Postup : 2018/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0552/2018

Predkladané texty :

B8-0552/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0475

NÁVRH UZNESENIA
PDF 476kWORD 60k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.545v01-00
 
B8-0552/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))


Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL
Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))  
B8-0552/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 4 a 13 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na články 115 a 116 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na úniu kapitálových trhov, medzi ktorej hlavnými cieľmi je zabezpečiť integritu, transparentnosť, účinnosť a riadne fungovanie finančných trhov,

–  so zreteľom na článok 1 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)(1) („nariadenie o ESMA“), podľa ktorého sa od orgánu ESMA vyžaduje, aby prispel k integrite, transparentnosti, účinnosti a riadnemu fungovaniu finančných trhov,

–  so zreteľom na článok 9 nariadenia o ESMA, ktorý orgánu ESMA dáva vedúcu úlohu pri podpore transparentnosti a spravodlivosti na finančných trhoch, monitorovaní finančných činností, vydávaní odporúčaní a varovaní a dočasnom zákaze alebo obmedzení takýchto činností, ak predstavujú hrozbu pre ciele stanovené v článku 1,

–  so zreteľom na článok 22 ods. 4 nariadenia o ESMA, ako aj na článok 22 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010(2) z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), v ktorom sa stanovuje, že na žiadosť Parlamentu môže orgán ESMA „preskúmať konkrétny typ finančnej činnosti, typ produktu alebo typ správania s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému a dotknutým príslušným orgánom môže predložiť odporúčania na opatrenia“,

–  so zreteľom na článok 31 nariadenia o ESMA, v ktorom sa stanovuje, že orgán ESMA „ plní všeobecnú koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi, a to najmä v prípadoch, keď by nepriaznivý vývoj mohol potenciálne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu finančného systému v Únii“,

–  so zreteľom na článok 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi(3), ktorým sa orgánu ESMA udeľujú intervenčné právomoci dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných nástrojov alebo určitý typ finančnej činnosti alebo postup, ak a) navrhovaným opatrením sa rieši závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti; b) regulačné požiadavky podľa práva Únie, ktoré sú uplatniteľné na príslušný finančný nástroj alebo činnosť, toto ohrozenie neriešia; c) príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia postačujúce,

–  so zreteľom na odhalenia cum-ex, ktoré prinieslo konzorcium investigatívnych novinárov pod vedením nemeckej neziskovej organizácie CORRECTIV 18. októbra 2018,

–  so zreteľom na prácu štvrtého vyšetrovacieho výboru nemeckého Bundestagu vyšetrujúceho škandál, ktorý predložil správu(4) v júni 2017,

–  so zreteľom na vyšetrovania nemeckých a dánskych daňových orgánov,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2015(5) a zo 6. júla 2016(6) o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii(7),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(8),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 1. marca 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky(9) (TAX3),

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 23. októbra 2018 o škandále cum-ex,

–  so zreteľom na spoločnú schôdzu výborov ECON/TAX3 z 26. novembra 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tzv. obchody cum-ex sú obchodmi, pri ktorých banky a burzoví makléri veľmi rýchlo obchodujú s akciami s právami na dividendy („cum“) a bez práv na dividendy („ex“) s cieľom utajiť totožnosť skutočného vlastníka; keďže tieto schémy umožnili obom stranám uplatňovať daňové úľavy na daň z kapitálových ziskov, ktorá bola zaplatená len raz;

B.  keďže napriek tomu, že je ťažké vypočítať maximálnu výšku vzniknutej škody preto, že mnohé konania začali koncom 90. rokov minulého storočia a sú už pomerne dlho premlčané, celková výška škôd, ktoré utrpeli členské štáty v súvislosti so škandálom cum-ex, sa odhaduje na najmenej 55 miliárd EUR, čo predstavuje približne jednu tretinu celkového rozpočtu EÚ na rok 2017;

C.  keďže tieto dohody údajne vypracoval nemecký právnik Hanno Berger, ktorý čelí obvineniam, že transakcie cum-ex, na ktorých pracoval, boli nezákonné; keďže Berger bol obvinený pred súdom vo Wiesbadene z toho, že nezákonne získal vratky dane za obchody, ktoré boli ocenené na 15,8 miliardy EUR (18 miliárd USD), pričom daňové orgány podľa obžaloby utrpeli škody vo výške 106 miliónov EUR; keďže prokurátori v Nemecku údajne skúmajú úlohu desiatok bánk, maklérskych spoločností, účtovných spoločností a právnických kancelárií v týchto dohodách;

D.  keďže spisy cum-ex svedčia o profesionálnej a organizovanej finančnej trestnej činnosti v bezprecedentnom rozsahu v Európe, pričom zapojené subjekty údajne využívajú cezhraničné daňové medzery a zákonné obchodné praktiky na to, aby mohli akcionári fingovať dvojité vlastníctvo tých istých akcií;

E.  keďže sa objavili správy, že na týchto zločinných praktikách sa zúčastňujú finančné inštitúcie z Nemecka a z iných členských štátov EÚ vrátane niekoľkých veľkých známych komerčných bánk;

F.  keďže v roku 2016 sa zistilo, že dánsky daňový úrad nekonal v súvislosti s mnohými varovaniami, že zahraničné spoločnosti zneužívajú dánske daňové predpisy a falšujú dokumenty tak, aby mohli podvodne žiadať vrátenie dane z dividend, pričom sa odhaduje, že daňovému úradu v Dánsku spôsobili škodu za viac ako 1,5 miliardy EUR(10);

G.  keďže nemecká vláda údajne niekoľko rokov vedela o týchto nekalých daňových praktikách, ale informovala o nich ostatné členské štáty až v roku 2015; keďže nemecké ministerstvo financií údajne uviedlo, že vie o 418 rôznych prípadoch daňových podvodov cum-ex vo výške 5,7 miliardy EUR;

H.  keďže záverečná správa štvrtého vyšetrovacieho výboru nemeckého Spolkového snemu, ako aj nemecké súdy, dospeli k záveru, že daňové praktiky, ako napríklad obchody cum-ex s predajom nakrátko, sú nezákonné, a Združenie nemeckých bánk namiesto pomoci pri riešení problému ho iba zhoršilo;

I.  keďže vplyv podnikateľskej lobby, o ktorom svedčí tento prípad a ďalšie prípady, je hlboko zakorenený vo vnútroštátnych a európskych inštitúciách, pričom podľa niektorých zdrojov v poradných skupinách, ktoré poskytujú poradenstvo Európskej centrálnej banke, dominujú zástupcovia bankového sektora(11) a najväčšie účtovnícke spoločnosti sú zapojené do tvorby politiky EÚ(12);

J.  keďže vyšetrovanie konzorcia európskych novinárov menuje Nemecko, Dánsko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko ako údajne hlavné cieľové trhy obchodných praktík cum-ex, po ktorých nasledujú Nórsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Česká republika, a keďže tieto praktiky potenciálne zahŕňajú neznámy počet členských štátov EÚ, ako aj krajín Európskeho združenia voľného obchodu (napríklad Švajčiarsko);

K.  keďže verejné inštitúcie neboli schopné alebo ochotné dôkladne vyšetriť informácie poskytnuté prokurátormi z iných členských štátov v súvislosti so škandálom cum-ex;

L.  keďže arbitráž dividend, ktorú odhalil škandál cum-ex, zdôrazňuje, že finančné inštitúcie, hedžové fondy, obchodníci s akciami, právnici a veľké medzinárodné daňové spoločnosti, z ktorých niektoré sú veľkými a významnými aktérmi na európskom kapitálovom trhu, aktívne podnecovali tieto postupy;

M.  keďže účelovo vytvorené subjekty (SPV) sú v centre škandálu, v ktorom investičné banky a hedžové fondy štruktúrovali účelovo vytvorené subjekty, ktoré obchodníci následne predali investorom, pričom banky poskytovali úvery, čím sa objem obchodov znásobil až 20-krát;

N.  keďže skutočnosť, že zahraniční investori majú nárok požadovať vrátenie zrážkových daní z dividend, zohráva hlavnú úlohu v škandále;

O.  keďže v decembri 2017 Komisia predložila nové usmernenia o zrážkových daniach s cieľom zjednodušiť postupy pre cezhraničných investorov v EÚ a podnietila členské štáty, aby prijali systémy úľavy na zrážkovej dani pri zdroji; keďže tento nový Kódex správania týkajúci sa zrážkovej dane(13), v ktorom sa takmer neuvádza riziko podvodu, navrhuje, aby sa tento problém riešil pomocou systémov IT alebo úľavami pri zdroji, urýchľuje vnútroštátne postupy schvaľovania žiadostí o vrátenie zrážkových daní;

P.  keďže Komisia zdôrazňuje, že novým kódexom správania pre zrážkovú daň by sa odstránilo riziko podvodného správania, ako sú žiadosti o dvojité vrátenie dane a neoprávnené žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov alebo žiadosti o úľavy; keďže v súvislosti so škandálom cum-ex je zrejmé, že úľavy pri zdroji zvýšia riziko dvojitého nezdanenia alebo nulového zdanenia;

Q.  keďže používanie zrážkových daní je základným nástrojom, ktorý môžu členské štáty použiť na boj proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov, a mali by ho využívať zodpovedajúcim spôsobom;

R.  keďže počas posledných 25 rokoch zohrali oznamovatelia významnú úlohu pri odhaľovaní citlivých informácií v ohnisku verejného záujmu;

S.  keďže mandát Osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) sa výslovne vzťahuje na akýkoľvek relevantný vývoj v rámci právomocí výboru, ktorý sa objaví počas jeho funkčného obdobia;

1.  dôrazne odsudzuje daňové podvody, krádež peňazí európskych daňovníkov a praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré charakterizujú systémy obchodovania s arbitrážou dividend, ktoré boli odhalené v škandále cum-ex, pričom narušili daňové základy niekoľkých členských štátov a obrali občanov o veľmi potrebné verejné statky a sociálne služby;

2.  zdôrazňuje, že podľa smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí(14) patria daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami do širokého vymedzenia pojmu „trestná činnosť“, a považujú sa za predikatívne trestné činy pre pranie špinavých peňazí;

3.  so znepokojením konštatuje, že škandál cum-ex otriasol dôverou občanov v daňové systémy EÚ a členských štátov, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité obnoviť dôveru verejnosti a zabezpečiť, aby sa žiadna spôsobená škoda už neopakovala;

Európske orgány dohľadu

4.  vyzýva Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby v súlade s článkom 22 nariadení o ESMA a EBA vykonali prieskum využívania komplexných finančných opatrení na účely agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov, a to vrátane všetkých foriem arbitráže dividend, s cieľom posúdiť hrozbu, ktorú môžu predstavovať pre integritu finančných trhov a stabilitu finančného systému;

5.  odporúča, aby sa preskúmalo, kde zlyhala koordinácia a dohľad orgánov finančného dohľadu, burzy cenných papierov a daňové orgány v členských štátoch, čo umožnilo, aby tieto systémy krádeží daní pretrvávali niekoľko rokov, a to aj napriek tomu, že boli zistené;

6.  odporúča, aby vyšetrovanie analyzovalo, zmeralo, opísalo a určilo úlohu rôznych účastníkov trhu – bánk, investičných spoločností, správcov aktív, poisťovateľov, zaisťovateľov, depozitárov a správcov – a ich podiel na hodnotovom reťazci, ktorý sa vytvoril týmito obchodmi;

7.  odporúča, aby sa v rámci vyšetrovania preskúmala zákonnosť finančných prostriedkov využívaných na tento účel tým, že sa vystopuje ich pôvod a koneční užívatelia výhod, a aby sa preskúmali licencie účastníkov trhu zapojených do týchto podvodných obchodných praktík;

8.  navrhuje, aby vyšetrovanie zahŕňalo odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré majú príslušné orgány prijať, a aby výsledky a závery vyšetrovania boli zverejnené;

9.  vyzýva Radu, aby uplatnila článok 18 nariadení o ESMA a EBA s cieľom zaručiť rýchlu a koordinovanú európsku reakciu, a to so záväzkom orgánov ESMA a EBA zasiahnuť v prípade pokračujúceho ohrozenia integrity európskeho finančného systému vzhľadom na výrazne cezhraničný charakter týchto mechanizmov;

10.  vyzýva na koordinované celoeurópske vyšetrovanie škandálu, na zabezpečenie výmeny informácií a v prípade potreby na spoločnú vyšetrovaciu činnosť daňových úradov, orgánov presadzovania práva a orgánov zodpovedných za stíhanie v dotknutých členských štátoch;

11.  žiada, aby bol vnútroštátnym a európsky orgánom dohľadu udelený mandát na preskúmanie praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam, pretože predstavujú riziko pre finančnú stabilitu a integritu vnútorného trhu;

Vyšetrovanie a sankcie

12.  vyzýva členské štáty, ktoré sú údajne hlavnými cieľovými trhmi pre praktiky obchodovania s arbitrážou dividend, konkrétne Nemecko, Dánsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Fínsko, Poľsko, Holandsko, Rakúsko, Nórsko a Česká republika, aby pokračovali v skúmaní potenciálnych podvodov a iných praktík, ktoré používajú finančné inštitúcie, právnici, účtovníci a daňoví poradcovia v ich jurisdikciách;

13.  vyzýva všetky členské štáty, aby dôkladne vyšetrili a analyzovali postupy vyplácania dividend vo svojich jurisdikciách, aby identifikovali medzery vo svojich daňových zákonoch, ktoré vytvárajú príležitosti pre daňových podvodníkov a tých, čo sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, aby analyzovali potenciálny cezhraničný rozmer týchto praktík a ukončili všetky škodlivé daňové praktiky;

14.  vyzýva vnútroštátne kontrolné úrady, aby vykonali audity postupov vracania dane z kapitálových ziskov, pokiaľ ide o dividendy a transakcie s akciami, s cieľom identifikovať možné škody, ktoré vznikli v dôsledku škandálu cum-ex, a medzery, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni;

15.  nabáda príslušné orgány, aby začali vyšetrovania trestných činov, dočasne zmrazili podozrivé aktíva, preverili správne rady, ktoré sú možno do tohto škandálu zapletené, uložili primerané pokuty a sankcie zúčastneným stranám a podnikli potrebné kroky na vymoženie všetkých aktív odcudzených z verejných finančných prostriedkov;

16.  zdôrazňuje potrebu koordinovanej činnosti medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zaručiť vymáhanie všetkých aktív odcudzených z verejných finančných prostriedkov;

17.  zastáva názor, že osoby, ktoré trestné činy spáchali, ako aj tí, ktorí ich spáchanie umožnili, a teda nielen daňoví poradcovia, ale aj právnici, účtovníci a banky, by mali byť bez ďalšieho odkladu postavení pred spravodlivosť a malo by byť možné im uložiť trestnoprávne sankcie; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné ukončiť beztrestnosť „bielych golierov“ a zabezpečiť lepšie presadzovanie regulácie v oblasti financií;;

Zdaňovanie

18.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby preskúmali a aktualizovali dvojstranné dohody o zdaňovaní medzi členskými štátmi a s tretími krajinami s cieľom odstrániť medzery, ktoré stimulujú daňovo motivované obchodné praktiky zamerané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

19.  vyzýva Komisiu, aby posúdila aktuálny stav všetkých potenciálne škodlivých dohôd o zdaňovaní a všetky možné medzery v pravidlách EÚ týkajúcich sa spoločného zdaňovania materských spoločností a ich dcérskych podnikov, aby predložila nové aktualizované politické opatrenia na boj proti praktikám arbitráže dividend a aby prijala potrebné opatrenia s cieľom zabrániť obchodníkom, aby zneužívali medzery v daňovom práve;

20.  vyzýva Komisiu, aby prestala povzbudzovať členské štáty, aby prijali systémy úľavy na zrážkovej dani pri zdroji;

21.  žiada európske orgány dohľadu, aby zvážili zákaz daňovo motivovaných finančných nástrojov, činností alebo postupov, najmä v súvislosti s arbitrážou dividend, ak páchatelia nevedia preukázať, že tieto zložité finančné dohody majú iný dôležitý hospodársky účel než je vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

22.  žiada, aby sa preskúmala úloha účelovo vytvorených subjektov (SPV) a (SPE), a aby Komisia zvážila obmedzenie používania týchto nástrojov s ohľadom na skutočnosť, že vysoký podiel ich použitia v tokoch priamych zahraničných investícií sa považuje za ukazovateľ agresívneho daňového plánovania(15);

23.  poznamenáva, že francúzsky Senát v snahe bojovať proti praktike arbitráže dividend predložil pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu, ktorý by umožnil zadržať 30 % hodnoty transakcie zahraničnému príjemcovi, ktorá bude vrátená a posteriori, ak príjemca preukáže, že je konečným užívateľom výhod; vyzýva európskych zákonodarcov, aby posúdili možnosť vykonávania tohto opatrenia na úrovni EÚ;

Spolupráca a výmena informácií

24.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tieto nové odhalenia očividne poukazujú na možné nedostatky súčasných systémov výmeny informácií a spolupráce medzi orgánmi členských štátov v oblasti zdaňovania a finančnej trestnej činnosti; pripomína členským štátom ich povinnosť podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ spolupracovať úprimne, čestne a pohotovo; vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby v plnej miere využili potenciál povinnej automatickej výmeny informácií v oblasti zdaňovania, ako je stanovené v následných úpravách smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní(16);

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedávno prijatá smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018 (DAC6)(17) neumožní výmenu informácií o transakciách cum-ex, keďže nie sú považované za transakcie podliehajúce oznamovaniu, a vyzýva na zmenu smernice DAC6 tak, aby povinne vyžadovala zverejňovanie systémov arbitráže dividend, ktoré zahŕňajú vrátenie daní v prípade dividend a dane z kapitálových ziskov;

26.  naliehavo vyzýva daňové orgány všetkých členských štátov, aby menovali jednotné kontaktné miesta (SPOC) v súlade so Spoločnou medzinárodnou pracovnou skupinou OECD pre spoločné spravodajstvo a spoluprácu (JITSIC), a žiada Komisiu o zabezpečenie a uľahčenie spolupráce medzi nimi, aby sa medzi členskými štátmi zaručila rýchla a účinná výmena informácií o prípadoch s cezhraničným významom;

27.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu v daňových záležitostiach prostredníctvom automatickej výmeny informácií, ako aj zintenzívnením spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami (FIU) prostredníctvom FIU.net, čím sa posilní transparentnosť, administratívna spolupráca, koordinácia a výmena informácií; žiada Komisiu, aby zvážila legislatívny návrh týkajúci sa finančnej spravodajskej jednotky EÚ, európskeho centra pre spoločnú prácu v oblasti vyšetrovania a mechanizmu včasného varovania;

28.  opakuje svoju výzvu na vytvorenie centra súdržnosti a koordinácie daňovej politiky Únie v rámci štruktúry Komisie(18), ktoré by zabezpečilo účinnú a pohotovú spoluprácu medzi členskými štátmi a uľahčilo včasné varovanie v prípadoch, ako je napríklad škandál cum-ex; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporili túto výzvu, a Komisiu, aby predložila legislatívny návrh takéhoto mechanizmu;

Lepšia regulácia finančných trhov

29.  zdôrazňuje, že osoby, ktoré daňové podvody umožnili, a ich podporovatelia by mali byť právne spoluzodpovední, keď koncipujú transakcie cum ex a porovnateľné agresívne daňové plány; poukazuje na to, že keď sa tieto osoby podieľajú na podvode, mali by sa na nich systematicky vzťahovať tak trestnoprávne sankcie, ako aj disciplinárne opatrenia;

30.  vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu európskeho rámca pre zdaňovanie kapitálových príjmov, ktorý by znížil stimuly vedúce k destabilizácii cezhraničných finančných tokov, vytvárajúce daňovú súťaž medzi členskými štátmi a narúšajúce základy dane, ktorými sa zaručuje udržateľnosť európskych sociálnych štátov;

31.  naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na postupe posilnenej spolupráce, aby čo najskôr odsúhlasili daň z finančných transakcií (DFT); zdôrazňuje, že keby bola daň z finančných transakcií zavedená, odrádzala by od využívania takýchto praktík a daňoví podvodníci by nedosahovali taký zisk;

Navýšenie zdrojov na boj proti finančnej trestnej činnosti

32.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančná kríza viedla k všeobecnému zníženiu zdrojov a počtu zamestnancov v daňových správach EÚ; vyzýva členské štáty, aby investovali do nástrojov, ktoré majú k dispozícii daňové orgány a FIU, a vyčlenili na túto úlohu potrebné ľudské zdroje s cieľom zlepšiť dohľad, znížiť časovú náročnosť a zúžiť informačné medzery medzi správnymi orgánmi a zdaniteľnými osobami, aby sa do čo najväčšej možnej miery zabezpečilo, že nebude možné predkladať žiadosti o náhradu daní ani uskutočniť ich vrátenie bez dôkazov, že dane boli skutočne zaplatené;

33.  vyzýva Komisiu, ESMA a EBA, aby výrazne navýšili svoje ľudské a finančné zdroje v boji proti finančnej trestnej činnosti;

Urýchlenie prijatia ďalších právnych predpisov EÚ

34.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že viaceré legislatívne spisy, ako sú spisy o verejnom vykazovaní podľa jednotlivých krajín a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), zamerané na zabezpečenie väčšej súdržnosti daňových pravidiel, väčšej transparentnosti a lepšej výmeny informácií, sú v súčasnosti v Rade blokované členskými štátmi; vyzýva členské štáty, aby urýchlene dosiahli dohodu o týchto spisoch; vyzýva tiež na zrušenie pravidla jednomyseľnosti v daňových záležitostiach v Rade;

35.  zdôrazňuje, že je potrebné chrániť oznamovateľov, ktorí zverejňujú informácie o daňových podvodoch a daňových únikoch napríklad na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva každého, kto má informácie slúžiace verejnému záujmu, aby ich odkomunikovali buď interne alebo externe vnútroštátnym orgánom alebo v prípade potreby verejnosti; a žiada, aby Komisia urýchlene prijala návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2018 o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218) a zohľadnila pritom stanoviská prijaté príslušnými výbormi Európskeho parlamentu;

36.  pripomína, že platenie daní je základným príspevkom podnikov k fungovaniu spoločnosti a zároveň nástrojom dobrej správy vecí verejných, a preto je predpokladom zodpovednej obchodnej praxe; zdôrazňuje potrebu začleniť škodlivé daňové praktiky do rozsahu pôsobnosti sociálnej zodpovednosti podnikov;

37.  pripomína, že úverové aj finančné inštitúcie, ako aj daňoví poradcovia, účtovníci a právnici, sa považujú za „povinné subjekty“ podľa smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, a preto musia plniť súbor povinností na predchádzanie praniu špinavých peňazí, ich odhaľovanie a nahlasovanie;

38.  víta návrh Komisie z 12. septembra 2018 na zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje EBA a iných nariadení s cieľom posilniť úlohu EBA v boji proti praniu špinavých peňazí vo finančnom sektore (COM(2018)0646); zdôrazňuje, že ECB má v súlade s jednotným mechanizmom dohľadu úlohu vykonávať opatrenia včasnej intervencie, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie; zastáva názor, že ECB by mala zohrávať úlohu pri upozorňovaní príslušných vnútroštátnych orgánov a mala by koordinovať všetky činnosti týkajúce sa podozrení z nedodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí v bankách alebo skupinách pod dohľadom;

Inštitucionálne nadväzujúce opatrenia

39.  vyzýva osobitný výbor TAX3, aby vykonal svoje vlastné posúdenie odhalení škandálu cum-ex, a aby do svojej záverečnej správy zahrnul výsledky a všetky relevantné odporúčania;

40.  opätovne zdôrazňuje, že by sa čo najskôr mal zriadiť stály podvýbor pre boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí, a to na základe odporúčaní prijatých v pléne 13. decembra 2017(19);

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

 

 

 

(1)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(3)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(4)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20. 6. 2017.

(5)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.

(6)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.

(7)

Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 74.

(8)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0048.

(10)

Európska sieť pre dlhy a rozvoj, Tax Games - the Race to the Bottom:

https://eurodad.org/tax-games-2017

(11)

Haar, Kenneth, Open door for forces of finance at the ECB, Corporate Europe Observatory, október 2017: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf

(12)

Accounting for influence: how the Big Four are embedded in EU policy-making on tax avoidance, Corporate Europe Observatory, júl 2018:

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence

(13)

Tlačová správa Európskej komisie, Únia kapitálových trhov: Komisia oznámila nové daňové usmernenia s cieľom uľahčiť život cezhraničným investorom, 11. decembra 2017:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5193_en.htm

(14)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(15)

IHS, Aggressive tax planning indicators, pripravené pre Komisiu, dokumenty o zdaňovaní GR TAXUD, pracovný dokument č. 71, október 2017.

(16)

Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1.

(17)

Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1.

(18)

Pozri uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, Ú. v EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.

(19)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne oznámenie