chovateľov hospodárskych zvierat v globalizovanom svete [COM (2018) 0042], skutočnosť, že lepšie životné podmienky zvierat často vedú k vyššej produkcii, a majú preto pozitívny vplyv na subjekty v celom reťazci poľnohospodárskej výroby; zdôrazňuje preto, že zlepšenia prostredníctvom opatrení, ako sú opatrenia stanovené v tomto uznesení, majú veľký význam pre hospodárstvo, ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie;

12.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém označovania dobrých životných podmienok zvierat v EÚ pre poľnohospodárske výrobky na základe harmonizovaných ukazovateľov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s cieľom vytvoriť harmonizovaný systém noriem dobrých životných podmienok zvierat v rámci EÚ, a tým zlepšiť komunikáciu so spotrebiteľmi o dobrých životných podmienkach zvierat v poľnohospodárskej výrobe;

13.  vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy o povinnom označovaní pôvodu spracovaných výrobkov obsahujúcich hydinové mäso v maloobchode, stravovacích a potravinárskych službách, aby spotrebitelia mohli prijímať informované rozhodnutia;

14.  konštatuje, že hydinové mäso z kurčiat chovaných v interiéri má nižšie úrovne emisií v dôsledku lepšej konverzie príjmu krmiva na bielkoviny a že presun produkcie hydiny v Európe k „extenzívnemu poľnohospodárstvu“ alebo „ekologickej výrobe“ by viedol k vážnym hospodárskym a environmentálnym dôsledkom;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

(1)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 149.

(2)

Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 43, 21.2.2017, s. 231.

Posledná úprava: 22. októbra 2018Právne oznámenie