Procedure : 2018/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0524/2018

Indgivne tekster :

B8-0524/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 272kWORD 45k
7.11.2018
PE624.232v01-00
 
B8-0524/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om behovet for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))


Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2018/2886(RSP))  
B8‑0524/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 3, stk. 6, samt artikel 4 og 5 i TEU og navnlig principperne om kompetencetildeling og nærhed,

–  der henviser til artikel 7 i TEU om risikoen for en grov overtrædelse eller en grov og vedvarende overtrædelse af retsstatsprincippet,

–  der henviser til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om traktatkrænkelsesproceduren,

–  der henviser til artikel 295 i TEUF om interinstitutionelle aftaler,

–  der henviser til Kommissionens årsberetning for 2017 om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (COM(2018)0540),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Unionen er et retsfællesskab og kun handler inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tillagt den i traktaterne, og til, at udøvelsen af disse beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

B.  der henviser til, at Unionen forfølger sine mål ved hjælp af passende midler i overensstemmelse med de beføjelser, som er tillagt den;

C.  der henviser til, at Rådet og Det Europæiske Råd i overensstemmelse med artikel 7 i TEU har beføjelse til at fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft eller vedvarende overtræder de fælles værdier, som Unionen bygger på;

D.  der henviser til, at Kommissionen ved Den Europæiske Unions Domstol kan anlægge sag mod en medlemsstat for overtrædelse af traktaterne i henhold til artikel 258 i TEUF;

E.  der henviser til, at disse procedurer kan føre til, at en medlemsstat, som overtræder traktaterne, bliver pålagt sanktioner, herunder suspension af stemmeretten i Rådet og økonomiske sanktioner;

F.  der henviser til, at Kommissionen i 2017 indgav 716 klager over medlemsstater for overtrædelse af traktaterne efter proceduren i artikel 258 i TEUF;

G.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning fra 2016 opfordrede Kommissionen til at fremsætte et forslag om oprettelse af en ny interinstitutionel mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, som indeholder bestemmelser om en årlig rapport, der udarbejdes af et ekspertudvalg, om medlemsstaternes overholdelse af de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, samt landespecifikke henstillinger;

H.  der henviser til, at formålet med den interinstitutionelle aftale i henhold til artikel 295 i TEUF er at styrke samarbejdet mellem EU-institutionerne inden for rammerne af de eksisterende beføjelser, som de har fået tillagt i medfør af traktaterne;

I.  der henviser til, at højtstående tjenestemænd fra Kommissionen, heriblandt næstformand Frans Timmermans, har vist sig skeptiske over for den foreslåede mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, idet de har nægtet, at den skulle være et nødvendigt supplement til de eksisterende procedurer, og udtrykt alvorlig tvivl med hensyn til forslagets lovlighed, institutionelle legitimitet og gennemførlighed;

1.  anerkender, at EU har tilstrækkelige traktatmekanismer til at forhindre ekstraordinære krænkelser af de rettigheder og værdier, som Unionen bygger på;

2.  minder om, at værdierne demokrati, retsstatslighed og respekt for menneskerettighederne i henhold til artikel 2 i TEU er fælles for medlemsstaterne; understreger, at EU ikke kan anfægte en medlemsstats lovlige karakter uden tilstrækkelig dokumentation, der er kontrolleret i henhold til regler, der er fastsat i lovgivningen, medmindre dette sker på grundlag af endelige og tilstrækkeligt motiverede beslutninger fra de kompetente myndigheders side, der er truffet inden for rammerne af de relevante traktatprocedurer;

3.  erkender, at et fortsat pres for oprettelsen af en mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, såfremt der savnes et solidt traktatmæssigt grundlag herfor, ville stride mod de principper og værdier, som Unionen bygger på, og dermed mod principperne om retsstatslighed, kompetencetildeling og nærhed; understreger, at oprettelsen af en mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder ville gå ud over eksisterende beføjelser i henhold til artikel 7 i TEU og artikel 258 i TEUF og desuden ville udgøre et misbrug af det interinstitutionelle aftaleinstrument i henhold til artikel 295 i TEUF;

4.  opfordrer Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd til på en retfærdig og ansvarlig måde at anvende de instrumenter, som traktaterne rummer, for at beskytte fælles værdier og retsstatsprincippet;

5.  opfordrer til overholdelse af de principper om adfærd, der er fastsat i artikel 7 i TEU og artikel 354 i TEUF, samt det underliggende princip om gensidig respekt mellem demokratiske lande for så vidt angår politiske valg; opfordrer Kommissionen og Rådet til at handle inden for de rammer, der er fastlagt i traktaterne, og i en ånd af dialog;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 215 af 19.6.2018, s. 162.

Seneste opdatering: 12. november 2018Juridisk meddelelse