Förfarande : 2018/2858(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0489/2018

Ingivna texter :

B8-0489/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0429

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 166kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0484/2018
17.10.2018
PE624.181v01-00
 
B8-0489/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0410/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))


Fredrick Federley för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP))  
B8‑0489/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020(1),

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för hälsa mot antimikrobiell resistens från 2017,

–  med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet den 13 april 2018 om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer (COM(2018)0181),

–  med beaktande av avtalet om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som uppnåddes den 5 juni 2018,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel(3),

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur,

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU för intensiv uppfödning av fjäderfä eller grisar(4),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om djurs välbefinnande, antimikrobiell användning och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (O-000095/2018 – B8-0410/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Direktiv 2007/43/EG (slaktkyckling direktivet) fastställer miniminormer för skydd av kycklingar som hålls för köttproduktion.

B.  Genomförandet av direktivet 2007 är inte enhetligt, och kommissionens senaste genomföranderapport visade att genomförandet i bästa fall är inkonsekvent i medlemsstaterna.

C.  Överanvändning av antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel, särskilt som tillväxtpromotorer och för metafylaxi och profylax, har varit en av de viktigaste faktorerna som påverkar utvecklingen av bakterier med antimikrobiell resistens.

D.  Reglerna för djurs välbefinnande bör uppdateras på grundval av nya vetenskapliga rön och med vederbörlig hänsyn till effektiviteten och konkurrenskraften inom jordbrukets boskapsskötsel. Enhetliga standarder för djurs välbefinnande i hela EU skulle gynnas av en definition av god djurhållning.

E.  EU:s lagstiftning på området djurs välbefinnande bidrar till lika villkor inom unionen och därmed till en välfungerande inre marknad.

F.  De europeiska medborgarna har ett starkt intresse för djurs välbefinnande och skulle vilja kunna göra mer välgrundade val som konsumenter.

G.  Djurens välbefinnande hänger samman med djur- och folkhälsan.

H.  EU:s slaktkycklingproduktion ökade med 18,6 % från 2009 till 2014 och uppgick till 11,3 % av den globala produktionen. Över en kvarts miljon människor är anställda inom EU:s fjäderfäsektor, med 62 % anställda i slakt/bearbetning och nästan en femtedel (19 %) anställda i primärproduktionen, främst på de 23 360 stora slaktkycklinggårdarna.

I.  EU importerar årligen 25 % av det bröstkött från fjäderfän som konsumeras i EU från tredjeländer med mindre sträng lagstiftning om djurs välbefinnande. Största delen av det importerade fjäderfäköttet används i livsmedelstjänster eller i bearbetning av livsmedel där uppgifter om köttets ursprung inte är obligatoriska.

J.  Nyligen gjorda uppskattningar av djurproduktionens miljöpåverkan visar att fjäderfä har de lägsta utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Jordbruksproduktionen har en av de lägsta utsläppsintensiteterna i fråga om utsläpp per produktenhet, med kycklingprodukter med en global genomsnittlig utsläppsintensitet under 100 koldioxidekvivalenter/kg.

1.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om förordningen om veterinärmedicinska läkemedel som uppnåddes den 5 juni 2018. Parlamentet välkomnar de bestämmelser som fastställs för att begränsa användningen av antibiotika för meta- och profylax. Parlamentet hoppas att förordningen kommer att underlätta den välbehövliga innovationen inom veterinärmedicinska läkemedel, och därmed bidra till att bekämpa antimikrobiell resistans.

2.  Europaparlamentet betonar att förbättrad djurhållningsteknik kommer att leda till en bättre livskvalitet för fjäderfä och minska behovet av att använda antimikrobiella medel, exempel på sådana förbättringar är att ge naturligt ljus, ren luft och mer utrymme och att minska ammoniak.

3.  Europaparlamentet betonar att djurs välbefinnande tjänar som en förebyggande åtgärd i sig, vilket bidrar till att minska risken för att djuret insjuknar och därmed sänker användningen av antimikrobiella medel.

4.  Europaparlamentet påminner kommissionen om uttalandet i strategin för djurhälsa och det betydande främjandet att förebyggande är bättre än botemedel.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förebyggande åtgärder såsom övervakning av sjukdomar, kontroller och forskning utförs av medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla utbyte och spridning av vetenskapligt baserade bästa praxis och öka forskning, utveckling och innovation vad gäller antimikrobiell resistens genom de olika europeiska programmen som redan finns.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka överensstämmelsen med direktiv 2007/43/EG för att se till att de åtgärder och mål som anges i direktivet förbättrar välbefinnandet för kycklingar som hålls för köttproduktion. Parlamentet betonar att påföljder bör föreskrivas vid bristande överensstämmelse.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka kontrollerna vid gränserna för importerat fjäderfäkött från tredjeländer för att säkerställa att denna import överensstämmer med EU:s lagstiftning om djurs välbefinnande, livsmedelssäkerhet och miljö.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder avseende behovet av mätbara harmoniserade djurskyddsbaserade indikatorer mellan medlemsstaterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra fullständiga bestämmelser om lämpliga och tillräckliga utbildningskurser för hållare, enligt vad som anges i direktiv 2007/43/EG.

11.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att, som redan nämnts i dess rapport om konsekvenserna av djurs välbefinnande, internationella aktiviteter för konkurrenskraften hos europeiska boskapsproducenter i en globaliserad värld (COM (2018)0042), djurs förbättrade välbefinnande ofta leder till högre produktion och har därför positiva effekter för aktörer i hela jordbruksproduktionskedjan. Parlamentet betonar därför att förbättringar genom åtgärder som de som anges i denna resolution är av stor betydelse vad gäller ekonomi, människors och djurs hälsa samt miljön.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett EU-märkningssystem för djurs välbefinnande på livsmedelsprodukter som grundar sig på EU:s harmoniserade indikatorer för djurs välbefinnande för att skapa ett harmoniserat system för djurskyddsnormer inom EU, och därmed förbättra kommunikationen till konsumenterna om djurs välbefinnande i jordbruksproduktionen.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning om obligatorisk märkning av ursprunget för bearbetade produkter som innehåller fjäderfäkött i detaljhandeln, catering och mattjänster så att konsumenterna kan göra ett välgrundat val.

14.  Europaparlamentet konstaterar att inomhusuppfött fjäderfäkött har lägre utsläppsnivåer på grund av bättre omvandling av foderintaget till protein och att ett skifte av fjäderfäproduktion i Europa till ”omfattande produktion” eller ”ekologisk” produktion skulle leda till allvarliga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

(1)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 149.

(2)

EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)

EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)

EUT L 43, 21.2.2017, s. 231.

Senaste uppdatering: 22 oktober 2018Rättsligt meddelande