Διαδικασία : 2018/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0506/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0506/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0436

22.10.2018
B8-0506/2018
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα
(2018/2891(RSP))
Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 516kWORD 60k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου