Menetlus : 2018/2929(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0548/2018

Esitatud tekstid :

B8-0548/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0474

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 285kWORD 69k
21.11.2018
PE631.540v01-00
 
B8-0548/2018

vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3


komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse luba naatriumdikromaadi teatavaks kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))


Bas Eickhout, Pavel Poc, Fredrick Federley keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 


Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse luba naatriumdikromaadi teatavaks kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))  
B8-0548/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega antakse luba naatriumdikromaadi teatavaks kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ(1) (kemikaalimäärus REACH), eriti selle artikli 64 lõiget 8,

–  võttes arvesse riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamusi(2) vastavalt kemikaalimääruse REACH artikli 65 lõike 5 kolmandale lõigule,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(3) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et naatriumdikromaat on lisatud kemikaalimääruse REACH XIV lisasse kolme omaduse tõttu: kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus (kategooria 1B); arvestades, et naatriumdikromaat lisati 2008. aastal kemikaalimääruse REACH kandidaatainete loetellu(4), kuna see on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008(5) kohaselt klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks (kategooria 1B);

B.  arvestades, et naatriumdikromaadi kantserogeensust põhjustav molekulaarne üksus on kroom (VI), mis sisaldab iooni, mis vabaneb, kui naatriumdikromaat muutub lahustuvaks ja dissotsieerub; arvestades, et kroom (VI) põhjustab inimestel ja loomadel sissehingamisel kopsukasvajaid ning loomadel suu kaudu manustamisel seedetrakti kasvajaid;

C.  arvestades, et naatriumdikromaat tunnistati juba 1997. aastal nõukogu määruse (EMÜ) 793/93(6) raamistikus esmatähtsaks hindamist vajavaks aineks vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 143/97(7); arvestades, et 2008. aastal esitas komisjon soovituse vähendada naatriumdikromaadiga kokku puutumise ohtu(8);

D.  arvestades, et taotleja Ilario Ormezzano Sai S.R.L esitas taotluse loa saamiseks, et kasutada naatriumdikromaati villa värvimisel; arvestades, et riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamustes on seda taotlust kirjeldatud „eelneva etapi“ taotlusena; arvestades, et taotleja on naatriumdikromaadi tarnija 11-le tootmisahela järgmise etapi kasutajale, kes kas toodavad värvaineid või on ise värvijad;

E.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase, kaasa arvatud ohtlike ainete hindamise alternatiivsete meetodite edendamine, samuti ainete vaba ringlus siseturul, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni; arvestades, et kemikaalimääruse REACH esmane eesmärk on eespool nimetatud kolmest eesmärgist esimene, võttes arvesse määruse põhjendust 16, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus(9);

F.  arvestades, et kemikaalimäärus REACH ei näe ette eraldi lubade andmise korda nn eelneva etapi taotlustele; arvestades, et sõltumata sellest, milline on taotleja roll või positsioon tarneahelas, peab ta esitama kemikaalimääruse REACH artiklis 62 loetletud teabe;

G.  arvestades, et riskihindamise komitee kinnitas, et naatriumdikromaadi kantserogeensete omaduste puhul ei ole tuletatud mittetoimivat taset (DNEL) võimalik määrata ja seepärast loetakse naatriumdikromaati kemikaalimääruse REACH artikli 60 lõike 3 punkti a tähenduses aineks, „mille puhul ei ole võimalik määrata kindlaks piirväärtusi“; arvestades, et see tähendab, et selle aine teoreetiliselt „ohutut taset“ ei saa seada ja kasutada võrdlusalusena, et hinnata, kas selle kasutamise ohtlikkus on piisavalt kontrolli all;

H.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH põhjenduses 70 on öeldud, et „iga muu aine korral, millega kokkupuute ohutut taset pole võimalik kindlaks teha, tuleks alati võtta meetmeid kokkupuute ja emissiooni vähendamiseks tehniliselt ja praktiliselt võimaliku määrani, et vähendada kahjulike mõjude tõenäosust“;

I.  arvestades, et riskihindamise komitee järeldas, et taotluses kirjeldatud käitlemistingimused ja riskijuhtimismeetmed ei olnud riski piiramiseks sobivad ja tõhusad(10);

J.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH artiklis 55 sätestatakse, et autoriseeringu peatüki keskne eesmärk on tagada väga ohtlike ainete asendamine sobivate alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega;

K.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH artikli 64 lõikes 4 sätestatakse, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee on volitatud hindama „taotlusele vastava aine kasutusalaga seotud alternatiivide olemasolu, sobivust ja tehnilist teostatavust [...] ning käesoleva artikli lõike 2 alusel esitatud kolmandate isikute panuseid“;

L.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH artikli 62 lõike 4 punktis e on nõutud, et loataotlus sisaldaks alternatiive käsitlevat analüüsi, milles kaalutakse nendega seonduvaid riske ning asendamise tehnilist ja majanduslikku teostatavust;

M.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH artikli 62 lõikes 4 sätestatakse, et ainetele, mille riskid ei ole piisavalt ohjatud, võib loa anda ainult juhul, kui puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad;

N.  arvestades, et sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (SEAC) täheldas loataotluses alternatiivide analüüsi osas palju puudusi; arvestades, et SEACi sõnul on taotleja käsitlenud keskseid küsimusi sedavõrd puudulikult, et SEACil oli raske tehnilist teostatavust hinnata, ning mõningaid väga olulisi aspekte, nagu alternatiivide majanduslik teostatavus, on taotluses puudutatud vaid möödaminnes(11);

O.  arvestades, et peamine argument, mille põhjal taotleja jõudis järeldusele, et sobivad alternatiivid puuduvad, oli see, et kliendid (st rõivaste tootjad/jaemüüjad) ei aktsepteeriks alternatiiviga värvitud tekstiili värvi kvaliteeti;

P.  arvestades, et klientide väidetavate nõudmiste kohta ei esitatud siiski mingeid tõendeid ning ei ole selge, kas klientide eelistustele viidati täie teadmisega naatriumdikromaadi riskidest(12);

Q.  arvestades, et SEAC märkis veel, et vaatamata taotlejale esitatud täiendavatele järelepärimistele jääb siiski mõnevõrra subjektiivseks ja ebakindlaks, kas tootmisahela järgmise etapi kasutajate kliendid alternatiivse toote lõpuks heaks kiidaksid(13). SEAC väljendas oma järelduses taotleja selgituste üle heameelt, kuid lisas, et analüüsis on siiski veel palju ebakindlust;

R.  arvestades, et vaatamata taotluses sisalduvatele lünkadele ja ebakindlusele, leidis SEAC siiski, et sobivaid alternatiive ei ole saadaval ning märkis üldsõnaliselt, et ebakindlus on sellise kasutuse puhul loomulik (moesuundumuste ja tarbijate esteetiliste eelistuste subjektiivsus võib häirida toodete kvaliteedi üle peetavat arutelu)(14);

S.  arvestades, et selles suhtes näitab SEACi arvamus, et taotleja ei ole põhjalikult analüüsinud, milliseid alternatiive pakub turg taotletud kasutusaladel naatriumdikromaadi asendamiseks, kuid arvamus ei sisalda selle kohta piisavaid järeldusi;

T.  arvestades, et selline tulemus on vastuolus asjaoluga, et alternatiivsed lahendused on teatavasti olnud saadaval juba aastaid(15), et juhtivad moeloojad teevad koostööd ohtlike kemikaalide nullemissiooni tegevuskava programmiga ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), mis ei luba tekstiilitööstuses kroomi (VI) kasutada(16), ning et konkreetsed tekstiiliettevõtted (nt H&M)(17), sealhulgas tippmoe turgudel tegutsevad ettevõtjad (Armani(18) ja Lanificio Ermeneglido Zegna(19)) on kehtestanud selgesõnalise poliitika, mis ei luba kroomi (VI) kasutamist;

U.  arvestades, et Gruppo Colle ja Ormezzano olid ainsad taotlejad, kes soovisid kemikaalimääruse REACH kohast luba kroomvärvide kasutamiseks;

V.  arvestades, et kemikaalimäärus REACH kehtestab loa taotlejale kohustuse tõendada, et loa andmise tingimused on täidetud; arvestades, et SEAC on kohustatud andma teaduslikku nõu, mis põhineb kõrge kvaliteedi, läbipaistvuse ja sõltumatuse põhimõtetel ning mis on oluline menetlustagatis kindlustamaks meetmete teaduslik objektiivsus ja vältimaks omavoliliste meetmete võtmist(20);

W.  arvestades, et ei ole selge, miks vaatamata puudustele või ebakindlusele, mis tuvastati seoses alternatiivide analüüsiga, leidis SEAC, et alternatiivide sobivuse kohta järelduse tegemiseks on piisavalt teavet; arvestades, et samuti ei ole selge, miks ei lükatud tagasi väiteid subjektiivsete eelistuste kohta, kuigi puudusid üksikasjalikud objektiivsed ja kontrollitavad tõendid, ning miks neid väiteid ei hinnatud võrreldes parimate turutavadega;

X.  arvestades, et ei saa lubada võimalust arvukate viljatuse, vähktõve ja mutageense toime juhtumite tekkeks, kuigi alternatiivid naatriumkromaadile on olemas, lähtudes eeldusest, et rõivatootjad ei aktsepteeriks alternatiive nende subjektiivsest maitsest tulenevalt;

Y.  arvestades, et selline alternatiivide tõlgendus ja taotlejalt nõutava tõendamise tase ei ole kooskõlas eesmärgiga asendada väga ohtlikud ained alternatiividega, ega ka kemikaalimääruse REACH peamise eesmärgiga tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgel tasemel kaitse;

Z.  arvestades, et komisjon on teadlik sobivate alternatiivide kättesaadavusest, eelkõige tänu teabele, mis esitati Euroopa Kemikaaliameti korraldatud avaliku arutelu ja kolmepoolse kohtumise(21) käigus seoses Gruppo Colle juhtumiga(22);

AA.  arvestades, et komisjonil ei ole asjakohane jätta tähelepanuta kriitiline teave, et selle paralleelse juhtumi puhul olid saadaval sobivad alternatiivid;

BB.  arvestades, et kemikaalimääruse REACH artikli 61 lõike 2 punktis b antakse komisjonile õigus luba igal ajal läbi vaadata, kui saadakse uut teavet võimalike asendusainete kohta;

CC.  arvestades, et loa andmine läviväärtuseta aine kasutamiseks selliste taotluste puhul, kus alternatiivide olemasolu on selgelt teada, ei vasta kemikaalimääruse REACH sätetega kehtestatud tingimustele, ning see premeeriks põhjendamatult mahajääjaid ja looks sellega kemikaalimääruse REACH kohaste tulevaste loa andmise otsuste osas ohtliku pretsedendi;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EL) nr 1907/2006 sätestatud rakendamisvolitusi, kuna selles määruses sätestatud tingimused loa andmiseks on jäetud täitmata;

2.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta ja esitada uus eelnõu loa taotluse tagasilükkamise kohta naatriumdikromaadi teatavate kasutusviiside puhul (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)

Arvamus Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3);
Arvamus Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3).

(3)

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(4)

Euroopa Kemikaaliamet Decision by the Executive Director of 28 October 2008 on the inclusion of substances of very high concern in the candidate list.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(6)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 23. märts 1993, olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta (EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1).

(7)

Komisjoni 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 134/97 kemikaalide kolmanda erinimekirja kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 793/93 (EÜT L 25, 28.1.1997, lk 13).

(8)

Komisjoni 30. mai 2008. aasta soovitus ohu vähendamise meetmete kohta naatriumkromaadi, naatriumdikromaadi ja 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropülideendifenooli (tetrabromobisfenool A) puhul (ELT L 158, 18.6.2008, lk 62).

(9)

Kohtuasi C-558/07, S.P.C.M. SA and Others vs. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, § 45.

(10)

Arvamus Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3), lk 19, küsimus 6.

(11)

Arvamus Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3), lk 24–25.

(12)

Taotleja analüüs alternatiivide kohta on kättesaadav järgmisel aadressil: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400

(13)

Arvamus Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3), lk 24.

(14)

Arvamus Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (EC nr 234-190-3), lk 26.

(15)

Vaata https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44

(16)

Vaata: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/

(17)

Vaata: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).

(18)

Vaata: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.

(19)

Vt Huntsmani ettekannet pealkirjaga ‘Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably‘ (lk 18).

(20)

Kohtuotsus, Esimese Astme Kohus (kolmas koda), 11. september 2002, Pfizer Animal Health SA vs. Euroopa Liidu Nõukogu, T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.

(21)

Vastavalt riskihindamise komitee (RAC) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (SEAC) arvamusele Gruppo Colle juhtumi kohta: Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (EC nr 234-190-3) (lk 21, milles viidatakse kahele alternatiivile: Lanasol ja Realan).

(22)

ECHA poolt vastuvõetud arvamused ja eelnevad konsultatsioonid loa taotluste küsimuses – Gruppo Colle.S.r.l. - Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (EC nr 234-190-3).

Viimane päevakajastamine: 27. november 2018Õigusalane teave