Förfarande : 2018/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0551/2018

Ingivna texter :

B8-0551/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0475

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 162kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati för PPE-gruppen
Nils Torvalds för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning(1) (DAC2),

–  med beaktande av rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang(2) (DAC6),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  ”Cum-ex” står för den praxis som innebär handel med aktier i syfte att dölja den faktiska ägarens identitet och göra det möjligt för de båda involverade parterna att begära skatteavdrag på kapitalskatt som bara har betalats en gång.

B.  Cum-ex-skandalen avslöjades för allmänheten genom en undersökning som utfördes gemensamt av ett antal europeiska nyhetsmedier och som involverade 12 länder och 38 journalister.

C.  Det rapporteras att 11 medlemsstater har förlorat upp till 55,2 miljarder euro i skatteintäkter till följd av cum-ex-upplägget.

D.  Även om cum-ex-uppläggen har drag av skattebedrägeri finns det inga tydliga tecken på överträdelse av vare sig nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning.

E.  Sedan september 2017 krävs det enligt det andra direktivet om administrativt samarbete (DAC2) att medlemsstaterna årligen ska erhålla information från sina finansinstitut och utbyta denna information med den medlemsstat där skattebetalaren har sin hemvist.

F.  I det sjätte direktivet om administrativt samarbete (DAC6) krävs det att alla personer som utformar, marknadsför eller organiserar rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, som uppvisar på förhand fastställda kännetecken, eller tillgängliggör dem för genomförande eller förvaltar genomförandet, ska rapportera dessa överenskommelser till de nationella skattemyndigheterna.

G.  Mandatet för det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) omfattar uttryckligen alla relevanta utvecklingstendenser relaterade till utskottets ansvarsområde som uppstår under utskottets mandatperiod.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över de offentligt rapporterade förlusterna av medlemsstaternas skatteintäkter, vilka enligt vissa mediers uppskattningar uppgår till så mycket som 55,2 miljarder euro och som är ett hårt slag mot den europeiska sociala marknadsekonomin.

2.  Europaparlamentet uppmanar berörda nationella institutioner och EU:s institutioner att undersöka huruvida en överträdelse av antingen nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning kan fastställas.

3.  Europaparlamentet understryker att dessa avslöjanden inte påverkar stabiliteten i EU:s finansiella system.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivt genomföra det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar i fråga om beskattning.

5.  Europaparlamentet uppmanar de nationella skattemyndigheterna att till fullo utnyttja DAC6 när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.

6.  Europaparlamentet uppmanar det särskilda TAX3-utskottet att göra en egen bedömning av cum-ex-avslöjandena och att ta med resultaten samt eventuella relevanta rekommendationer i sitt slutliga betänkande.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

EUT L 139, 5.6.2018, s. 1.

Senaste uppdatering: 28 november 2018Rättsligt meddelande