Postup : 2018/2902(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0556/2018

Předložené texty :

B8-0556/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.12

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 323kWORD 81k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu


o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Odpovědní poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů(1),

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D058389/03),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení(2),

–  s ohledem na specializované hodnocení některých stávajících maximálních limitů reziduí acetamipridu vyvolávajících obavy a hodnocení změn stávajících maximálních limitů reziduí u stolních oliv, oliv na olej, u ječmene a ovsa, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jež bylo zveřejněno dne 16. května 2018(3),

–  s ohledem na stanovisko Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ze dne 19. září 2018,

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že acetamiprid je neonikotinoidový insekticid, který cílí na řadu druhů hmyzu, včetně opylovačů;

B.  vzhledem k tomu, že neonikotinoidy, včetně acetamipridu, jsou „systémové“ insekticidy, což znamená, že se jimi postřikují rostliny, jež pak absorbují chemické látky a roznesou je po celé rostlině, do tkání, pylu a nektaru; vzhledem k tomu, že acetamiprid a jiné systémové insekticidy zabíjí hmyz dvěma různými způsoby: v okamžiku, kdy přijdou do styku s pesticidem (například když jsou jím postříkáni), a když pozřou rostlinu, která byla pesticidu vystavena;

C.  vzhledem k tomu, že je známo, že neonikotinoidy jsou mimořádně toxické pro včelu medonosnou, a to kvůli systémové translokaci, na základě čehož Komise tři neonikotinoidy zakázala;

D.  vzhledem k tomu, že dne 21. září 2017 úřad EFSA přijal kladné stanovisko týkající se toxicity neonikotinoidů;

E.  vzhledem k tomu, že dne 28. února 2018 zveřejnil úřad EFSA aktualizace posouzení rizik tří neonikotinoidů – klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu –, v němž se potvrzuje, že většina použití neonikotinoidových pesticidů představuje riziko pro divoké včely a včely medonosné;

F.  vzhledem k tomu, že acetamiprid je jedním z pěti neonikotinoidů, které zakázala Francie, a to spolu s thiaklopridem a třemi neonikotinoidy, které jsou zakázány v Unii jako celku;

G.  vzhledem k tomu, že acetamiprid metabolizuje v lidském těle a vytváří derivát, který se může hromadit (N-desmethyl-acetamiprid), a jeho přítomnost je spojována s příznaky intoxikace(5);

H.  vzhledem k tomu, že z několika nedávných studií vyplývá, že acetamiprid má účinky endokrinního disruptoru(6), (7), dopad na neurologický vývoj(8), (9) a má neurotoxické(10), genotoxické(11) a imunotoxické(12) účinky;

I.  vzhledem k tomu, že čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí, že zásada obezřetnosti je jednou z hlavních zásad Unie;

J.  vzhledem k tomu, že čl. 168 odst. 1 SFEU stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“;

K.  vzhledem k tomu, že cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES je dosažení udržitelného používání pesticidů v Unii snižováním rizik a omezováním vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podporováním používání integrované ochrany rostlin (IOR) a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů;

L.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Komise uznala existenci závažných problémů(13), pokud jde o demokratickou legitimitu rozhodovacího procesu v souvislosti s pesticidy a jejich používáním, stále navrhuje povolování neonikotinoidů;

M.  vzhledem k tomu, že u návrhu Komise na zvýšení maximálních limitů reziduí (MLR) acetamipridu hrozí, že půjde o nový příklad nedodržování zásady předběžné opatrnosti, a to s ohledem na přetrvávající pochybnosti o účincích acetamipridu na veřejné zdraví a životní prostředí;

N.  vzhledem k tomu, že připomínky úřadu EFSA k žádosti o zvýšení maximálních limitů reziduí pro acetamiprid u stolních oliv a oliv určených k výrobě oleje prokazují, že nebylo provedeno žádné posouzení dopadu na životní prostředí, a dokonce ani na opylovače;

O.  vzhledem k tomu, že závěry úřadu EFSA uvedené v jeho stanovisku ze dne 16. května 2018 jsou formulovány na základě teoretických úvah, zejména pokud jde o odhadovaný maximální denní příjem; vzhledem k tomu, že teoretická povaha některých aspektů analýzy úřadu EFSA vyvolává pochybnosti o jeho schopnosti vycházet z empirických skutečností, a tudíž i odrážet ve svých výsledcích realitu;

P.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl k závěru, že z navýšení maximálních limitů reziduí acetamipridu vyplývá „nepravděpodobné“ riziko pro veřejné zdraví; avšak vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí zahrnuje míru pravděpodobnosti, a tudíž ponechává určité pochybnosti o skutečné bezpečnosti nových hodnot maximálních limitů reziduí;

Q.  vzhledem k tomu, že ve svém stanovisku ze dne 16. května 2018 úřad EFSA doporučuje ztrojnásobit maximální limity reziduí u stolních oliv a oliv na olej, jak je uvedeno ve shrnující tabulce v příloze I tohoto dokumentu, ale nepředkládá náležité důkazy prokazující, že toto navýšení nebude obnášet riziko pro životní prostředí a zejména pro opylovače;

R.  vzhledem k tomu, že acetamiprid byl používán v masovém měřítku k omezení krize vyvolané bakterií Xyllela fastidiosa, jež od roku 2013 postihuje jižní Evropu, protože tato látka cílí na vektor šířící bakterii, nikoliv na bakterii samotnou; vzhledem k tomu, že ačkoliv není znám lék pro zasažené stromy, existují alternativy boje proti šíření bakterie Xylella fastidiosa zabíjející olivovníky, jako je používání hyperspektrálních a termálních kamer ke zjištění nemoci předtím, než se viditelně projeví příznaky(14), karanténa stromů a likvidace nemocných stromů;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005;  

3.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není slučitelný s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 396/2005;

4.  konstatuje, že stávající maximální limity reziduí acetamipridu v EU pro stolní olivy a olivy určené k výrobě oleje se zvýší z 0,9 na 3 mg/kg;

5.  navrhuje, aby maximální limity reziduí acetamipridu v EU pro stolní olivy a olivy určené k výrobě oleje byly místo toho sníženy na 0,5 mg/kg, jak je uvedeno v tabulce v příloze II;

6.  zdůrazňuje, že zvýšení maximálních limitů reziduí na 3 mg/kg by znamenalo, že olivovníky a olivy budou postřikovány nejméně čtyřikrát větším množstvím acetamipridu;

7.  domnívá se, že rozhodnutí registrovat acetamiprid nelze odůvodnit, protože neexistují dostatečné důkazy, které by svědčily o tom, že bude zabráněno nepřijatelným rizikům pro zvířata, bezpečnost potravin a opylovače;

8.  domnívá se, že zvýšení toxicity pro opylovače je důsledkem koktejlového efektu(15) v důsledku používání řady různých pesticidů a insekticidů, včetně acetamipridu;

9.  konstatuje, že používání acetamipridu jako pesticidu na boj proti hmyzu by mohlo ovlivnit opylovače(16);

10.  domnívá se, že návrh nařízení Komise stanoví možné budoucí zvýšení úrovní acetamipridu ve stolních olivách a v olivách na olej;

11.  domnívá se, že stanovisko úřadu EFSA nezohlednilo riziko pro lidské zdraví a včely; vyzývá členské státy a úřad EFSA, aby byly při hodnocení žádostí týkajících se maximálních limitů reziduí bdělejší, pokud jde o zdraví veřejnosti a opylovačů;

12.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení Komise zpět;

13.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt na základě Smlouvy o fungování Evropské unie, který zohledňuje zásadu předběžné opatrnosti;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

PŘÍLOHA I

 

Specializovaný přezkum stávajících úrovní maximálních limitů reziduí acetamipridu, EFSA Journal

 

B.4.

Navrhované MLR

 

Číselný kód (a)

 

Komodita

 

Stávající

MLR EU (mg/kg)

Výsledek posouzení

MLR

(mg/kg)

Poznámka

Definice reziduí pro účely vymáhání: acetamiprid

1300010

Jablka

0,8

0,4

Navrhuje se náhradní MLR (b)

1300020

Hrušky

0,8

0,4

Navrhuje se náhradní MLR (b)

140030

Broskve

0,8

0,2

Navrhuje se náhradní MLR (b)

242020

Zelí hlávkové

0,7

0,4

Navrhuje se náhradní MLR (b)

243010

Zelí pekingské

1,5

Není možné navrhnout náhradní MLR (c)

243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

1,5

Není možné navrhnout náhradní MLR (c)

251020

Salát hlávkový

3

1,5

Navrhuje se náhradní MLR (b)

251030

Čekanka štěrbák / endivie

1,5

0,4

Navrhuje se tentativní náhradní MLR (d)

252010

Špenát

5

0,6

Navrhuje se náhradní MLR (b)

252020

Šrucha

3

0,6

Navrhuje se náhradní MLR (b)

252030

Mangold

3

0,6

Navrhuje se náhradní MLR (b)

270030

Celer řapíkatý

1,5

Není možné navrhnout náhradní MLR (e)

161030

Stolní olivy

0,9

3

Nová zamýšlená použití v EU jsou dostatečně podložena daty a nebylo zjištěno žádné riziko pro spotřebitele

402010

Olivy na olej

0,9

3

500010

Zrna ječmene

0,01*

0,05

 

500050

Zrna ovsa

0,01*

0,05

 

Jiné produkty rostlinného původu

Viz nařízení 2017/626

Viz nařízení 2017/626

Lze zachovat stávající maximální limity reziduí (f)

Definice reziduí pro účely vymáhání: suma acetamipridu a N-desmethyl acetamipridu, vyjádřeno jako acetamiprid

Jiné produkty živočišného původu

Viz nařízení 2017/626

Viz nařízení 2017/626

Lze zachovat stávající maximální limity reziduí (g)

MLR: maximální limit reziduí

* označuje, že MLR je stanoven na úrovni meze kvantifikace

a)  Číselný kód komodity, jak je uvedeno v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005.

b)  Stávající MLR v EU byl určen jako případný MLR vzbuzující obavy. Členské státy předložily údaje podporující náhradní MLR a pro tento náhradní limit nebyla zjištěna žádná rizika pro spotřebitele.

c)  Stávající MLR v EU byl určen jako případný MLR vzbuzující obavy. V EU není v současnosti povoleno žádné použití, jejž by bylo možné uvažovat pro odvození náhradního MLR. Úřad EFSA navrhuje snížení MLR na vhodnou mez kvantifikace a zrušit příslušná povolení v rámci EU.

d)  Stávající MLR v EU byl určen jako případný MLR vzbuzující obavy. Členské státy předložily údaje podporující náhradní MLR a pro tento náhradní limit nebyla zjištěna žádná rizika pro spotřebitele. Nicméně odvozený náhradní MLR by bylo vhodné potvrdit na základě předložení dodatečných údajů.

e)  Stávající MLR v EU byl určen jako případný MLR vzbuzující obavy. Údaje o reziduích podporující náhradní správnou zemědělskou praxi (SZP) nebyly k dispozici a nebylo možné odvodit náhradní MLR. Úřad EFSA navrhuje snížení MLR na vhodnou mez kvantifikace a zrušit příslušná povolení v rámci EU.

f)  Nebylo zjištěno, že by stávající MLR v EU vzbuzoval obavy.

g)  Nebylo zjištěno, že by stávající MLR v EU vzbuzoval obavy. Kromě toho zrušení nejdůležitějších stávajících použití u kapusty kadeřavé a kapusty krmné a u jablek a zamýšlených použití u ječmene a ovsa nebude mít podle očekávání dopad na MLR vypočtené pro hospodářská zvířata.

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

 

 

Nově navrhované MLR:

 

Číselný kód

Komodita

Stávající MLR v EU (mg/kg)

Nově navrhované MLR v EU (mg/kg)

Poznámka

161030

Stolní olivy

0,9

0,5

Navrhuje se náhradní MLR

402010

Olivy na olej

0,9

0,5

Navrhuje se náhradní MLR

 

 

(1)

Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

(2)

Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(4)

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., „Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study“ (Souvztažnost mezi N-desmethyl-acetamipridem v moči a běžnými příznaky, včetně neurologických nálezů: kontrolní případová studie prevalence), PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., et al., „Effect of acetamiprid on the immature murine testes“ (Účinky acetamipridu na nezralá varlata myšovitých), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633.

(7)

Kong, D., et al., „Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells“ (Acetamiprid brání syntéze testosteronu tím, že ovlivňuje funkci mitochondrií a produkci cytoplasmatického adenozintrifosfátu v Leydigových buňkách u krys“, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332-

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., „Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid“ (Neurovývojová toxicita pro neokortex myší v návaznosti na prenatální expozici acetamipridu), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162.

(9)

Terayama, H., et al., „Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions“ (Acetamiprid se hromadí v různém množství v oblasti mozku myšovitých), 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/.

(10)

Çamlıca, Y., et al., „Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential)“ (Toxický účinek acetamipridu na ischiasový nerv skokana skřehotavého (elektrofyziologický a histopatologický potenciál)), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770.

(11)

Şenyildiz, M., et al., „Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells“ (Průzkum genotoxických a cytotoxických účinků běžně používaných neonikotinoidových insekticidů na buňky HepG2 a SH-SY5Y), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.

(12)

Marzouki, S., et al., „Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid“ (Specifická imunitní reakce u myší v návaznosti na subchronickou expozici acetamipridu), 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496.

(13)

Dne 27. dubna 2018 zástupci členských států ve stálém výboru podpořili návrh Komise na přísnější omezení používání tří neonikotinoidů (imidaklopridu, klothianidinu a thiamethoxamu), u nichž vědecký přezkum (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) dospěl k závěru, že jejich venkovní použití škodí včelám. Ochrana včel je pro Komisi důležité téma, protože se týká biologické rozmanitosti, produkce potravin a životního prostředí. Z iniciativy předsedy Junckera, pro kterého se jedná o prioritu, byl tento problém projednán ve sboru komisařů dne 29. března 2017. Dohodnutá omezení jdou nad rámec opatření, která byla zavedena v roce 2013. Všechna venkovní použití uvedených tří látek byla zakázána a dotčené neonikotinoidy byly povoleny pouze v trvalých sklenících, kde se neočekává žádný kontakt s včelami. Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis toto hlasování uvítal a zdůraznil, že „Komise tato opatření navrhla před několika měsíci na základě vědeckého poradenství od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Zdraví včel má pro mě i nadále mimořádný význam, protože je důležité pro biologickou rozmanitost, produkci potravin a životní prostředí.“

(14)

„Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations“ (Previzuální příznaky nákazy bakterií Xylella fastidiosa zjištěné ve změnách spektrálních vlastností rostliny), in Nature Plants, roč. 4, s. 432–439, 25. června 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7.

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States“ (Expozom pesticidů uvnitř úlu: posouzení rizik pro migrující včely medonosné vyplývajících z kontaminace úlů pesticidy ve východních Spojených státech), in Scientific Reports 6, 15. září 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207.

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“, 23. května 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění