Procedure : 2018/2900(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0552/2018

Indgivne tekster :

B8-0552/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0475

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 230kWORD 59k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.545v01-00
 
B8-0552/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))


Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen
Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (2018/2900(RSP))  
B8‑0552/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4 og 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 115 og 116 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til kapitalmarkedsunionen, hvoraf et af de primære mål er at sikre "de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion",

–  der henviser til artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir— og Markedstilsynsmyndighed)(1) ("ESMA-forordningen"), der pålægger ESMA at bidrage til de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion,

–  der henviser til ESMA-forordningens artikel 9, som giver ESMA en ledende rolle med hensyn til at fremme gennemsigtighed og retfærdighed på de finansielle markeder, overvåge finansielle aktiviteter, udstede henstillinger og advarsler og midlertidigt forbyde eller begrænse sådanne aktiviteter, hvis de udgør en trussel mod målene i artikel 1,

–  der henviser til ESMA-forordningens artikel 22, stk. 4, samt artikel 22, stk. 4, i Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(2) af 24. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), hvori det fastsættes, at ESMA på Parlamentets anmodning kan "foretage en undersøgelse af en bestemt type finansiel aktivitet eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle trusler mod de finansielle markeders integritet eller stabiliteten i det finansielle system og fremsætte passende henstillinger om foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder";

–  der henviser til ESMA-forordningens artikel 31, som fastsætter, at ESMA "skal varetage den generelle koordinering mellem de kompetente myndigheder, navnlig i situationer, hvor ugunstige udviklinger kan føre til, at de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Unionen bringes i fare.";

–  der henviser til artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter(3), som giver ESMA's interventionsbeføjelser til midlertidigt at forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af visse finansielle instrumenter eller visse former for finansiel aktivitet eller praksis, når a) den foreslåede handling vedrører en væsentlig trussel for de finansielle markeders eller råvaremarkedernes ordentlige funktion og integritet eller for stabiliteten af dele af eller hele det finansielle system i Unionen, b) de krav i EU-retten, der gælder for det pågældende finansielle instrument eller den pågældende aktivitet, ikke gør det muligt at undgå denne trussel, og c) en eller flere kompetente myndigheder ikke har truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller de foranstaltninger, der er blevet truffet, ikke gør det muligt i tilstrækkeligt omfang at imødegå denne trussel,

–  der henviser til Cum-Ex-afsløringerne den 18. oktober 2018, der er foretaget af en sammenslutning af undersøgende journalister ledet af den tyske nonprofit-medieorganisation CORRECTIV,

–  der henviser til det fjerde undersøgelsesudvalg i den tyske Forbundsdag, der undersøger skandalen, som kulminerede i en rapport(4) i juni 2017,

–  der henviser til de tyske og de danske myndigheders undersøgelser,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2015(5) og af 6. juli 2016(6) om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning,

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik(7),

–  der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(8),

–  der henviser til sin afgørelse af 1. marts 2018(9) om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3),

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 23. oktober 2018 om Cum-Ex-skandalen;

–  der henviser til konklusionerne fra det fælles udvalgsmøde ECON/TAX3 den 26. november 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at "Cum-Ex" handler er karakteriseret ved, at banker og børsmæglere hurtigt handler aktier med ("Cum") og uden ("Ex") udbytterettigheder med det formål at skjule den faktiske ejers identitet; der henviser til, at disse metoder har gjort det muligt for begge parter at få skat på kapitalvinding betalt tilbage, selv om skatten kun var blevet betalt én gang;

B.  der henviser til, at selv om det er vanskeligt at beregne den maksimale størrelse af den lidte skade, da mange handler startede i 1990érne og har været forældet længe, anslås den samlede skade som følge af Cum-Ex-skandalen at udgøre mindst 55 mia. EUR, hvilket svarer til ca. en tredjedel af det samlede EU-budget for 2017;

C.  der henviser til, at disse aftaler angiveligt blev udformet af den tyske advokat Hanno Berger, der bestrider påstande om, at de Cum-Ex-transaktioner, som han udarbejdede, var ulovlige; der henviser til, at Hanno Berger er blevet anklaget i en domstol i Wiesbaden for angiveligt at modtage uretmæssige restitutioner i forbindelse med handler, der blev vurderet til 15,8 mia. EUR (18 mia. USD), hvilket har kostet skattemyndighederne 106 mio. EUR ifølge anklageskriftet; der henviser til, at anklagere i Tyskland angiveligt undersøger den rolle, som snesevis af banker, mæglere, revisionsfirmaer og advokatfirmaer spiller i aftalerne;

D.  der henviser til, at Cum-Ex-filerne har dokumenteret professionel og organiseret økonomisk kriminalitet i et hidtil uset omfang i Europa, og at de, der er involveret, angiveligt har draget fordel af grænseoverskridende skattehuller og lovlig handelspraksis, således at aktionærerne får mulighed for at kræve dobbelt ejerskab af de samme aktier;

E.  der henviser til, at det er blevet rapporteret, at denne praksis omfatter tyske og andre EU-medlemsstaters finansielle institutioner, herunder adskillige store velkendte forretningsbanker;

F.  der henviser til, at det i 2016 blev afsløret, at de danske skattemyndigheder havde undladt at reagere på en lang række advarsler om, at udenlandske virksomheder misbrugte danske skatteregler og brugte dokumentfalsk for svigagtigt at søge om tilbagebetaling af udbytteskat, hvilket blev anslået til at have kostet den danske skattemyndighed mere end 1,5 mia. EUR(10);

G.  der henviser til, at den tyske regering angiveligt i mange har været bekendt med disse svigagtige metoder men først i 2015 underrettede medlemsstaterne herom; der henviser til, at det tyske finansministerium angiveligt har sagt, at det har kendskab til 418 forskellige tilfælde af skattesvig til en samlet værdi af 5,7 mia. EUR;

H.  der henviser til, at det i den endelige rapport fra det fjerde undersøgelsesudvalgs i den tyske Bundestag konkluderes, som de tyske domstole har konkluderet, nemlig at skattepraksisser såsom "Cum-Ex-aftaler", der omfatter short selling, er ulovlige, og at sammenslutningen af tyske banker har forværret problemet i stedet for at bidrage til at løse problemet;

I.  der henviser til, at erhverslobbyens indflydelse, som det fremgår af denne sag og andre, rækker dybt ind i nationale og europæiske institutioner, idet det rapporteres, at de rådgivningsgrupper, der rådgiver Den Europæiske Centralbank, domineres af repræsentanter for banksektoren(11), og at de største revisionsfirmaer indgår i EU's politiske beslutningsproces(12);

J.  der henviser til, at den undersøgelse, der er foretaget af konsortiet af europæiske journalister, identificerer Tyskland, Danmark, Spanien, Italien og Frankrig som angiveligt de vigtigste målmarkeder for Cum-Ex-handel efterfulgt af Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederlandene, Østrig og Den Tjekkiske Republik, og at denne praksis potentielt omfatter et ukendt antal EU-medlemsstater samt lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (f.eks. Schweiz);

K.  der henviser til, at offentlige institutioner ikke kunne eller var uvillige til at foretage dybdegående undersøgelser af de oplysninger, som offentlige anklagere fra andre medlemsstater delte vedrørende "Cum-Ex-skandalen";

L.  der henviser til, at den udbyttearbitrage, som "Cum-Ex-skandalen" har afsløret, gør det tydeligt, at finansielle institutioner, hedgefonde, aktiehandlere, advokater og store internationale virksomheder, hvoraf nogle er store og vigtige aktører på det europæiske kapitalmarked, aktivt har fremmet denne praksis;

M.  der henviser til, at special purpose vehicles (SPV'er) befinder sig i centrum af skandalen, da investeringsbanker og hedgefonde strukturerede SPV'er, som efterfølgende blev solgt til investorer, og at bankerne ydede lån hertil, hvorved omfanget af handler steg med op til 20 gange;

N.  der henviser til, at det forhold, at udenlandske investorer har ret til at kræve tilbagebetaling af kildeskat af udbytte, spiller en central rolle i skandalen;

O.  der henviser til, at Kommissionen i december 2017 fremlagde nye retningslinjer for kildeskat med henblik på at forenkle procedurerne for grænseoverskridende investorer i EU og tilskyndede medlemsstaterne til at indføre kildeskattelettelser ved kilden; der henviser til, at denne nye adfærdskodeks for kildebeskatning(13), som knap nok nævner risikoen for svig, og foreslår, at dette problem løses ved hjælp af it-systemer eller fradrag ved kilden, fremskynder de nationale procedurer for godkendelse af krav om tilbagebetaling af skat;

P.  der henviser til, at Kommissionen fremhæver, at den nye adfærdskodeks for kildebeskatning vil fjerne risikoen for svigagtig adfærd, såsom dobbeltrefusion og uberettigede anmodninger om tilbagebetaling eller anmodninger om fritagelse; der henviser til, at det i forbindelse med Cum-Ex-skandalen synes klart, at fradrag ved kilden vil øge risikoen for dobbelt ikke-beskatning eller nulbeskatning;

Q.  der henviser til, at tilbageholdelse af skat er et grundlæggende redskab, som medlemsstaterne kan anvende til ensidigt at modvirke udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud og bør anvendes af dem i overensstemmelse hermed;

R.  der henviser til, at whistlebloweres rolle i de seneste 25 år har vist sig at være væsentlig, når det drejer sig om at afsløre følsomme oplysninger, der har stor offentlig interesse;

S.  der henviser til, at mandatet for Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse (TAX3) udtrykkeligt dækker enhver relevant udvikling inden for rammerne af udvalgets ansvarsområde, der måtte finde sted;

1.  fordømmer på det kraftigste skattesvig, tyveri af europæiske skatteyderes penge og metoder til skatteundgåelse, der kendetegner ordningerne for udbyttearbitrage i Cum-Ex-skandalen, som har undergravet flere medlemsstaters skattegrundlag og frataget borgerne meget nødvendige offentlige goder og sociale ydelser;

2.  fremhæver, at i henhold til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge(14) er "skattemæssige overtrædelser" i forbindelse med direkte og indirekte skatter omfattet af den brede definition af "kriminel handling" og betragtes som prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge;

3.  bemærker med bekymring, at Cum-Ex-skandalen har rystet borgernes tillid til EU's og de nationale skattesystemer, og understreger, hvor afgørende det er at genskabe offentlighedens tillid og sikre, at eventuelle skader ikke gentager sig;

De europæiske tilsynsmyndigheder

4.  opfordrer Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) til i overensstemmelse med artikel 22 i ESMA's og EBA's bestemmelser at foretage en undersøgelse om anvendelsen af komplekse finansielle ordninger for aggressiv skatteundgåelse og skatteunddragelse, herunder alle former for udbyttearbitrage, med henblik på at vurdere den trussel, de kan udgøre for de finansielle markeders integritet og det finansielle systems stabilitet;

5.  anbefaler, at undersøgelsen fastslår, hvor koordineringen og overvågningen af finansielle tilsynsmyndigheder, børser og skattemyndigheder på tværs af medlemsstaterne har svigtet og har gjort det muligt for disse skattetyveriordninger at fortsætte i årevis, selv om de er blevet dokumenteret;

6.  anbefaler, at undersøgelsen analyserer, måler, beskriver og identificerer den rolle, som forskellige markedsaktører spiller — banker, investeringsselskaber, kapitalforvaltere, forsikringsselskaber, hedgers, depositarer og udbydere— og deres andel i værdikæden, der skabes ved disse aftaler;

7.  anbefaler, at undersøgelsen fastlægger den juridiske karakter af de midler, der anvendes til dette formål, sporer deres oprindelse og reelle ejere og gennemgår tilladelserne for de markedsdeltagere, der er involveret i disse svigagtige handelspraksisser;

8.  foreslår, at undersøgelsen omfatter henstillinger om, hvilke foranstaltninger der skal træffes af de kompetente myndigheder, og om resultaterne og konklusionerne af undersøgelsen;

9.  appellerer til Rådet om at iværksætte artikel 18 i ESMA's og EBA's forordninger for at sikre en hurtig og koordineret europæisk indsats med tilsagn fra ESMA og EBA og gribe ind i lyset af en fortsat trussel mod det europæiske finansielle systems integritet i betragtning af disse ordningers yderst grænseoverskridende karakter;

10.  opfordrer til en koordineret paneuropæisk undersøgelse af skandalen, der sikrer udveksling af oplysninger og, hvor det er relevant, fælles efterforskningsarbejde mellem alle skattemyndigheder, retshåndhævende myndigheder og retsforfølgende myndigheder i de berørte medlemsstater;

11.  opfordrer til, at de nationale og europæiske tilsynsmyndigheder får mandat til at undersøge metoder til skatteundgåelse, da de udgør en trussel mod den finansielle stabilitet og det indre markeds integritet;

Undersøgelser og sanktioner

12.  opfordrer medlemsstaterne til at identificere de vigtigste målmarkeder for handelspraksisser med hensyn til udbytte, nemlig Tyskland, Danmark, Spanien, Italien, Frankrig, Finland, Polen, Nederlandene, Østrig, Norge og Den Tjekkiske Republik, med henblik på at fortsætte med at efterforske potentiel svig og anden praksis, der udøves af finansielle institutioner, advokater, revisorer og skatterådgivere i deres jurisdiktioner;

13.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater til grundigt at undersøge og analysere betalingspraksis i deres jurisdiktioner, identificere smuthuller i deres skattelovgivning, der skaber muligheder for udnyttelse af skattesvig og skatteunddragelse, analysere den potentielle grænseoverskridende dimension af denne praksis og sætte en stopper for alle skadelige skattepraksisser;

14.  opfordrer de nationale revisionsretter til at foretage revisioner af procedurerne for tilbagebetaling af kapitalafkast med hensyn til udbytte og aktietransaktioner med henblik på at identificere de mulige skader, der er opstået som følge af Cum-Ex-skandalen og de smuthuller, der findes på nationalt plan;

15.  opfordrer de kompetente myndigheder til at indlede strafferetlige efterforskninger, midlertidigt indefryse mistænkelige aktiver, undersøge de bestyrelser, der potentielt er involveret i denne skandale, pålægge passende bøder og sanktioner mod de involverede parter og tage de nødvendige skridt til at inddrive alle aktiver, der er stjålet fra offentlige kasser;

16.  understreger behovet for at sikre en koordineret indsats mellem de nationale myndigheder for at sikre inddrivelse af alle aktiver, der er blevet stjålet fra statskasser;

17.  er af den opfattelse, at både gerningsmænd og dem, der letter udførelsen af disse forbrydelser, hvilket omfatter skatterådgivere, advokater, revisorer og banker, bør stilles for retten uden yderligere forsinkelse med henblik på at idømme dem strafferetlige sanktioner; understreger, at det haster med at sætte en stopper for straffrihed for banditter i habitter og sikre bedre håndhævelse af den finansielle regulering;

Skattemæssige bestemmelser

18.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at revidere og ajourføre bilaterale beskatningsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande for at lukke smuthuller, der tilskynder til skattereguleret handelspraksis med henblik på skatteundgåelse;

19.  opfordrer Kommissionen til at vurdere situationen med hensyn til alle potentielt skadelige beskatningsaftaler og eventuelle smuthuller i EU's regler om fælles beskatning af moderselskaber og deres datterselskaber, udarbejde nye opgraderede politiske foranstaltninger til at tackle udbyttearbitrage og tage de nødvendige skridt til at forhindre erhvervsdrivende i at udnytte smuthuller i skattelovgivningen;

20.  opfordrer Kommissionen til at holde op med at tilskynde medlemsstaterne til at indføre ordninger for fradrag ved kilden;

21.  anmoder de europæiske tilsynsmyndigheder om at overveje et forbud mod skattedrevne finansielle instrumenter, aktiviteter eller praksisser, navnlig om udbyttearbitrage, hvis deres gerningsmænd undlader at bevise, at disse komplekse finansielle ordninger har et væsentligt økonomisk formål andet end skatteunddragelse;

22.  opfordrer til, at den rolle, som special purpose vehicles (SPV'er) og (special purpose entities) (SPE'er) spiller, undersøges, og at Kommissionen overvejer at begrænse anvendelsen af disse instrumenter, idet der tages hensyn til, at en stor andel af deres anvendelse i udenlandske direkte investeringsstrømme er blevet anset for at være en indikator for aggressiv skatteplanlægning(15);

23.  bemærker, at det franske senat i et forsøg på at bekæmpe praksis med udbyttearbitrage har fremsat et ændringsforslag til udkastet til finanslov, som vil gøre det muligt at tilbageholde 30 % af værdien af transaktionen til en udenlandsk modtager, som skal tilbagebetales efterfølgende, hvis de kan bevise, at de er den reelle ejer; opfordrer de europæiske lovgivere til at vurdere muligheden for at gennemføre denne foranstaltning på EU-plan;

Samarbejde og informationsudveksling

24.  beklager, at disse nye afsløringer synes at pege på mulige mangler i de nuværende systemer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder på området for beskatning og økonomisk kriminalitet; minder medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i TEU til at samarbejde loyalt og hurtigt; opfordrer de nationale skattemyndigheder til at udnytte det fulde potentiale i den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger på skatteområdet i henhold til de på hinanden følgende ændringer af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet(16);

25.  beklager, at det nyligt vedtagne Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 (DAC6)(17) ikke har gjort det muligt at udveksle oplysninger om Cum-Ex-transaktioner, da de ikke ville være blevet betragtet som indberetningspligtige transaktioner, og opfordrer til, at DAC6 ændres for at kræve obligatorisk offentliggørelse af ordninger for udbyttearbitrage, herunder udbetaling af udbytte og tilbagebetaling af kapitalgevinster;

26.  opfordrer indtrængende alle medlemsstaternes skattemyndigheder til at udpege kvikskranker på linje med OECD's fælles internationale taskforce for fælles efterretningsvirksomhed og samarbejde og opfordrer Kommissionen til at sikre og lette samarbejdet mellem dem for at sikre, at oplysninger om sager med grænseoverskridende relevans hurtigt og effektivt udveksles mellem medlemsstaterne;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde på skatteområdet gennem automatisk udveksling af oplysninger og intensivering af samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er) gennem FIU.net og derved forbedre gennemsigtigheden, det administrative samarbejde og koordineringen og informationsudvekslingen; anmoder Kommissionen om at overveje et forslag til retsakt om en finansiel efterretningsenhed under EU, som skal være et europæisk knudepunkt for fælles efterforskningsarbejde og en mekanisme for tidlig varsling;

28.  gentager sin opfordring til, at der inden for Kommissionens struktur oprettes et EU-center for sammenhæng og koordinering af skattepolitikken (EU Tax Policy Coherence and Coordination Centre — EUTCCC)(18), som kan sikre et effektivt og hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne og lette tidlig varsling i sager som Cum-Ex-skandalen; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte denne opfordring og opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til retsakt om en sådan mekanisme;

Bedre finansmarkedsregulering

29.  understreger, at dem, der muliggør og fremmer skattesvig, bør holdes juridisk ansvarlige i forbindelse med udformningen af Cum-Ex-transaktioner og sammenlignelige aggressive skatteplaner; påpeger, at advokater systematisk bør kunne idømmes såvel strafferetlige sanktioner som disciplinære foranstaltninger, når de medvirker til bedrageri;

30.  opfordrer Kommissionen til at overveje behovet for en europæisk ramme for beskatning af kapitalindkomster, der reducerer de incitamenter, der destabiliserer de grænseoverskridende finansielle strømme, skaber skattemæssig konkurrence mellem medlemsstaterne og undergraver de skattegrundlag, der sikrer de europæiske velfærdsstaters bæredygtighed;

31.  opfordrer indtrængende de medlemsstater, der deltager i proceduren for forstærket samarbejde, til hurtigst muligt at nå til enighed om en afgift på finansielle transaktioner; understreger, at hvis en afgift på finansielle transaktioner havde været på plads, ville det have haft en afskrækkende virkning på denne praksis, og det ville ikke have været så rentabelt for skattesvindlere;

Forøgelse af ressourcerne til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

32.  beklager, at den finansielle krise har resulteret i generaliserede ressource- og personalenedskæringer i EU's skatteforvaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at investere i og modernisere de værktøjer, der er til rådighed for skattemyndigheder og finansielle efterretningsenheder og at afsætte de nødvendige menneskelige ressourcer til denne opgave med henblik på at forbedre overvågningen og reducere tids- og informationshuller mellem administrationer og skattepligtige personer med henblik på så vidt muligt at sikre, at anmodninger om skattetilbagebetalinger ikke kan indsendes og godtgøres uden bevis for, at skatterne rent faktisk er blevet betalt;

33.  opfordrer Kommissionen, ESMA og EBA til i væsentlig grad at øge deres menneskelige og finansielle ressourcer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet;

Fremskyndelse af vedtagelsen af anden EU-lovgivning

34.  beklager, at flere lovgivningssager, f.eks. om offentlig land for land-rapportering og det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG), der har til formål at sikre større sammenhæng mellem skatteregler, større gennemsigtighed og udveksling af oplysninger i øjeblikket blokeres af medlemsstaterne i Rådet; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om disse sager; opfordrer endvidere til at sætte en stopper for reglen om enstemmighed i forbindelse med skatteanliggender i Rådet;

35.  understreger behovet for at beskytte whistleblowere, der afslører oplysninger om skattesvig og skatteunddragelse, f.eks. på nationalt plan og EU-plan; opfordrer alle, der har værdifulde oplysninger af offentlige interesse til i at indberette dem enten internt, eksternt til de nationale myndigheder eller, hvor det er nødvendigt, til offentligheden; opfordrer til, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. april 2018 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (COM (2018) 0218), vedtages hurtigt under hensyntagen til de udtalelser, som de relevante udvalg i Europa-Parlamentet har vedtaget;

36.  minder om, at betaling af skatter både er et væsentligt virksomhedsbidrag til samfundet og et redskab til god regeringsførelse og derfor er et krav til en ansvarlig form for virksomhedsledelse; understreger behovet for at medtage skadelig skattepraksis i anvendelsesområdet for virksomhedernes sociale ansvar;

37.  minder om, at både kredit- og finansieringsinstitutter samt skatterådgivere, revisorer og advokater betragtes som "forpligtede enheder" i henhold til direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og derfor skal efterleve en række forpligtelser til at forebygge, afsløre og indberette hvidvaskning af penge;

38.  glæder sig over Kommissionens forslag af 12. september 2018 om blandt andre forordninger at ændre forordningen om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) med henblik på at styrke EBA's rolle i tilsynet med bekæmpelse af hvidvaskning af penge i den finansielle sektor (COM(2018)0646); understreger, at Den Europæiske Centralbank i overensstemmelse med den fælles tilsynsmekanisme har til opgave at gennemføre foranstaltninger til tidlig indgriben som fastsat i den relevante EU-lovgivning; mener, at ECB bør spille en rolle med hensyn til at advare de nationale kompetente myndigheder og bør koordinere handlinger vedrørende mistanker om manglende overholdelse af reglerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i banker eller koncerner, der føres tilsyn med;

Institutionel opfølgning

39.  opfordrer det særlige udvalg TAX3 til at foretage sin egen vurdering af Cum-Ex-afsløringerne og til at medtage resultaterne af denne såvel som relevante anbefalinger i sin endelige rapport;

40.  gentager, at der hurtigst muligt bør oprettes et permanent underudvalg til bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge i overensstemmelse med de henstillinger, der blev vedtaget på plenarmødet den 13. december 2017(19);

41.  pålægger sin formand at sende sin holdning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

 

(1)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(2)

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(3)

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(4)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.

(5)

EUT L 366 af 27.10.2010, s. 51.

(6)

EUT L 101 af 16.3.2018, s. 79.

(7)

EUT L 399 af 24.11.2017, s. 74.

(8)

EUT L 369 af 11.10.2018, s. 132.

(9)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2018)0048.

(10)

European Network on Debt and Development, Tax Games - the Race to the Bottom:

https://eurodad.org/tax-games-2017

(11)

Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the ECB, Corporate Europe Observatory, October 2017: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf

(12)

Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance, Corporate Europe Observatory, July 2018:

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence

(13)

Europa-Kommissionens pressemeddelelse, Capital Markets Union: Commission announces new tax guidelines to make life easier for cross-border investors, 11 December 2017:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm

(14)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(15)

IHS, Aggressive tax planning indicators, udarbejdet for Europa-Kommissionen, GD TAXUD's Taxation papers, Working paper No 71, oktober 2017.

(16)

EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1.

(17)

EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1.

(18)

Se Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, EUT C 101 af 16.3.2018, s. 79.

(19)

EUT L 369 af 11.10.2018, s. 132.

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse