ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 475kWORD 51k
23.11.2018
PE631.542v01-00
 
B8-0550/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно етикета „полярна лисица“


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно етикета „полярна лисица“  
B8‑0550/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през август 2018 г. в Европейския съюз е имало 17 милиона безработни(1) и че завръщането им на пазара на труда е свързано с постоянното наличие на производство, базирано в Европа;

Б.  като има предвид, че през 2017 г. в Европейския съюз са внесени стоки и услуги на стойност 2 000 милиарда евро(2);

В.  като има предвид, че замърсяването само от един товарен кораб, пресичащ океаните, се равнява на замърсяването от около 50 милиона автомобила(3);

Г.  като има предвид, че полярната лисица и пръстенчатият тюлен от залива при устието на река Сома са два вида, застрашени от глобалното затопляне(4);

Д.  като има предвид успеха на изискванията за енергийния клас(5) и на други инициативи на политиките за стимулиране, които позволяват на европейските потребители да направят информиран избор чрез прости етикети (съществуващата скала на цветовете на етикета, от тъмнозелено до червено и с латински букви от A до G);

1.  призовава Комисията да създаде прост етикет (зелени, оранжеви, червени знаци) според разстоянието от мястото на производство до мястото на потребление (ЕС, > 1000 km; > 5000 km);

2.  отправя искане към Комисията да предложи участието на предприятията в схемата за това етикетиране да бъде доброволно до 1 юли 2019 г., а после да го направи задължително след 18 месеца.

(1)

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-en-europe.html

(2)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/bg

(3)

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/11/14/un-cargo-pollue-t-il-autant-que-toutes-les-voitures-francaises_5383604_4355770.html

(4)

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-top-20-especes-menacees-rechauffement-climatique-homme-21853/

(5)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1369&from=bg

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация