Menettely : 2018/2900(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0551/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0551/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0475

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 158kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Cum Ex -skandaalista: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta
Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Cum Ex-skandaalista: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla 9. joulukuuta 2014 annetun neuvoston direktiivin 2014/107/EU(1)(DAC2),

–  ottaa huomioon direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla 25. toukokuuta 2018 annetun neuvoston direktiivin (EU) 2018/822(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ”Cum Ex” tarkoittaa kaupankäyntiä osakkeilla salaamalla todellisen omistajan henkilöllisyys ja antamalla molemmille osapuolille mahdollisuus vaatia veroalennuksia pääomatulojen verosta, joka on maksettu vain kerran;

B.  ottaa huomioon, että Cum Ex -skandaali tuli julkisuuteen 12:ta maata edustavien eurooppalaisten uutiskanavien ja 38 toimittajan yhteistyönä tekemän tutkinnan ansiosta;

C.  ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan 11 jäsenvaltiota ovat menettäneet jopa 55,2 miljardin euron suuruiset verotulot järjestelyn johdosta;

D.  toteaa, että Cum Ex -järjestelyissä on joitakin veropetoksen tunnusmerkkejä, mutta ei ole selkeitä todisteita siitä, että niillä rikotaan kansallista tai unionin lainsäädäntöä;

E.  ottaa huomioon, että syyskuusta 2017 lähtien EU:n jäsenvaltioiden on toisen hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin (DAC2) mukaisesti hankittava tietoja rahoituslaitoksiltaan ja vaihdettava niitä verovelvollisten asuinjäsenvaltion kanssa vuosittain;

F.  ottaa huomioon, että kuudennen hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin (DAC6) mukaisesti henkilön, joka hoitaa raportoitavan ja ennalta määritetyt tunnusmerkit täyttävän rajatylittävän järjestelyn suunnittelun, markkinoinnin tai organisoimisen tai järjestää sen toteuttamisen, on ilmoitettava kyseiset järjestelyt kansallisille veroviranomaisille;

G.  toteaa, että talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan (TAX3) toimeksianto kattaa yksiselitteisesti kaikki sen toimikaudella ilmenevät merkitykselliset asiat, jotka kuuluvat sen toimivaltaan;

1.  on erittäin huolestunut julkisuuteen nousseista jäsenvaltioiden verotulojen menetyksistä, joiden määrä on jopa 55,2 miljardia euroa joidenkin tiedotusvälineiden arvioiden mukaan ja jotka ovat isku Euroopan sosiaaliselle markkinataloudelle;

2.  kehottaa asianomaisia kansallisia ja EU:n toimielimiä tutkimaan, onko mahdollista todeta, että kansallista lainsäädäntöä tai EU:n lainsäädäntöä on rikottu;

3.  korostaa, että näillä paljastuksilla ei ole vaikutusta EU:n rahoitusjärjestelmän vakauteen;

4.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti täytäntöön pakollisen automaattisen tiedonvaihdon verotuksen alalla;

5.  kehottaa kansallisia veroviranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti DAC6-direktiivin tarjoamat, raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevaan pakolliseen automaattiseen tietojenvaihtoon verotuksen alalla liittyvät mahdollisuudet;

6.  kehottaa TAX3-erityisvaliokuntaa suorittamaan oman arvionsa Cum Ex -paljastuksista ja sisällyttämään sen tulokset ja mahdolliset asiaa koskevat suositukset lopulliseen mietintöönsä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

EUVL L 139, 5.6.2018, p. 1.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus