Процедура : 2018/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0552/2018

Внесени текстове :

B8-0552/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0475

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 630kWORD 58k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.545v01-00
 
B8-0552/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))


Перванш Берес, Петер Симон, Йепе Кофод от името на групата S&D
Мигел Урбан Креспо, Димитриос Пападимулис от името на групата GUE/NGL
Свен Гиголд от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))  
B8-0552/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4 и 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 115 и 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид съюза на капиталовите пазари, една от основните цели на който е да гарантира „целостта, прозрачността, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари“,

–  като взе предвид член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари)(1) („Регламента за ЕОЦКП“), с който от ЕОЦКП се изисква да допринася за целостта, прозрачността, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари,

–  като взе предвид член 9 от Регламента за ЕОЦКП, който определя ролята на ЕОЦКП като водеща в насърчаването на прозрачността и справедливите условия на финансовите пазари, наблюдението на финансовите дейности, отправянето на препоръки и предупреждения и временното забраняване или ограничаване на този род дейности, в случай че те представляват заплаха за целите, посочени в член 1,

–  като взе предвид член 22, параграф 4 от Регламента за ЕОЦКП, както и член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1093/2010(2) от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски банков орган (ЕБО), в който се посочва, че по искане на Парламента ЕОЦКП може „да направи проучване на конкретен вид финансова дейност или вид продукт или конкретно поведение, за да направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система и да отправи подходящи препоръки за действие към съответните компетентни органи“,

–  като взе предвид член 31 от Регламента за ЕОЦКП, съгласно който ЕОЦКП „изпълнява функции във връзка с общата координация между компетентните органи, особено в случай на неблагоприятни процеси, които биха могли да застрашат правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система в Съюза“,

–  като взе предвид член 40 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти(3), с който на ЕОЦКП се предоставят правомощия за временна забрана или ограничаване на пускането на пазара, разпространението или продажбата на някои финансови инструменти или на някои видове финансова дейност или практика, когато а) целта на предложената намеса е да бъде отстранена сериозна заплаха за нормалното функциониране и целостта на финансовите или стоковите пазари или за стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, б) регулаторните изисквания, които вече са приложими към съответния финансов инструмент или дейност съгласно правото на Съюза, не противодействат в достатъчна степен на заплахата и в) компетентните органи не са предприели действия за преодоляване на заплахата или предприетите действия не са адекватни за преодоляването ѝ;

–  като взе предвид разкритията от 18 октомври 2018 г. относно сделките Cum-Ex на консорциум от разследващи журналисти, ръководен от германското сдружение с нестопанска цел CORRECTIV,

–  като взе предвид четвъртата анкетна комисия на германския Бундестаг, която разследва скандала и изготви доклад(4) през юни 2017 г.,

–  като взе предвид разследванията на германските и датските данъчни органи,

–  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2015 г.(5) и от 6 юли 2016 г.(6) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(7),

–  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(8),

–  като взе предвид своето решение от 1 март 2018 г.(9) относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие,

–  като взе предвид своето разискване в пленарна зала на 23 октомври 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex,

–  като взе предвид съвместното заседание на своята комисия по икономически и парични въпроси и на своята специална комисия TAX3, проведено на 26 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че сделките Cum-Ex се характеризират с бързо търгувани акции от страна на банки и брокери със (cum) и без (ex) права на дивиденти, с цел да може да се прикрие самоличността на действителния собственик; като има предвид, че тези схеми дават възможност и на двете страни по дадена сделка да се възползват от данъчни облекчения по отношение на данъка върху капиталовия доход, който е бил платен само веднъж;

Б.  като има предвид, че въпреки че е трудно да се изчисли максималният размер на нанесените щети, като се има предвид, че много от дейностите са започнали в края на 90-те години на миналия век и погасителната давност е изтекла отдавна, общият размер на щетите за засегнатите държави членки вследствие на скандала с „Досиета Cum-Ex“ се оценява на най-малко 55 милиарда евро, което възлиза на приблизително една трета от общия бюджет на ЕС за 2017 г.;

В.  като има предвид твърденията, че тези сделки са били замислени от германския юрист Хано Бергер, който оспорва твърденията, че сделките, по които е работил, са незаконни; като има предвид, че на г-н Бергер е повдигнато обвинение в съд на Висбаден за предполагаемо получаване на неправомерно възстановени данъци по сделки на стойност 15,8 милиарда евро (18 милиарда щатски долара), което е струвало на данъчните органи 106 милиона евро, според посоченото в обвинителния акт; като има предвид твърденията, че прокурорите в Германия разследват ролята в сделките на десетки банки, брокерски дружества, счетоводни дружества и правни кантори;

Г.  като има предвид, че „Досиета Cum-Ex“ разкриха професионална и организирана финансова престъпност в Европа с безпрецедентен мащаб, като се предполага, че участващите са се възползвали от пропуски в трансграничното данъчно облагане и от законни търговски практики, благодарение на които акционерите са можели да претендират за двойна собственост върху едни и същи акции;

Д.  като има предвид, че се съобщава, че тези престъпни практики включват финансови институции от Германия и от други държави – членки на ЕС, включително няколко големи и добре известни търговски банки;

Е.  като има предвид, че през 2016 г. беше разкрито, че датската данъчна администрация не е предприела действия по множество предупреждения, че чуждестранни дружества злоупотребяват с датските данъчни правила и подправят документи с цел неправомерно да изискват възстановяване на данъка върху дивидентите – злоупотреба, която се оценява, че е струвала на датската данъчна администрация над 1,5 милиарда евро(10);

Ж.  като има предвид твърденията, че правителството на Германия е знаело за тези измамнически данъчни практики от няколко години, но е информирало другите държави членки едва през 2015 г.; като има предвид твърденията, че Министерство на финансите на Германия е заявило, че са му били известни 418 отделни случая на данъчни измами със сделки Cum-Ex на обща стойност 5,7 милиарда евро;

З.  като има предвид заключенията на окончателния доклад на четвъртата анкетна комисия на Бундестага, както и на германските съдилища, че данъчните практики, като сделките Cum-Ex с къси продажби, са незаконни и че Асоциацията на германските банки е задълбочила проблема, вместо да помага за разрешаването му;

И.  като има предвид, че влиянието на лобито на стопанските субекти от сектора, както става видно от този и от други случаи, е проникнало дълбоко в националните и в европейските институции, като се съобщава, че консултативните групи, които работят за Европейската централна банка, са под контрола на представители на банковия сектор(11) и че най-големите счетоводни дружества участват в създаването на политиките на ЕС(12);

Й.  като има предвид, че разследването на консорциум от европейски журналисти установи, че Германия, Дания, Испания, Италия и Франция са предполагаемите основни целеви пазари за търговските практики Cum-Ex, следвани от Норвегия, Финландия, Полша, Дания, Нидерландия, Австрия и Чешката република; като има предвид освен това, че тези практики е възможно да включват неизвестен брой държави – членки на ЕС, както и държави от Европейската асоциация за свободна търговия (например Швейцария);

К.  като има предвид, че публичните институции не бяха в състояние или не пожелаха да проведат задълбочени разследвания на информацията, споделяна от прокурорите от други държави членки във връзка със скандала със сделките Cum-Ex;

Л.  като има предвид, че арбитражът на дивиденти, разкрит от скандала със сделките Cum-Ex, подчертава факта, че финансовите институции, хедж фондовете, търговците на капиталови инструменти, юристите и големите международни данъчни дружества, някои от които са големи и важни участници на европейския капиталов пазар, активно са подкрепяли тези практики;

М.  като има предвид, че дружествата със специално предназначение са в центъра на скандала, тъй като инвестиционните банки и хедж фондовете са създавали дружества със специално предназначение, които впоследствие брокерите са продавали на инвеститори, докато банките са предоставяли заеми, вследствие на което обемът на сделките се е увеличавал с до 20 пъти;

Н.  като има предвид, че фактът, че чуждестранни инвеститори имат право да поискат възстановяване на данъка при източника върху дивидентите, играе централна роля в скандала;

О.  като има предвид, че през декември 2017 г. Комисията представи нови насоки относно данъците, удържани при източника, за да опрости процедурите за трансграничните инвеститори в ЕС, насърчавайки държавите членки да приемат системи на данъчни облекчения за данъците, удържани при източника; като има предвид, че този нов кодекс за поведение относно данъка при източника(13), в който едва се споменава рискът от измами и се предлага този проблем да бъде решен с помощта на информационните системи или на данъчни облекчения при източника, ускорява националните процедури за одобряване на искания за възстановяване на данъците, удържани при източника;

П.  като има предвид, че Комисията подчертава, че новият кодекс за поведение относно данъка при източника, ще премахне риска от измамническо поведение, като дублиране на исканията за възстановяване на данъци и подаване на необосновани искания за възстановяване на данъци или за предоставяне на данъчни облекчения; като има предвид обаче, че в контекста на скандала със сделките Cum-Ex изглежда очевидно, че предоставянето на данъчни облекчения при източника ще увеличи риска от двойно данъчно необлагане или от облагане с нулева данъчна ставка;

Р.  като има предвид, че използването на данъци, удържани при източника, е основен инструмент, който държавите членки могат да използват, за да противодействат едностранно на свиването на данъчната основа и на прехвърлянето на печалби, и че те следва да се използват от тях по целесъобразност;

С.  като има предвид, че ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, през последните 25 години се оказа от съществено значение за разкриването на чувствителна информация, която е в центъра на обществения интерес;

Т.  като има предвид, че мандатът на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (специалната комисия TAX3) изрично обхваща всички относими събития от компетентността на комисията, които възникват по време на мандата ѝ;

1.  решително осъжда данъчните измами, кражбата на пари на европейските данъкоплатци и практиките за избягване на данъци, които са свойствени за схемите за търговия с арбитраж на дивиденти, разкрити в скандала със сделките Cum-Ex, и които засегнаха данъчните основи на няколко държави членки, лишавайки гражданите от силно необходими обществени блага и социални услуги;

2.  подчертава, че съгласно Директивата на ЕС относно борбата с изпирането на пари(14) „данъчните престъпления“, свързани с преките и косвените данъци, са включени в широкото определение за „престъпна дейност“ и се считат за първоначални престъпления за изпиране на пари;

3.  отбелязва със загриженост, че скандалът със сделките Cum-Ex разколеба доверието на гражданите в данъчните системи на ЕС и в националните данъчни системи, и подчертава колко е важно да се възстанови доверието на обществеността и да се гарантира, че причинените вреди няма да се повторят;

Европейски надзорни органи

4.  призовава Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейския банков орган (ЕБО) да проведат разследване в съответствие с член 22 от регламентите за ЕОЦКП и за ЕБО относно използването на сложни финансови механизми за агресивно избягване на данъци и отклонение от данъчно облагане, включително всички форми на арбитраж на дивиденти, за да се оцени заплахата, която те могат да представляват за целостта на финансовите пазари и за стабилността на финансовата система;

5.  препоръчва разследването да установи в кои области координацията и наблюдението от страна на финансовите надзорни органи, фондовите борси и данъчните администрации в държавите членки не постигат желаните резултати и създават условия тези схеми за кражба на данъци да продължат да се прилагат в продължение на години, въпреки че са били разкрити;

6.  препоръчва при разследването да се анализират, измерят, опишат и определят ролята на различните участници на пазара – банки, инвестиционни дружества, управляващи активи лица, застрахователи, хедж фондове, депозитари и попечители – и техният дял по веригата на стойността, генерирана от тези сделки;

7.  препоръчва разследването да установи правното естество на финансовите средства, използвани за тази цел, да проследи техния произход и крайните действителни собственици и да преразгледа лицензите на участниците на пазара, участващи в тези измамнически търговски практики;

8.  предлага разследването да включи препоръки за действия, които да бъдат предприети от компетентните органи, а резултатите и заключенията от разследването да бъдат оповестени публично;

9.  призовава Съвета да задейства член 18 от регламентите за ЕОЦКП и за ЕБО, за да се гарантира бърза и координирана реакция на европейско равнище, с ангажимент от страна на ЕОЦКП и на ЕБО да предприемат действия с оглед на продължаващата заплаха за целостта на европейската финансова система, като се има предвид изразеното трансгранично естество на тези механизми;

10.  призовава за координирано общоевропейско разследване на скандала, като се гарантира обмен на информация, и по целесъобразност – за съвместно разследване, в което да участват данъчните администрации, правоприлагащите органи и органите за съдебно преследване на засегнатите държави членки;

11.  призовава на националните и на европейските надзорни органи да бъде даден мандат да проучат практиките за избягване на данъци, тъй като те представляват риск за финансовата стабилност и целостта на вътрешния пазар;

Разследвания и санкции

12.  призовава държавите членки, за които се твърди, че са основните целеви пазари за търговските практики с арбитраж на дивиденти, а именно Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Финландия, Полша, Нидерландия, Австрия, Норвегия и Чешката република, да продължат да разследват евентуални измами и други практики, извършвани от финансови институции, юристи, счетоводители и данъчни консултанти в техните юрисдикции;

13.  настоятелно призовава всички държави членки да разследват задълбочено и да анализират практиките за плащане на дивиденти в своите юрисдикции, да открият пропуските в своите данъчни закони, които създават възможности за извършителите на измами и на укриване на данъци, да анализират потенциалното трансгранично измерение на тези практики и да сложат край на всички вредни данъчни практики;

14.  насърчава националните сметни палати да извършват одити на процедурите за възстановяване на данъка върху капиталовата печалба по отношение на сделките с дивиденти и акции с цел да се установят възможните вреди, понесени в резултат от скандала със сделките Cum-Ex и правните пропуски, които съществуват на национално равнище;

15.  насърчава компетентните органи да започват наказателни разследвания, временно да запорират съмнителните активи, да разследват управителните съвети с потенциално участие в този скандал, да наложат подходящи наказания и санкции на участващите страни и да предприемат необходимите стъпки за възстановяване на всички активи, откраднати от публичните финанси;

16.  подчертава необходимостта от координирани действия между националните органи, за да се гарантира възстановяването на всички активи, откраднати от публичните финанси;

17.  счита, че както извършителите, така и лицата, способстващи извършването на тези престъпления, сред които данъчни консултанти, но също така и юристи, счетоводители и банки, следва незабавно да бъдат подведени под съдебна отговорност и да им се наложат наказателноправни санкции; подчертава спешната необходимост да се сложи край на безнаказаността на „белите яки“ и да се гарантира по-добро прилагане на финансовата нормативна уредба;

Данъчно облагане

18.  настоятелно призовава държавите членки да преразгледат и актуализират двустранните споразумения за данъчно облагане между държавите членки и с трети държави с цел запълване на правните пропуски, които стимулират основани на данъчни съображения търговски практики, чиято цел е избягването на данъци;

19.  призовава Комисията да направи оценка на актуалното състояние на всички потенциално вредни данъчни споразумения и всички възможни правни пропуски в правилата на ЕС за общо данъчно облагане на дружествата майки и техните дъщерни дружества, да предложи нови актуализирани мерки на политиката за справяне с практиките на арбитраж на дивиденти и да предприеме необходимите стъпки, за да предотврати възможността търговците да се възползват от пропуските в данъчното законодателство;

20.  призовава Комисията да спре да насърчава държавите членки да приемат системи на данъчни облекчения за данъците, удържани при източника;

21.  отправя искане към европейските надзорни органи да разгледат възможността за забрана на финансови инструменти, дейности или практики, основани на данъчни съображения, по-специално на арбитража на дивиденти, ако съответните извършители не успеят да докажат, че тези сложни финансови механизми имат реална икономическа цел, различна от избягването на данъци;

22.  призовава ролята на дружествата със специално предназначение да бъде разследвана и Комисията да обмисли възможността за ограничаване на използването на тези инструменти, като се има предвид, че е установено, че високият дял на употребата им в потоци от преки чуждестранни инвестиции е показател за агресивно данъчно планиране(15);

23.  отбелязва, че френският Сенат, в опит да се пребори с практиката на арбитраж на дивиденти, внесе изменение в законопроекта за бюджета, което би направило възможно 30% от стойността на трансакция към чуждестранен бенефициер да бъдат задържани и да подлежат на последващо възстановяване, ако последният докаже, че е действителният собственик; призовава европейските законодатели да направят оценка на възможността за прилагане на тази мярка на равнището на ЕС;

Сътрудничество и обмен на информация

24.  изразява съжаление поради факта, че тези нови разкрития явно показват възможни слабости в прилаганите понастоящем системи за обмен на информация и за сътрудничество между органите на държавите членки в областта на данъчното облагане и финансовите престъпления; припомня на държавите членки тяхното задължение съгласно член 4, параграф 3 от ДЕС да сътрудничат експедитивно и в дух на искреност и лоялност; призовава националните данъчни органи да използват пълноценно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, както е предвидено в последователните изменения на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане(16);

25.  изразява съжаление, че наскоро приетата Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. (Шестата директива за административното сътрудничество)(17) не създаде възможност за обмен на информация относно сделките Cum-Ex, тъй като те не се считат за подлежащи на докладване, и призовава Шестата директива за административното сътрудничество да бъде изменена, така че да изисква задължителното оповестяване на схеми за арбитраж на дивиденти, включително възстановяването на данъка върху дивидентите и капиталовия доход;

26.  настоятелно призовава данъчните органи на всички държави членки да определят единни звена за контакт в съответствие със съвместната работна група на ОИСР за обмен на данни и сътрудничество и призовава Комисията да осигурява и улеснява сътрудничеството между тях, с оглед да се гарантира бързият и ефикасен обмен между държавите членки на информацията по случаи с трансгранично значение;

27.  призовава държавите членки да разширят сътрудничеството си по данъчните въпроси чрез автоматичния обмен на информация, както и да се засили сътрудничеството между звената за финансово разузнаване чрез FIU.net, като по този начин се подобрят прозрачността, административното сътрудничество и координацията и обменът на информация; изисква от Комисията да разгледа възможността за законодателно предложение относно звено за финансово разузнаване на ЕС, европейски център за съвместно разследване и механизъм за ранно предупреждение;

28.  отново призовава за създаването на център на ЕС за съгласуваност и координация на данъчната политика в рамките на структурата на Комисията(18), който да осигурява ефективно и експедитивно сътрудничество между държавите членки и да улеснява ранното предупреждение в случаи като скандала със сделките Cum-Ex; настоятелно призовава държавите членки да подкрепят този призив, а Комисията – да представи законодателно предложение за подобен механизъм;

По-добро регулиране на финансовите пазари

29.  подчертава, че лицата, способстващи и насърчаващи данъчните измами, следва да носят солидарна отговорност пред закона за подготвянето на сделки Cum-Ex и сравними с тях схеми на агресивно данъчно планиране; посочва, че когато участват в измама, те следва систематично да подлежат както на наказателни санкции, така и на дисциплинарни мерки;

30.  призовава Комисията да разгледа необходимостта от европейска рамка за данъчно облагане на капиталовия доход, която да намалява стимулите, които дестабилизират трансграничните финансови потоци, създават данъчна конкуренция между държавите членки и подкопават данъчните основи, гарантиращи устойчивостта на европейските социални държави;

31.  настоятелно призовава държавите членки, които участват в процедурата за засилено сътрудничество, да се споразумеят възможно най-бързо за въвеждането на данък върху финансовите сделки; подчертава, че ако беше въведен данък върху финансовите сделки, нямаше да има стимули за този вид практики и те нямаше да носят такива печалби на данъчните измамници;

Увеличаване на ресурсите за борба с финансовите престъпления

32.  изразява съжаление поради факта, че финансовата криза доведе до общо намаляване на ресурсите и на персонала в данъчните администрации на ЕС; призовава държавите членки да инвестират във и да модернизират инструментите, с които разполагат данъчните органи и органите за финансово разузнаване, и да отделят необходимите човешки ресурси за изпълнението на тази задача, така че да се подобри надзорът и да се намалят времевите и информационните различия между администрациите и данъчно задължените лица, с цел да се гарантира, доколкото е възможно, че исканията за възстановяване на данъци не могат да бъдат подавани и изпълнявани без доказателство, че данъците действително са били платени;

33.  призовава Комисията, ЕОЦКП и ЕБО да увеличат значително своите човешки и финансови ресурси в борбата с финансовите престъпления;

Ускоряване на приемането на друго законодателство на ЕС

34.  изразява съжаление поради факта, че няколко законодателни досиета, като тези относно публичното отчитане по държави и общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), имащи за цел да се гарантира по-добра съгласуваност между данъчните правила, повишена прозрачност и засилен обмен на информация понастоящем са блокирани от държавите членки в Съвета; призовава държавите членки да постигнат бързо споразумение по тези досиета; призовава освен това за премахване на правилото за единодушие в Съвета по въпросите на данъчното облагане;

35.  подчертава необходимостта от защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които разкриват информация относно данъчни измами и отклоняване от данъчно облагане, например на национално равнище и на равнище ЕС; приканва всеки, който разполага с информация от значение за обществения интерес, да я докладва вътрешно, външно на националните органи или, когато е необходимо, на обществеността; и призовава за бързо приемане на предложението на Комисията от 23 април 2018 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218), като бъдат взети предвид становищата, приети от съответните комисии на Европейския парламент;

36.  припомня, че плащането на данъци е както съществен принос за обществото от страна на дружествата, така и инструмент за добро управление, и поради това то е условие за прилагането на отговорна стопанска практика; подчертава необходимостта от включване на вредните данъчни практики в обхвата на корпоративната социална отговорност;

37.  припомня, че както кредитните, така и финансовите институции, а също така данъчните консултанти, счетоводителите и юристите, се считат за „задължени субекти“ съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари и следователно са правно обвързани да спазват набор от задължения за предотвратяване, откриване и докладване на дейности по изпиране на пари;

38.  приветства предложението на Комисията от 12 септември 2018 г. за изменение, наред с другите регламенти, на Регламента за създаване на Европейския банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на ЕБО при надзора на финансовия сектор по отношение на борбата с изпирането на пари (COM(2018)0646); подчертава, че в съответствие с единния надзорен механизъм Европейската централна банка (ЕЦБ) има за задача да предприема действия за ранна намеса, както е предвидено в приложимото законодателство на Съюза; счита, че ЕЦБ следва да участва в подаването на сигнали до компетентните национални органи и следва да координира действията във връзка със съмнения за неспазване на правилата за борба с изпирането на пари в поднадзорните банки или групи;

Последващи мерки от страна на институциите

39.  призовава специалната комисия TAX3 да осъществи собствена оценка на разкритията, свързани със сделките Cum-Ex, и да включи резултатите и всички съответни препоръки в своя окончателен доклад;

40.  отново заявява, че във възможно най-кратък срок следва да бъде създадена постоянна подкомисия за борба с отклоняването от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на пари, следвайки препоръките, приети на пленарно заседание на 13 декември 2017 г.(19);

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(1)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(2)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(3)

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(4)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017 г.

(5)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.

(6)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.

(7)

ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 74.

(8)

ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2018)0048.

(10)

Европейска мрежа за задължения и развитие (EURODAD), Tax Games - the Race to the Bottom (Данъчните игри – Надпревара за достигане на най-ниските равнища):

https://eurodad.org/tax-games-2017

(11)

Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the ECB (Отворена врата за силите от финансовия сектор в ЕЦБ), Обсерватория на корпоративна Европа, октомври 2017 г.: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf

(12)

Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance (Отчитане на влиянието: какво е участието на „Голямата четворка“ в създаването на политиките на ЕС относно избягването на данъци), Обсерватория на корпоративна Европа, юли 2018 г.:

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence

(13)

Съобщение за медиите на Европейската комисия, Capital Markets Union: Commission announces new tax guidelines to make life easier for cross-border investors (Съюз на капиталовите пазари: Комисията обявява нови данъчни насоки за улесняване на трансграничните инвеститори), 11 декември 2017 г.:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm

(14)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(15)

IHS, Aggressive tax planning indicators (Показатели за агресивно данъчно планиране), изготвен за Европейската комисия, документи на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно данъчното облагане, Работен документ № 71, октомври 2017 г.

(16)

OВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1.

(17)

ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.

(18)

Вж. Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.

(19)

ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация