Menettely : 2018/2929(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0548/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0548/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0474

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 286kWORD 70k
21.11.2018
PE631.540v01-00
 
B8-0548/2018

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))


Bas Eickhout, Pavel Poc, Fredrick Federley ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 


Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))  
B8‑0548/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(1) (REACH-asetus) ja erityisesti sen 64 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) REACH-asetuksen 64 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti antamat lausunnot(2),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että natriumdikromaatti sisältyy REACH-asetuksen liitteeseen XIV kolmen sisäisen ominaisuuden vuoksi: syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja lisääntymiselle vaarallinen (kategoria 1B); ottaa huomioon, että natriumdikromaatti lisättiin REACH-asetuksen liitteeseen XIV mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon vuonna 2008(4), koska se on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008(5) mukaisesti syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi (kategoria 1B);

B.  ottaa huomioon, että natriumdikromaatin syöpää aiheuttava molekulaarinen yksikkö on kromi(VI), joka sisältää ionin, joka vapautuu, kun natriumdikromaatti liukenee ja hajoaa; ottaa huomioon, että kromi(VI) aiheuttaa hengitysteitse ihmisillä ja eläimillä keuhkokasvaimia ja suun kautta eläimillä ruoansulatuskanavan kasvaimia;

C.  ottaa huomioon, että natriumdikromaatti identifioitiin jo vuonna 1997 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93(6) puitteissa arvioinnin kannalta ensisijaiseksi aineeksi komission asetuksen (EY) N:o 143/97(7) mukaisesti; ottaa huomioon, että komissio antoi vuonna 2008 suosituksen natriumdikromaatille altistumisen riskin vähentämiseksi(8);

D.  ottaa huomioon, että Ilario Ormezzano Sai S.R.L (jäljempänä ’hakija’), on hakenut lupaa käyttää natriumdikromaattia villan värjäyksessä; ottaa huomioon, että sovellusta kuvataan riskinarviointikomitean (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) lausunnoissa ”tuotantoketjun alkupään” sovellukseksi; ottaa huomioon, että hakija toimittaa natriumdikromaattia yhdelletoista jatkokäyttäjälle, jotka joko valmistavat väriaineita tai käyttävät niitä itse värjäyksessä;

E.  toteaa, että REACH-asetuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu, mukaan lukien vaihtoehtoisten keinojen edistäminen aineiden vaarojen arvioimiseksi, sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla samalla kilpailukykyä ja innovointia edistäen; ottaa huomioon, että REACH-asetuksen ensisijainen tavoite on asetuksen johdanto-osan 16 kappaleen perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut(9), ensimmäinen näistä kolmesta tavoitteesta;

F.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksessa ei säädetä erityisestä lupajärjestelmästä ”tuotantoketjun alkupään sovelluksille”; katsoo, että kaikkien luvanhakijoiden on toimitettava REACH-asetuksen 62 artiklassa luetellut tiedot riippumatta niiden roolista toimitusketjussa tai siitä, millä toimitusketjun tasolla ne ovat;

G.  toteaa, että riskinarviointikomitea vahvisti, ettei ole mahdollista määrittää johdettua vaikutuksetonta altistumistasoa (DNEL) natriumdikromaatin syöpää aiheuttaville ominaisuuksille, minkä vuoksi natriumdikromaattia pidetään REACH-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna aineena, jonka osalta ei voida määritellä kynnysarvoa; toteaa tämän tarkoittavan, että tälle aineelle ei voida asettaa teoreettista ”turvallista altistumistasoa”, jota voitaisiin käyttää vertailuarvona sen arvioimiseksi, onko sen käytöstä aiheutuva riski riittävän hyvin hallinnassa;

H.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen johdanto-osan 70 kappaleessa todetaan, että ”olisi aina toteutettava toimenpiteitä, joilla vähennetään altistuminen [...] muille aineille, joille ei ole mahdollista vahvistaa turvallista altistumistasoa, ja näiden aineiden päästöt niin alhaisiksi kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista, jotta voidaan minimoida haittavaikutusten todennäköisyys”;

I.  ottaa huomioon, että riskinarviointikomitea katsoi, että hakemuksessa kuvatut toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet eivät olleet asianmukaisia ja tehokkaita riskin rajoittamisessa(10);

J.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 55 artiklassa säädetään, että erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaaminen turvallisemmilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla on lupamenettelyä koskevan luvun keskeinen tavoite;

K.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 64 artiklan 4 kohdassa säädetään, että sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean tehtävänä on suorittaa arvio ”saatavilla olevista, sopivista ja teknisesti toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista, jotka liittyvät aineen käyttöön (käyttöihin) sellaisina kuin se (ne) on kuvattu hakemuksessa, [...] sekä kaikista kolmansien osapuolien tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamista tiedoista”;

L.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 62 artiklan 4 kohdan e alakohdassa edellytetään, että luvan hakija toimittaa analyysin ”vaihtoehdoista ottaen huomioon niiden riskit sekä niiden korvaamisen tekninen ja taloudellinen toteutettavuus”;

M.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa säädetään, että lupa käyttää ainetta, jonka riskit eivät ole riittävän hyvin hallinnassa, voidaan myöntää ainoastaan, jos soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ei ole saatavilla;

N.  ottaa huomioon, että sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea pani merkille, että lupahakemuksessa on monia vaihtoehtojen analyysiin liittyviä puutteita; ottaa huomioon, että komitean mukaan hakija jätti käsittelemättä keskeisiä kysymyksiä siinä määrin, että komitea ei pystynyt arvioimaan teknistä toteutettavuutta, ja käsitteli vain lyhyesti joitakin niinkin tärkeitä näkökohtia kuin vaihtoehtojen taloudellinen toteutettavuus(11);

O.  ottaa huomioon, että pääargumentti, jonka perusteella hakija päätyi siihen, että soveltuvia tekniikoita ei ollut saatavilla, oli se, että kuluttajat (eli vaatteiden valmistajat/jälleenmyyjät) eivät hyväksyisi vaihtoehtoisella väriaineella värjätyn tekstiilin värjäyksen laatua;

P.  toteaa, että asiakkaiden väitettyjen vaatimusten tueksi ei kuitenkaan esitetty mitään näyttöä eikä ole selvää, viitattiinko ”asiakkaiden mieltymyksiin” täysin tietoisena natriumdikromaatin riskeistä(12);

Q.  ottaa huomioon, että lisäksi SEAC on todennut, että hakijalle esitetyistä lisäkysymyksistä huolimatta on edelleen jonkin verran subjektiivista ja epävarmaa, hyväksyvätkö niiden jatkokäyttäjien asiakkaat vaihtoehtoisen tuotteen(13), ja komitea totesi päätelmässään, että vaikka hakijan antamat selvennykset auttoivatkin asiaa, analyysissa on edelleen erinäisiä epävarmuustekijöitä;

R.  ottaa huomioon, että näistä hakemuksen puutteista ja epävarmuustekijöistä huolimatta SEAC päätyi siihen, että sopivia vaihtoehtoja ei ollut saatavilla, ja totesi vain yleisesti, että nämä epävarmuustekijät ovat ominaisia tällaiselle käyttötarkoitukselle (muotisuuntausten subjektiivisuus ja kuluttajien esteettiset mieltymykset voivat hankaloittaa tuotteiden laatua koskevia keskusteluja)(14);

S.  ottaa huomioon, että SEACin lausunnosta ilmenee, että hakija ei ole toimittanut kattavaa analyysia markkinoilla saatavilla olevista vaihtoehdoista, joilla voidaan korvata natriumdikromaatin käyttö hakemuksen kohteena olevissa käyttötarkoituksissa, mutta komitea ei tee tästä asianmukaisia päätelmiä;

T.  katsoo, että tällaista tulosta ei voida sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että vaihtoehtoja tiedetään olleen saatavilla jo useita vuosia(15), että johtavat muotibrändit ovat omalla panoksellaan mukana ZDHC Roadmap to Zero -ohjelmassa, joka ei salli kromin(VI) käyttöä tekstiilien valmistuksessa(16), ja että yksittäisillä tekstiilialan yrityksillä on toimintaperiaatteita, joissa nimenomaan ei sallita kromin(VI) käyttöä (esimerkiksi H&M)(17), ja näiden yritysten joukossa on myös kalliin hintaluokan muotimarkkinoilla toimivia yrityksiä (Armani(18) ja Lanificio Ermenegildo Zegna(19));

U.  ottaa huomioon, että Gruppo Colle ja Ormezzano ovat olleet ainoat hakijat, jotka ovat hakeneet REACH-asetuksen mukaista lupaa kromiväreille;

V.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen mukaan luvanhakijalla on todistustaakka osoittaa, että luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät; ottaa huomioon, että sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean velvollisuutena on ”erityisosaamisen, avoimuuden ja riippumattomuuden periaatteisiin perustuvien tieteellisten lausuntojen” antaminen, joka on ”tärkeä menettelyllinen tae, jolla pyritään varmistamaan toimenpiteiden tieteellinen objektiivisuus ja estämään mielivaltaisten toimenpiteiden toteuttaminen”(20);

W.  toteaa, ettei ole selvää, miksi SEAC päätyi havaituista vaihtoehtojen analyysiin liittyvistä puutteista ja epävarmuustekijöistä huolimatta siihen, että käytettävissä oli riittävästi tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä päätelmiä vaihtoehtojen soveltuvuudesta; toteaa, että epäselväksi jää myös, miksi subjektiivisia mieltymyksiä koskevia väitteitä ei hylätty, vaikka yksityiskohtaista objektiivista ja todennettavissa olevaa näyttöä ei ollut, ja miksi näitä väitteitä ei arvioitu vertaamalla niitä parhaaseen markkinakäytäntöön;

X.  ei pidä hyväksyttävänä, että hyväksytään mahdollisesti lukuisia hedelmättömyys- ja syöpätapauksia sekä tapauksia, joissa ilmenee perimää vaurioittavia vaikutuksia, vaikka natriumkromaatille on saatavilla vaihtoehtoja, sillä oletuksella, että vaatteiden valmistajat eivät hyväksyisi vaihtoehtoja subjektiivisen ”makunsa” vuoksi;

Y.  katsoo, että tällainen vaihtoehtojen käsitteen tulkinta ja hakijalta vaadittava näytön taso ei vastaa tavoitetta korvata erityistä huolta aiheuttavat aineet vaihtoehtoisilla aineilla eikä myöskään REACH-asetuksen ensisijaista tavoitetta varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu;

Z.  ottaa huomioon, että komissio on tietoinen sopivien vaihtoehtojen saatavuudesta erityisesti niiden tietojen ansiosta, joita annettiin Euroopan kemikaaliviraston Gruppo Colle -tapauksen(21) yhteydessä järjestämässä julkisessa kuulemisessa ja kolmikantakokouksessa(22);

AA  katsoo, että komission ei ole asianmukaista jättää huomiotta tästä rinnakkaisesta tapauksesta saatuja kriittisiä tietoja, jotka osoittavat sopivien vaihtoehtojen saatavuuden;

BB.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 61 artiklan 2 kohdan b alakohdassa komissiolle annetaan valtuudet tarkastella lupia uudelleen milloin tahansa, jos ”uutta tietoa mahdollisista korvaavista aineista tulee saataville”;

CC.  ottaa huomioon, että luvan myöntäminen sellaisen aineen käytölle, jonka osalta ei voida määritellä kynnysarvoa, sovelluksissa, joita varten on selvästi tiedossa olevia vaihtoehtoja, ei ole REACH-asetuksen säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaista ja se palkitsisi perusteettomasti hitaampia toimijoita ja loisi vaarallisen ennakkotapauksen REACH-asetuksen nojalla tehtävien tulevien lupapäätösten kannalta;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädetyn täytäntöönpanovallan, sillä siinä ei noudateta kyseisessä asetuksessa luvan myöntämiselle asetettuja edellytyksiä;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi ja toimittamaan uuden ehdotuksen, jossa hylätään natriumdikromaatin tiettyjä käyttötarkoituksia koskeva lupahakemus (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Lausunto aiheesta ”Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3);
lausunto aiheesta ”Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3).

(3)

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(4)

Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajan 28. lokakuuta 2008 tekemä päätös erityistä huolta aiheuttavien aineiden sisällyttämisestä mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16. joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s.1).

(6)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 23. maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta (EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1).

(7)

Komission asetus (EY) N:o 143/97, annettu 27. tammikuuta 1997, kolmannesta neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 793/93 tarkoitetusta ensisijaisten aineiden luettelosta (EYVL L 25, 28.1.1997, s. 13).

(8)

Komission suositus, annettu 30. toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteistä: natriumkromaatti; natriumdikromaatti ja 2,2’,6,6’-tetrabromi-4,4’-isopropylideenidifenoli (tetrabromibisfenoli A) (EUVL L 158, 18.6.2008, s. 62).

(9)

Asia C-558/07, S.P.C.M. SA ja muut v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, 45 kohta.

(10)

Lausunto aiheesta ”Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3), s. 19, kysymys 6.

(11)

Lausunto aiheesta ”Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3), s. 24–25.

(12)

Hakijan vaihtoehtojen analyysi on saatavilla osoitteessa https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400

(13)

Lausunto aiheesta ”Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3), s. 24.

(14)

Lausunto aiheesta ”Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings” (EY-nro 234-190-3), s. 26.

(15)

Ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44

(16)

Ks. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/

(17)

Ks. H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL)

(18)

Ks. Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18

(19)

Ks. Huntsman-yhtiön esitys aiheesta ”Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably”, s. 18.

(20)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio 11. syyskuuta 2002, Pfizer Animal Health SA v. Euroopan unionin neuvosto , asia T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.

(21)

ECHAn hyväksymät lausunnot ja aiemmat kuulemiset lupahakemuksista – Gruppo Colle.S.r.l. - Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (EY-nro 234-190-3).

(22)

Kuten selitettiin RAC:n ja SEACin lausunnossa Gruppo Colle -tapauksessa: Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (EY-nro 234-190-3) (s. 21, jolla viitataan kahteen vaihtoehtoon: Lanasol ja Realan).

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus