Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0494/2018

Predkladané texty :

B8-0494/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

NÁVRH UZNESENIA
PDF 251kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0493/2018
22.10.2018
PE624.189v01-00
 
B8-0494/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))  
B8‑0494/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine, najmä uznesenia z 11. júna 2015 o strategickej vojenskej situácii v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom(1), zo 16. marca 2017 o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme(2), z 5. októbra 2017 o prípadoch vodcov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu(3) a zo 14. júna 2018 o Rusku, najmä o prípade ukrajinského politického väzňa Olega Sencova(4),

–  so zreteľom na dohodu z 24. decembra 2003 medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej(5),

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) zo 14. novembra 2017 týkajúci sa správy o vykonávaní pridruženia Ukrajiny (SWD(2017)0376),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 15. mája 2018 o čiastočnom otvorení Kerčského mosta,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1085(6) z 30. júla 2018, ktorým sa dopĺňa šesť subjektov podieľajúcich sa na výstavbe Kerčského mosta do zoznamu subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dvojstranná dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom z 24. decembra 2003 o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu vymedzuje tieto územia ako vnútorné vody dvoch štátov ohraničené štátnou hranicou a dáva Ukrajine a Rusku právomoc kontrolovať plavidlá, ktoré podľa ich názoru vyvolávajú podozrenie;

B.  keďže Ukrajina a Rusko podpísali v roku 2008 protokol o demarkácii Azovského mora, v súlade s ktorým Ukrajina získala 62 % námorného územia Azovského mora; keďže po obsadení Krymu v roku 2014 Rusko zabralo časť pobrežných vôd Ukrajiny a jednostranne sa rozhodlo považovať výhradnú hospodársku zónu a kontinentálny šelf Ukrajiny v Čiernom mori, Azovskom mori a Kerčskom prielive za vlastné námorné územia;

C.  keďže výstavba Kerčského mosta Ruskou federáciou bez súhlasu Ukrajiny je ďalším porušením jej zvrchovanosti a územnej celistvosti a jej cieľom je ďalšie jednostranné začlenenie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie;

D.  keďže príslušníci ruskej pohraničnej stráže začali v druhej polovici apríla 2018 zastavovať a kontrolovať zahraničné plavidlá smerujúce do a z ukrajinských prístavov (Mariupol a Berdansk) v Azovskom mori; keďže k týmto kontrolám došlo v čase dokončovania výstavby mosta, ktorý ponad Kerčský prieliv spája protiprávne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom;

E.  keďže ani ruské plavidlá, ani žiadne iné plavidlá smerujúce do ruských prístavov v Azovskom mori podobnému režimu nepodliehajú;

F.  keďže výstavba mosta ponad Kerčský prieliv, jediný prechod medzi Azovským a Čiernym morom, obmedzuje plavbu plavidiel cez úžinu do a z ukrajinských prístavov v Azovskom mori a výrazne komplikuje voľný pohyb nákladu;

G.  keďže novopostavený most obmedzuje veľkosť plavidiel, ktoré sa môžu preplaviť do prístavov v Azovskom mori, pretože je vysoký 35 metrov a bezpečne ho môžu podplávať iba plavidlá s podchodnou výškou do 33 metrov a dĺžkou do 160 metrov, čo vylučuje lode s veľkosťou Panamax, ktoré predstavujú viac ako 20 % všetkej lodnej dopravy v týchto vodách;

H.  keďže veľmi podrobné kontroly plavidiel plávajúcich cez Kerčský prieliv, ktoré vykonáva Ruská federácia, môžu trvať až 72 hodín, čo domácemu ukrajinskému hospodárstvu a obchodníkom, ktorých plavidlá podliehajú tomuto režimu, spôsobuje výrazne omeškania, zníženie toku nákladu a citeľné finančné straty;

I.  keďže podľa ESVČ musí tento zdĺhavý inšpekčný režim podstupovať približne 220 plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členských štátov EÚ;

J.  keďže Ukrajina sa v súlade s článkom 33 Charty OSN a článkom 279 Dohovoru OSN o morskom práve usiluje vyriešiť tento spor s Ruskom pokojnou cestou; keďže 16. septembra 2016 Ukrajina začala rozhodcovské konanie voči Ruskej federácii a podala oznámenie a vyhlásenie o nároku podľa časti XV a prílohy VII k dohovoru UNCLOS;

K.  keďže po protiprávnej anexii Krymského polostrova význam ukrajinských prístavov Mariupol a Berdansk v Azovskom mori výrazne vzrástol, pretože 80 % ukrajinského vývozu sa uskutočňuje cez tieto prístavy a vody;

L.  keďže Ukrajina v reakcii na nezákonné konanie Ruskej federácie 17. septembra 2018 rozhodla o zrušení všeobecnej „zmluvy o priateľstve“, ktorú s Ruskom podpísala v roku 1997; keďže Rusko oznámilo presun ďalších námorných síl a pobrežného delostrelectva do oblasti Azovského mora, ako aj zámer vytvoriť v týchto vodách do konca roka námornú základňu;

1.  odsudzuje konanie Ruskej federácie v Azovskom mori, ktoré predstavuje ďalšie očividné narušenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, a zbytočné zastavovanie komerčných plavidiel a kontroly ich priestorov vrátane ukrajinských plavidiel a plavidiel pod vlajkami tretích krajín, medzi ktoré patrí aj viac ako 220 lodí pod vlajkami rôznych členských štátov EÚ;

2.  považuje takéto neopodstatnené kontroly zo strany Ruska za opatrenia zamerané na obmedzenie slobody plavby a prekážky obchodu a dopravy v regióne, ktoré v dôsledku meškania spôsobujú všetkým plavidlám smerujúcim do ukrajinských prístavov obrovské straty, ako aj za pokus dokončiť anexiu týchto vôd a zmeniť ich na ruské „jazero“;

3.  zastáva názor, že Rusko zámerne diskriminuje ukrajinské prístavy a zneužíva právo na kontrolu; zdôrazňuje, že takéto konanie predstavuje de-facto blokádu ukrajinských prístavov v Azovskom mori;

4.  poukazuje na to, že opatrenia Ruska v oblasti Azovského mora bránia medzinárodnej námornej doprave, porušujú slobodu mora a plavby a vedú k ďalšej destabilizácii situácie na Ukrajine;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že napätie v regióne je na vzostupe a že konfliktu nabral aj námorný rozmer, čo dokazuje zvýšená prítomnosť ruských námorných síl, posilnenie ruskej čiernomorskej flotily a pobrežnej stráže Azovského mora;

6.  povzbudzuje Ukrajinu, aby aj naďalej využívala diplomatické a právne prostriedky ako protiváhu ruských opatrení vrátane prebiehajúceho rozhodcovského konania podľa Dohovoru OSN o morskom práve;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Ruská federácia vážne zhoršuje hospodársku situáciu v regióne a že meškanie a obmedzovanie pohybu nákladu má vplyv na vyťaženosť námorných prístavov Ukrajiny a narušuje regionálne hospodárstvo; poukazuje na to, že finančné straty, ktoré už teraz dosahujú desiatky miliónov eur, sa týkajú aj obchodníkov z EÚ, ktorí prevádzkujú plavidlá v týchto vodách;

8.  odsudzuje pretrvávajúcu militarizáciu Čierneho a Azovského mora zo strany Ruska, najmä presunom množstva vojenských a strážnych plavidiel z Kaspického mora; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Azovské more sa stalo novou arénou agresívnych opatrení Ruska proti Ukrajine;

9.  odsudzuje výstavbu mostu ponad Kerčský prieliv, ktorý spája protiprávne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom, ktorá sa uskutočnila bez súhlasu Ukrajiny a obmedzuje plavbu cez Kerčský prieliv medzi Azovským a Čiernym morom; domnieva sa, že tento krok je zameraný na ďalšie jednostranné začlenenie Krymského polostrova do Ruska a zvýšenie jeho izolácie od Ukrajiny, ktorej súčasťou ostáva aj naďalej;

10.  vyzýva PK/VP, aby sa postavila na stranu Ukrajiny a podporila ju pri všetkých právnych krokoch, ktoré podniká v rámci medzinárodného práva a príslušných dohovorov s cieľom zabrániť súčasnému zneužívania kontrol a obnoviť svoje zákonné práva;

11.  zastáva názor, že protesty Západu vrátane protestov EÚ proti ruským opatreniam v tomto smere sú zatiaľ nedostatočné a neúčinné, a to napriek závažnej povahe a strategickému zámeru Ruska v rámci operácii v Azovskom mori a rastúcemu počtu plavidiel pod vlajkou členských štátov EÚ, ktorých sa to týka;

12.  vyzýva PK/VP, aby pozornejšie sledovala vývoj bezpečnostnej situácie v Azovskom mori vzhľadom na jeho narastajúci potenciál prerásť do konfliktu na prahu Európy, ktorý môže mať širšie bezpečnostné dôsledky, ktoré priamo ovplyvnia EÚ a jej členské štáty; očakáva, že členské štáty budú naďalej zastávať súdržný a jednotný prístup k Moskve, pokiaľ ide o túto novú hroziacu krízu;

13.  naliehavo vyzýva PK/VP, aby po diskusii s členskými štátmi v Rade zvážila prijatie cielených sankcií voči Rusku s cieľom predísť možnému vystupovaniu konfliktu v Azovskom mori;

14.  okrem toho zastáva názor, že nasadenie misie OSN, ktorej úlohou je kontrolovať a dohliadať na lode prechádzajúce cez Kerčský prieliv, by mohlo znížiť napätie, uľahčiť dialóg medzi stranami a zabrániť ďalšiemu vyhroteniu krízy;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Ruskej federácie, členským štátom, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a NATO a OBSE.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 74.

(2)

Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 109.

(3)

Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 86.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0259.

(5)

Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(6)

Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 147.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie