Διαδικασία : 2018/2900(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0551/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0551/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0475

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 466kWORD 50k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex: το οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Nils Torvalds εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex: το οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα(1) (ΟΔΣ2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2018/822 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις(2) (ΟΔΣ6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος ‘cum-ex’ αναφέρεται στην πρακτική αγοραπωλησίας μετοχών κατά τρόπο που αποκρύπτει την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη και επιτρέπει και στα δύο εμπλεκόμενα μέρη να διεκδικήσουν επιστροφές φόρου επί του φόρου υπεραξίας κεφαλαίου ο οποίος έχει καταβληθεί μόνο μία φορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάνδαλο cum-ex αποκαλύφθηκε στο κοινό μέσω μιας συνεργατικής έρευνας μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών ειδησεογραφικών μέσων από 12 διαφορετικές χώρες και 38 δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες 11 κράτη μέλη έχουν χάσει έως και 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του εν λόγω συστήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα cum-ex φέρουν ορισμένα από τα διακριτικά της φορολογικής απάτης, αλλά δεν παρουσιάζουν σαφή στοιχεία παραβίασης της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Σεπτέμβριο 2017, η δεύτερη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ2) απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα και να τις ανταλλάσσουν με το κράτος μέλος διαμονής των φορολογουμένων σε ετήσια βάση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκτη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ6) απαιτεί από κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει, καθιστά διαθέσιμη για εφαρμογή ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης η οποία πληροί προκαθορισμένα διακριτικά να δηλώσει τις ρυθμίσεις αυτές στις εθνικές φορολογικές αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της Ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) καλύπτει ρητά οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις δημοσιοποιημένες απώλειες από τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών που, σύμφωνα με εκτιμήσεις κάποιων μέσων ενημέρωσης, ανέρχονται έως και σε 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ συνιστώντας πλήγμα για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς·

2.  καλεί τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ερευνήσουν εάν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παραβίαση είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις αυτές δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα·

5.  καλεί τις εθνικές φορολογικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το σύνολο των δυνατοτήτων της ΟΔΣ6 όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις·

6.  καλεί την Ειδική επιτροπή TAX3 να διεξαγάγει τη δική της αξιολόγηση σχετικά με τις αποκαλύψεις cum-ex και να συμπεριλάβει στην τελική της έκθεση τα αποτελέσματα καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές συστάσεις·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 139 της 5.6.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου