Postup : 2018/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0494/2018

Předložené texty :

B8-0494/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.19

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH USNESENÍ
PDF 268kWORD 48k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP))  
B8‑0494/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na svá usnesení ze dne 11. června 2015 o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem(1), ze dne 16. března 2017 o ukrajinských vězních v Rusku a o situaci na Krymu(2), ze dne 5. října 2017 o případu krymskotatarských vůdců Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semena(3) a ze dne 14. června 2018 o Rusku, především o případu ukrajinského politického vězně Oleha Sencova(4),

–  s ohledem na dohodu mezi Ruskou federací a Ukrajinou o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu ze dne 24. prosince 2003,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé(5),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. listopadu 2017, který se týká zprávy o provádění dohody o přidružení s Ukrajinou (SWD(2017)0376),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 15. května 2018 o částečném otevření Kerčského mostu,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (CFSP)2018/1085(6) ze dne 30. července 2018, kterým se přidává šest subjektů zapojených do stavby Kerčského mostu na seznam subjektů, na něž se vztahují omezující opatření vzhledem k činnostem, které podrývají či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dvojstranná dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem ze dne 24. prosince 2003 o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu určuje tato území jako vnitrozemské vody dvou států ohraničené státní hranicí a vyhrazuje Ukrajině a Rusku pravomoc kontrolovat plavidla, která podle jejich názoru vzbuzují podezření;

B.  vzhledem k tomu, že Ukrajina a Rusko v roce 2008 podepsaly protokol o vymezení oblasti Azorského moře, podle nějž připadá Ukrajině 62 % námořního území Azovského moře; vzhledem k tomu, že po okupaci Krymu v roce 2014 si Rusko přivlastnilo část ukrajinského teritoriálního moře a jednostranně se rozhodlo považovat výlučnou hospodářskou zónu a kontinentální šelf Ukrajiny v Černém a Azovském moři a v Kerčském průlivu za svá vlastní námořní území;

C.  vzhledem k tomu, že vybudování Kerčského mostu Ruskou federací bez souhlasu Ukrajiny představuje další porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny a jeho cílem je dále nuceně začlenit nezákonně anektovaný Krymský poloostrov do Ruské federace;

D.  vzhledem k tomu, že ruská pohraniční stráž od druhé poloviny dubna 2018 začala zastavovat a kontrolovat cizí plavidla plující z a do ukrajinských přístavů (Mariupol a Berďansk) nacházejících se v Azovském moři; vzhledem k tomu, že tyto kontroly probíhaly v době, kdy končila výstavba mostu přes Kerčský průliv spojujícího nezákonně anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem;

E.  vzhledem k tomu, že ruská plavidla ani jiná plavidla plující do ruských přístavů v Azovském moři podobnému režimu podrobována nejsou;

F.  vzhledem k tomu, že stavba mostu přes Kerčský průliv, který představuje jediný průjezd mezi Azovským a Černým mořem, omezuje průjezd plavidel Kerčským průlivem do a z ukrajinských přístavů v Azovském moři a způsobuje vážné problémy volného pohybu nákladů;

G.  vzhledem k tomu, že nově postavený most omezuje velikost plavidel, která mohou přijet do přístavů v Azovském moři, neboť je 35 metrů vysoký a pouze plavidla se světlou výškou nepřesahující 33 metrů a délkou nepřesahující 160 metrů pod ním mohou bezpečně projet, což vylučuje plavidla dosahující velikosti Panamax, která představují více než 20 % veškeré lodní dopravy v těchto vodách;

H.  vzhledem k tomu, že velmi podrobné kontroly plavidel plujících Kerčským průlivem prováděné Ruskou federací mohou trvat až 72 hodin a způsobují vážná zdržení, snížení přepraveného nákladu a citelné finanční ztráty místního ukrajinského hospodářství a obchodníků, jejichž plavidla jsou tomuto režimu podrobována;

I.  vzhledem k tomu, že podle ESVČ se muselo tomuto zdlouhavému režimu kontrol podrobit přibližně 220 plavidel plujících pod vlajkou některého z členských států EU;

J.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 33 Charty OSN a článkem 279 úmluvy UNCLOS Ukrajina usilovala o mírové řešení svého sporu s Ruskem; vzhledem k tomu, že dne 16. září 2016 zahájila Ukrajina rozhodčí řízení proti Ruské federaci a podala oznámení a žalobní důvod podle části XV a přílohy VII úmluvy UNCLOS;

K.  vzhledem k tomu, že od nezákonné anexe Krymského poloostrova vzrostl význam ukrajinských přístavů Mariupol a Berďansk v Azovském moři, neboť 80 % objemu ukrajinského vývozu je přepravováno těmito přístavy a vodami;

L.  vzhledem k tomu, že v reakci na nezákonné kroky Ruské federace se Ukrajina dne 17. září 2018 rozhodla zrušit všeobecnou dohodu o přátelství, kterou s Ruskem podepsala v roce 1997; vzhledem k tomu, že Rusko oznámilo přesun dalších jednotek námořnictva a pobřežního dělostřelectva k Azovskému moři a záměr vytvořit v těchto vodách do konce roku námořní základnu;

1.  odsuzuje kroky Ruské federace v Azovském moři, které představují další neskrývané porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, a odsuzuje zbytečné zastavování a vstupování do komerčních plavidel, včetně ukrajinských plavidel i plavidel plujících pod vlajkou třetího státu, včetně více než 220 lodí plujících pod vlajkou některého z členských států EU;

2.  domnívá se, že tyto neodůvodněné kontroly ze strany Ruska mají omezit svobodu plavby a bránit obchodu a dopravě v této oblasti, neboť všem plavidlům plujícím do nebo z ukrajinských přístavů způsobují vysoké náklady spojené s čekáním, a rovněž představují pokus o dokončení anexe těchto vod a jejich přeměnu na ruské „vnitřní jezero“;

3.  má za to, že Rusko úmyslně diskriminuje ukrajinské přístavy a zneužívá svých kontrolních práv; zdůrazňuje, že to představuje praktickou blokádu ukrajinských přístavů nacházejících se v Azovském moři;

4.  konstatuje, že ruské kroky v Azovském moři brání mezinárodní námořní dopravě, porušují svobodu moří a plavby a vedou k další destabilizaci situace na Ukrajině;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že napětí v oblasti se zvyšuje a že se konflikt rozšířil i o námořní rozměr, jak dokazuje zvýšená přítomnost ruských námořních vojenských sil a posílení ruské černomořské flotily a pobřežní stráže v Azovském moři;

6.  vybízí Ukrajinu, aby i nadále využívala diplomatických a právních prostředků v odpovědi na kroky Ruska, včetně probíhajícího rozhodčího řízení podle úmluvy UNCLOS;

7.  s politováním konstatuje, že Ruská federace vážně podrývá hospodářskou situaci v oblastí prostřednictvím zpožďování a omezování přepravy nákladu, jež má dopad na pracovní vytížení ukrajinských mořských přístavů a brzdí místní hospodářství; konstatuje, že finanční ztráty, které již nyní činí desítky miliónů euro, se dotýkají i obchodníků z EU, jejichž plavidla plují v těchto vodách;

8.  odsuzuje pokračující militarizaci oblasti Černého, a nyní i Azovského moře Ruskem, především v podobě opětovného rozmístění řady vojenských a hlídkujících plavidel v Kaspickém moři; s politováním konstatuje, že Azovské moře se stalo novým polem, na kterém se odehrávají agresivní kroky Ruska vůči Ukrajině;

9.  odsuzuje výstavbu mostu přes Kerčský průliv, který spojuje nezákonně anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem, který byl postaven Ukrajiny a který brání lodní dopravě Kerčským průlivem mezi Azovským a Černým mořem; domnívá se, že cílem tohoto kroku je pokračovat v násilném začleňování Krymského poloostrova do Ruska a zvýšit jeho izolaci od Ukrajiny, jejíž součástí Krymský poloostrov stále je;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby se přiklonila k Ukrajině, podporovala ji a asistovala jí při všech právních postupech, které Ukrajina v rámci mezinárodního práva a příslušných úmluv podnikne s cílem zastavit současný postup zneužívání kontrol a obnovit svá zákonná práva;

11.  domnívá se, že protesty západního světa včetně EU proti dotyčným krokům Ruska byly dosud i přes závažnost těchto kroků a přes strategický cíl ruské operace v Azovském moři a i přes zvyšující se počet lodí plujících pod vlajkou západních zemí, které jsou těmito kroky dotčeny, slabé a neúčinné;

12.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby podrobněji sledovala vývoj bezpečnostní situace v Azovském moři, neboť potenciál, že se tato situace na hranici Evropy rozvine v konflikt, narůstá, což by mohlo mít širší důsledky pro bezpečnostní politiku EU a členských států; očekává, že členské státy si zachovají soudržný a jednotný přístup vůči Moskvě, pokud jde o tuto hrozbu nové krize;

13.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v rámci diskuse s členskými státy během zasedání Rady zvážila zahájení prosazování cílených sankcí proti Rusku s cílem zabránit možné eskalaci konfliktu v Azovském moři;

14.  dále se domnívá, že vyslání mise OSN, jejímž úkolem by byla kontrola a dohled nad plavidly plujícími Kerčským průlivem, by mohlo vést ke zmírnění napětí, zprostředkovat rozhovor mezi dotčenými stranami a zabránit další eskalaci konfliktu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Ruské federace, členským státům, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu tajemníkovi OSN a organizaci OBSE.

 

(1)

Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 109.

(3)

Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 86.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0259.

(5)

Úř. věst L 161, 29.5.2014, s. 3.

(6)

Úř. věst L 194, 31.7.2018, s. 147.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění