Процедура : 2018/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0551/2018

Внесени текстове :

B8-0551/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0475

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 472kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))


Маркус Фербер, Дариуш Росати от името на групата PPE
Нилс Турвалдс от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане(1) (DAC2),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености(2) (DAC6),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Cum-Ex се отнася до практиката на търгуване с акции по такъв начин, че да се прикрие самоличността на действителния собственик и да се даде възможност и на двете участващи страни да се възползват от данъчни облекчения по отношение на данъка върху капиталовия доход, който е бил платен само веднъж;

Б.  като има предвид, че скандалът със сделките Cum-Ex стана обществено достояние благодарение на съвместно разследване между няколко европейски новинарски медии с участието на 12 страни и 38 репортери;

В.  като има предвид, че според сведения 11 държави членки са загубили данъчни приходи в размер на 55,2 милиарда евро вследствие на схемата;

Г.  като има предвид, че схемите на сделките Cum-Ex имат някои типични белези на данъчни измами, но не предоставят ясни доказателства за нарушение на националното право или на правото на ЕС;

Д.  като има предвид, че считано от септември 2017 г. Втората директива за административното сътрудничество (DAC2) изисква от държавите – членки на ЕС, ежегодно да получават информация от своите финансови институции и да я обменят с държавата членка на пребиваване на данъкоплатците;

Е.  като има предвид, че Шестата директива за административното сътрудничество (DAC6) изисква от всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира, предоставя за прилагане или управлява прилагането на подлежаща на оповестяване трансгранична договореност, отговаряща на предварително определени критерии, да докладва тези договорености пред националните данъчни органи;

Ж.  като има предвид, че мандатът на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (специалната комисия TAX3) изрично обхваща всички относими събития от компетентността на комисията, които възникват по време на мандата ѝ;

1.  изразява дълбока загриженост за публично докладваните загуби за данъчните приходи на държавите членки, възлизащи на 55,2 милиарда евро според някои медийни оценки, което представлява удар за европейската социална пазарна икономика;

2.  призовава съответните национални институции и институции на ЕС да проведат разследване дали може да бъде установено нарушение на националното право или на правото на ЕС;

3.  подчертава факта, че тези разкрития не засягат стабилността на финансовата система на ЕС;

4.  призовава държавите членки ефективно да приложат задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане;

5.  призовава националните данъчни органи да използват пълния потенциал на Шестата директива за административното сътрудничество по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености;

6.  призовава специалната комисия TAX3 да осъществи собствена оценка на разкритията, свързани със сделките Cum-Ex, и да включи резултатите и всички съответни препоръки в своя окончателен доклад;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация