Postup : 2018/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0551/2018

Predkladané texty :

B8-0551/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0475

NÁVRH UZNESENIA
PDF 258kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati v mene skupiny PPE
Nils Torvalds v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))  
B8-0551/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní(1) (DAC2),

–  so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu(2) (DAC6),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pojmom „cum-ex“ sa myslí taký spôsob obchodovania s akciami, pri ktorom sa zatají totožnosť skutočného vlastníka a obom zúčastneným stranám sa umožní uplatniť si nárok na daňovú úľavu na daň z kapitálových ziskov, ktorá bola zaplatená len raz;

B.  keďže škandál cum-ex bol odhalený verejnosti na základe spoločného vyšetrovania viacerých európskych spravodajských médií, na ktorom sa zúčastnilo 12 krajín a 38 novinárov;

C.  keďže podľa správ prišlo v dôsledku tejto schémy 11 členských štátov o daňové príjmy až do výšky 55,2 miliardy EUR;

D.  keďže schémy cum-ex majú niektoré z charakteristických znakov daňového podvodu, pričom ale v ich prípade neexistujú jasné dôkazy o porušení vnútroštátnych právnych predpisov ani právnych predpisov EÚ;

E.  keďže od septembra 2017 sa uplatňuje druhá smernica o administratívnej spolupráci (DAC2), podľa ktorej sú členské štáty EÚ povinné každoročne získavať informácie od svojich finančných inštitúcií a vymieňať si ich s členským štátom, v ktorom majú daňovníci bydlisko;

F.  keďže podľa šiestej smernice o administratívnej spolupráci (DAC6) je každá osoba, ktorá navrhuje cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu, ktoré spĺňa vopred určené charakteristické znaky, uvádza ho na trh, organizuje ho, sprístupňuje ho na vykonávanie alebo spravuje jeho vykonávanie, povinná oznámiť takéto opatrenia vnútroštátnym daňovým orgánom;

G.  keďže mandát Osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) sa výslovne vzťahuje na akýkoľvek relevantný vývoj v rámci právomocí výboru, ktorý sa objaví počas jeho funkčného obdobia;

1.  je hlboko znepokojený verejne oznámenými stratami na daňových príjmoch členských štátov, ktoré podľa odhadov niektorých médií dosahujú až 55,2 miliardy EUR, čo predstavuje ranu pre európske sociálne trhové hospodárstvo;

2.  vyzýva príslušné národné inštitúcie a inštitúcie EÚ, aby preskúmali, či možno konštatovať porušenie vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ;

3.  zdôrazňuje, že tieto odhalenia nemajú vplyv na stabilitu finančného systému EÚ;

4.  vyzýva členské štáty, aby účinne vykonávali povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní;

5.  vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby využili úplný potenciál DAC6, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu;

6.  vyzýva osobitný výbor TAX3, aby vykonal vlastné posúdenie odhalení škandálu cum-ex a aby do svojej záverečnej správy zahrnul výsledky a všetky relevantné odporúčania;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie