Procedure : 2018/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0523/2018

Indgivne tekster :

B8-0523/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0456

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 271kWORD 49k
7.11.2018
PE624.231v01-00
 
B8-0523/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  (2018/2886(RSP))


Frank Engel for PPE-Gruppen
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Tanja Fajon for S&D-Gruppen
Sophia in ’t Veld for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
Dennis de Jong
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder  (2018/2886(RSP))  
B8‑0523/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(1),

–  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis samt Europarådets konventioner, anbefalinger, resolutioner og rapporter fra Den Parlamentariske Forsamling, Ministerkomitéen, menneskerettighedskommissæren og Venedigkommissionen,

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 1/2018 om forslag af 2. maj 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet,

–  der henviser til 2018-rapporten om grundlæggende rettigheder fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 med titlen "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" (COM(2014)0158),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om et forslag om at opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionens bygger på(2),

–  der henviser til sin beslutning af 1. marts 2018 om Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om retssikkerhed i Malta(4),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová(5),

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 3. oktober 2018 om retsstatsprincippet i Rumænien,

–  der henviser til sin beslutning af 1. marts 2018 om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016(6),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (COM(2018)0322),

–  der henviser til EU's resultattavle for retlige anliggender 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag;

B.  der henviser til, at der består et trekantsforhold mellem retsstatsprincippet, demokrati og grundlæggende rettigheder, som styrker hinanden indbyrdes og tilsammen fungerer som garant for EU's og medlemsstaternes forfatningsmæssige kerne;

C.  der henviser til, at Kommissionen i 2014 etablerede en ramme omkring retsstatsprincippet; der henviser til, at denne ramme kun er blevet benyttet en enkelt gang, og at dette instrument har vist sig at være utilstrækkeligt til at forebygge eller imødegå trusler mod retsstatsprincippet;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union ikke har en objektiv og permanent mekanisme til at overvåge demokratiet, de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i alle medlemsstater;

E.  der henviser til, at EU's resultattavle for retlige anliggender 2018 viser, at der fortsat er udfordringer, når det gælder om at sikre et fungerende retssystem i medlemsstaterne, og når det gælder virkningen af visse af de reformer, der gennemføres i medlemsstaterne;

F.  der henviser til, at der foregår et stort antal traktatbrudsprocedurer inden for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og medborgerskab(7);

G.  der henviser til, at FRA har offentliggjort adskillige rapporter, som kaster lys over de udfordringer, som demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder står over for i flere medlemsstater, når det drejer sig om spørgsmål som f.eks. den stadig mere reducerede plads til civilsamfundsorganisationer i Europa(8);

H.  der henviser til, at trusler mod demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder er blevet mødt med ad hoc-reaktioner, hvilket betyder, at de forskellige medlemsstater har anlagt vidt forskellige strategier;

I.  der henviser til, at Kommissionen har iværksat proceduren efter artikel 7, stk. 1, i lyset af situationen i Polen, og at Europa-Parlamentet har iværksat den samme procedure i lyset af situationen i Ungarn;

J.  der henviser til, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har nedsat en gruppe til overvågning af retsstatsprincippet, og at denne gruppe har påbegyndt sit arbejde vedrørende drab på undersøgende journalister og retsstatsprincippet;

K.  der henviser til, at disse foranstaltninger fra EU's side er reaktive snarere end forebyggende, og at foranstaltningerne hæmmes af den uensartede og politiserede opmærksomhed, som udfordringer over for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder giver anledning til i forskellige medlemsstater;

L.  der henviser til, at Kommissionen den 2. maj 2018 offentliggjorde et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324);

M.  der henviser til, at det i Den Europæiske Revisionsrets udtalelse om forslaget til forordning blev understreget, at der er behov for yderligere at præcisere, hvilke vejledningskilder og procedurer der kan anvendes til at fastslå generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet(9);

N.  der henviser til, at tidligere EU-rapporter om korruptionsbekæmpelse og 2018-landerapporterne inden for rammerne af det europæiske semester påpeger, at der er alvorlige betænkeligheder med hensyn til korruption i flere medlemsstater, hvilket virker undergravende på borgernes tillid til institutionerne og retsstatsprincippet;

O.  der henviser til, at udfordringerne over for retsstatsprincippet og demokratiet i medlemsstaterne betyder, at området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er baseret på en simpel formodning om gensidig tillid (praesumptio iuris tantum), bliver bragt i fare;

P.  der henviser til, at udfordringerne over for retsstatsprincippet og demokratiet i medlemsstaterne betyder, at legitimiteten af EU's optræden udadtil bliver sat på spil, navnlig i forbindelse med EU's tiltrædelses- og naboskabspolitikker;

Q.  der henviser til, at alle EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer er forpligtede til at respektere, beskytte og fremme demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

R.  der henviser til, at EU endnu ikke har tiltrådt EMRK trods sin forpligtelse til at gøre dette i henhold til artikel 6, stk. 2, i TEU;

S.  der henviser til, at Kommissionen og Rådet ikke har reageret på Parlamentets beslutning om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder og hidtil har nægtet at vedtage den interinstitutionelle aftale om EU's pagt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (DRG);

1.  beklager det faktum, at Kommissionen endnu ikke har forelagt et forslag om en omfattende EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og opfordrer Kommissionen til at gøre dette, navnlig ved at foreslå vedtagelse af den interinstitutionelle aftale om EU-pagten vedrørende DRG som led i sit kommende ikke-lovgivningsmæssige initiativ om en styrket håndhævelse af retsstatsprincippet i EU;

2.  gentager sin efterlysning af en omfattende, permanent og objektiv EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder og understreger, at en sådan mekanisme nu er mere påkrævet end nogensinde før;

3.  gentager, at de vigtigste elementer i en sådan mekanisme, som foreslået af Parlamentet i form af en interinstitutionel pagt for DRG, ville bestå af en årlig evidensbaseret og ikkediskriminerende gennemgang, hvor alle EU-medlemsstaters overholdelse af de værdier, der er fastsat i artikel 2, ville blive vurderet på lige fod, og der ville blive udarbejdet landespecifikke henstillinger (den europæiske årsberetning om DRG), der skulle danne grundlag for en interparlamentarisk debat og en løbende politisk cyklus om DRG inden for EU-institutionerne;

4.  der henviser til, at den europæiske DRG-årsberetning skal omfatte og supplere de eksisterende instrumenter, herunder resultattavlen for retlige anliggender, observatoriet for mediepluralisme, rapporten om korruptionsbekæmpelse samt peerevalueringsprocedurer med hjemmel i artikel 70 i TEUF og erstatte mekanismen for samarbejde og kontrol med Bulgarien og Rumænien; beklager Kommissionens beslutning om ikke at offentliggøre EU's rapport om bekæmpelse af korruption i 2017;

5.  opfordrer Kommissionen til at overveje at sammenkæde sit forslag til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet med en omfattende, permanent og objektiv EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

6.  opfordrer Rådet til at indvilge i at forpligte sig til at indgå en interinstitutionel aftale om DRG-pagten og støtte yderligere forslag fra Kommissionen om at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

7.  mener, at hvis Kommissionen og Rådet bliver ved med at afvise indgåelsen af en DRG-pagt, kunne Parlamentet tage initiativ til at få udarbejdet en pilotbetænkning om DRG og til at få igangsat en interparlamentarisk debat;

8.  opfordrer Rådet til at påtage sig sin institutionelle rolle korrekt som led i de igangværende procedurer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU og til at informere Parlamentet omgående og fuldstændig i alle procedurens faser;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Det Europæiske Regionsudvalg til videredistribution blandt subnationale parlamenter og råd.

 

(1)

EUT L 215 af 19.6.2018, s. 162.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0340.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0055.

(4)

EUT L 356 af 4.10.2018, s. 29.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0183.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0056.

(7)

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search

(8)

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder:"Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU", Wien, 18. januar 2018.

(9)

Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 1/2018 af 17. juli 2018 om forslag af 2. maj 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet.

Seneste opdatering: 12. november 2018Juridisk meddelelse