Procedūra : 2018/2891(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0509/2018

Pateikti tekstai :

B8-0509/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 49k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1945 m. JT Chartijos 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatytas tikslas „plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti“,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1 straipsnį ir į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 1 straipsnį, kuriuose nustatyta, kad „visos tautos turi apsisprendimo teisę“ ir kad „remdamosi šia teise, jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą“,

–  atsižvelgdamas į JT Chartijoje nustatytą nesikišimo principą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 ir 11 d. Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) ir ES valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją, kurioje pasirašiusieji dar kartą patvirtino savo pasiryžimą siekti visų Jungtinių Tautų Chartijos tikslų bei laikytis visų jos principų ir remti bet kokias pastangas puoselėti visų valstybių suverenumo lygybę ir gerbti jų teritorinį vientisumą bei politinę nepriklausomybę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos generalinis prokuroras Tarek William Saab nurodė, kad Fernando Alban‘o autopsijos rezultatai aiškiai rodo, kad jis nusižudė; kadangi autopsijos išvadoje pateikiama, kad visi surinkti įrodymai patvirtina nusižudymo hipotezę: mirusysis mirė dėl traumos, patirtos nukritus iš dešimties aukštų namo aukščio; kadangi ant kūno nerasta jokių fizinio smurto, patirto prieš krentant, požymių ir tai patvirtina Venesuelos generalinės prokuratūros tyrimo išvadą; kadangi atliekant tyrimą Fernando Alban‘o byloje buvo rasta daugiau kaip 2 000 pokalbių, atskleidžiančių Fernando Alban‘o sąmokslo idėjas, susijusias su bandymu nužudyti Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidentą Nicolás‘ą Maduro;

B.  kadangi Venesuelos Bolivaro Respublika yra demokratinė ir socialinė valstybė, kurioje galioja teisės ir teisingumo viršenybė ir taikomas visiško galių atskyrimo principas; kadangi Venesuelos teisingumo institucijos yra vienintelės įstaigos, kompetentingos atlikti bet kokius baudžiamosios bylos tyrimo veiksmus Venesuelos teritorijoje;

C.  kadangi Sutartyse nustatyta, kad, palaikydama santykius su platesniu pasauliu, Europos Sąjunga privalo prisidėti prie tautų tarpusavio pagarbos ir prie griežto tarptautinės teisės, įskaitant Jungtinių Tautų Chartijos principus, laikymosi ir jos plėtojimo;

1.  apgailestauja dėl Fernando Alban‘o mirties ir reiškia užuojautą jo šeimai; gerbia Venesuelos Bolivaro Respublikos teismų sistemą; todėl nepritaria jokiam kišimuisi į nacionaliniu lygmeniu vykstančius teisminius procesus;

2.  prašo ES ir jos valstybes nares atsižvelgti į oficialius kompetentingų Venesuelos institucijų tyrimus, kuriais paaiškinami ir patvirtinami faktai;

3.  pakartoja, kad visapusiškai laikosi tarptautinėje teisėje nustatyto nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principo; labai apgailestauja dėl ES ar bet kurios kitos šalies kišimosi į trečiųjų valstybių vidaus reikalus; atsižvelgdamas į šį principą, apgailestauja dėl Venesuelai paskelbtų sankcijų;

4.  dar kartą patvirtina savo visapusišką paramą Venesuelos žmonėms, Bolivaro procesui ir išrinktajam prezidentui Nicolás‘ui Maduro ir solidarumą su jais; nepritaria jokiems išpuoliams, nukreiptiems prieš Venesuelos demokratiją ir suverenumą;

5.  apgailestauja dėl daugelio tarptautinės žiniasklaidos priemonių vaidmens skleidžiant gandus ir naudojant falsifikuotas nuotraukas, kad būtų sukurtas Venesuelos valdžiai kenkiantis smurto ir nestabilumo įvaizdis; primena, kad informacijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, ir ragina tarptautinę žiniasklaidą veikti atsakingai ir įvykius nušviesti sąžiningai, tiksliai ir išlaikant pusiausvyrą, o tai šiuo metu nedaroma;

6.  primena svarbų Venesuelos vaidmenį kuriant ir stiprinant Lotynų Amerikos tautoms naudingą bendradarbiavimo ir integracijos procesą; palankiai vertina didelius Bolivaro aljanso už mūsų Amerikos tautas (ALBA) ir CELAC pasiekimus sveikatos, švietimo, kultūros ir finansinės integracijos srityse;

7.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares bendradarbiauti su Venesuelos valdžios institucijomis ir demokratine opozicija siekiant stabilumo ir taikos Venesueloje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei, MERCOSUR parlamentui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Lotynų Amerikos regioninėms institucijoms, įskaitant UNASUR, ALBA ir CELAC.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas