Διαδικασία : 2018/2902(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0556/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0556/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 563kWORD 83k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D058389/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)(2),

–  έχοντας υπόψη τη στοχευμένη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με ορισμένα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε επιτραπέζιες ελιές, ελιές για παραγωγή λαδιού, κριθάρι και βρώμη, που δημοσιεύθηκε στις 16 Μαΐου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία acetamiprid είναι ένα νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο για την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων, συμπεριλαμβανομένων επικονιαστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεονικοτινοειδή, συμπεριλαμβανομένης της ουσίας acetamiprid, είναι συστημικά εντομοκτόνα, δηλαδή ψεκάζονται επάνω στα φυτά, τα οποία στη συνέχεια απορροφούν τις χημικές ουσίες, που διαχέονται σε ολόκληρο το φυτό, στους ιστούς, στη γύρη και στο νέκταρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έντομα σκοτώνονται από το acetamiprid και από άλλα συστημικά εντομοκτόνα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την επαφή με το φυτοφάρμακο, όταν για παράδειγμα ψεκάζεται αυτό επάνω τους, και με την κατάποση μέρους του φυτού που έχει εκτεθεί στο φυτοφάρμακο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι τα νεονικοτινοειδή είναι άκρως τοξικά για τις μέλισσες λόγω της συστημικής μετατόπισης, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή στην απαγόρευση τριών τέτοιων ουσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η EFSA εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με την τοξικότητα των νεονικοτινοειδών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, η EFSA δημοσίευσε επικαιροποιήσεις εκτιμήσεων κινδύνου για τρία νεονικοτινοειδή –clothianidin, imidacloprid και thiamethoxam–, με τις οποίες επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερες χρήσεις των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων ενέχουν κίνδυνο για τις μέλισσες και τις άγριες μέλισσες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το acetamiprid είναι ένα από τα πέντε νεονικοτινοειδή που έχουν απαγορευτεί στη Γαλλία, μαζί με το thiacloprid και τα τρία νεονικοτινοειδή που είναι απαγορευμένα σε ολόκληρη την Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το acetamiprid μεταβολίζεται στο ανθρώπινο σώμα και παράγει μια ουσία που μπορεί να συσσωρευθεί (N-desmethyl-acetamiprid), και η παρουσία της οποίας συνδέεται με συμπτώματα δηλητηρίασης(5)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το acetamiprid έχει δράση ενδοκρινικού διαταράκτη(6), (7) και επίπτωση στη νευρολογική ανάπτυξη(8), (9), ενώ προκαλεί επίσης νευροτοξικότητα(10), γονιδιοτοξικότητα(11) και ανοσοτοξικότητα(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η αρχή της προφύλαξης ορίζεται ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει ως στόχο την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στην Ένωση, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και με την προώθηση της χρησιμοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών (ΙΡΜ) και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, παρόλο που έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα(13) όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με τα φυτοφάρμακα και τη χρήση τους, συνεχίζει ωστόσο να προτείνει την έγκριση νεονικοτινοειδών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) όσον αφορά το acetamiprid ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε νέα περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αρχή της προφύλαξης, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις επιπτώσεις του acetamiprid στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις της EFSA σχετικά με το αίτημα αύξησης των ΑΟΚ για το acetamiprid για επιτραπέζιες ελιές και ελιές για παραγωγή λαδιού καταδεικνύουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων ούτε για τους επικονιαστές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της EFSA στη γνωμοδότησή της στις 16 Μαΐου 2018 διαμορφώνονται βάσει θεωρητικών εκτιμήσεων, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της μέγιστης ημερήσιας πρόσληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεωρητικός χαρακτήρας ορισμένων πτυχών της ανάλυσης της EFSA δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία και, κατά συνέπεια, να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στα αποτελέσματά της·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι «απίθανος» ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από μια αύξηση των ΑΟΚ του acetamiprid· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, αυτή η ετυμηγορία ενέχει έναν βαθμό πιθανότητας και, επομένως, αφήνει κάποια αμφιβολία όσον αφορά την ουσιαστική ασφάλεια των νέων τιμών ΑΟΚ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA, στη γνωμοδότησή της στις 16 Μαΐου 2018, συνιστά τον τριπλασιασμό των ΑΟΚ για τις επιτραπέζιες ελιές και τις ελιές για παραγωγή λαδιού, όπως αναφέρεται στον συνοπτικό πίνακα του παραρτήματος I του παρόντος ψηφίσματος, αλλά δεν παρέχει κατάλληλα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτό δεν θα ενείχε κίνδυνο για το περιβάλλον, ιδίως δε για τους επικονιαστές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το acetamiprid χρησιμοποιήθηκε σε μαζική κλίμακα για την αντιμετώπιση της κρίσης της Xyllela fastidiosa που πλήττει τη νότια Ευρώπη από το 2013, στοχεύοντας τον ξενιστή που μεταδίδει το βακτήριο και όχι το ίδιο το βακτήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τα προσβεβλημένα δέντρα, υπάρχουν ωστόσο εναλλακτικές λύσεις για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa που καταστρέφει τις ελιές, όπως η χρήση υπερφασματικών και θερμικών συσκευών λήψης εικόνων για τον εντοπισμό της ασθένειας πριν να γίνουν ορατά τα συμπτώματα(14), η απομόνωση των δέντρων και η αφαίρεση των μολυσμένων δέντρων·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005·  

3.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν συνάδει με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005·

4.  σημειώνει ότι το ισχύον στην ΕΕ ΑΟΚ για το acetamiprid για επιτραπέζιες ελιές και ελιές για παραγωγή λαδιού θα αυξηθεί από 0,9 σε 3 mg/kg·

5.  προτείνει το ισχύον στην ΕΕ ΑΟΚ για το acetamiprid για επιτραπέζιες ελιές και ελιές για παραγωγή λαδιού να μειωθεί σε 0,5 mg/kg, όπως αναφέρεται στον πίνακα του παραρτήματος II·

6.  τονίζει ότι η αύξηση του ΑΟΚ σε 3 mg/kg θα σήμαινε ότι ψεκάζεται τουλάχιστον τέσσερις φορές περισσότερο acetamiprid στα δέντρα και τις ελιές·

7.  θεωρεί ότι η απόφαση για καταχώριση του acetamiprid δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι θα αποφευχθούν οι μη αποδεκτοί κίνδυνοι για τα ζώα, την ασφάλεια των τροφίμων και τους επικονιαστές·

8.  θεωρεί ότι η αύξηση της τοξικότητας για τους επικονιαστές είναι αποτέλεσμα της επίδρασης συνδυασμού παραγόντων(15) από τη χρήση πολλών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, συμπεριλαμβανομένου του acetamiprid·

9.  σημειώνει ότι η χρήση του acetamiprid ως φυτοφαρμάκου για την καταπολέμηση εντόμων μπορεί να επηρεάσει τους επικονιαστές(16)·

10.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των επιπέδων acetamiprid σε επιτραπέζιες ελιές και ελιές για παραγωγή λαδιού·

11  θεωρεί ότι η γνώμη της EFSA δεν έλαβε υπόψη τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και για τις μέλισσες· ζητεί από τα κράτη μέλη και την EFSA περαιτέρω επαγρύπνηση όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τους επικονιαστές όταν αξιολογούν αιτήσεις για ΑΟΚ·

12.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα πράξη βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να τηρεί την αρχή της προφύλαξης·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

Στοχοθετημένη επανεξέταση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία acetamiprid, EFSA Journal

 

B.4.

Προτεινόμενα ΑΟΚ

 

Κωδικός (α)

 

Προϊόν

 

Υφιστάμενο

ΑΟΚ της ΕΕ (mg/kg)

Έκβαση της αξιολόγησης

ΑΟΚ

(mg/kg)

Σχόλιο

Επιβολή εφαρμογής του ορισμού καταλοίπου: acetamiprid

1300010

Μήλα

0,8

0,4

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

1300020

Αχλάδια

0,8

0,4

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

140030

Ροδάκινα

0,8

0,2

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

242020

Λάχανα

0,7

0,4

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

243010

Κινέζικα λάχανα

1,5

-

Δεν ήταν δυνατό να προταθεί εφεδρικό ΑΟΚ (γ)

243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

1,5

-

Δεν ήταν δυνατό να προταθεί εφεδρικό ΑΟΚ (γ)

251020

Μαρούλια

3

1,5

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

251030

Σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια

1,5

0,4

Προτείνεται προσωρινό εφεδρικό ΑΟΚ (δ)

252010

Σπανάκι

5

0,6

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

252020

Ανδράκλα

3

0,6

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

252030

Σέσκουλα / φύλλα τεύτλων

3

0,6

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ (β)

270030

Σέλινο

1,5

-

Δεν ήταν δυνατό να προταθεί εφεδρικό ΑΟΚ (ε)

161030

Επιτραπέζιες ελιές

0,9

3

Οι νέες σκοπούμενες χρήσεις της ΕΕ υποστηρίζονται επαρκώς από δεδομένα και δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος για τους καταναλωτές

402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

0,9

3

500010

Σπόροι κριθαριού

0,01*

0,05

 

500050

Σπόροι βρώμης

0,01*

0,05

 

-

Άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης

Βλέπε τον κανονισμό 2017/626

Βλέπε τον κανονισμό 2017/626

Τα υφιστάμενα ΑΟΚ μπορούν να διατηρηθούν (στ)

Επιβολή εφαρμογής του ορισμού καταλοίπου: άθροισμα acetamiprid και N-desmethyl-acetamiprid, εκφραζόμενο ως acetamiprid

-

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Βλέπε τον κανονισμό 2017/626

Βλέπε τον κανονισμό 2017/626

Τα υφιστάμενα ΑΟΚ μπορούν να διατηρηθούν (ζ)

ΑΟΚ: Ανώτατο όριο καταλοίπων

* καταδεικνύει ότι το ΑΟΚ καθορίζεται στο όριο ποσοτικοποίησης

α)  Κωδικός προϊόντος, όπως παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

β)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό. Δεδομένα που υποστηρίζουν ένα εφεδρικό ΑΟΚ υποβλήθηκαν από κράτη μέλη και δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους καταναλωτές όσον αφορά το εν λόγω εφεδρικό ΑΟΚ.

γ)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό. Επί του παρόντος δεν εγκρίνεται καμία χρήση στην ΕΕ που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για να καθοριστεί εφεδρικό ΑΟΚ. Η EFSA προτείνει ελάττωση του ΑΟΚ στο κατάλληλο όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) και ανάκληση των σχετικών εγκρίσεων εντός της ΕΕ.

δ)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό. Δεδομένα που υποστηρίζουν ένα εφεδρικό ΑΟΚ υποβλήθηκαν από κράτη μέλη και δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους καταναλωτές όσον αφορά το εν λόγω εφεδρικό ΑΟΚ. Ωστόσο, το ΑΟΚ που προέκυψε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με την υποβολή επιπλέον δεδομένων.

ε)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό. Δεδομένα για τα κατάλοιπα που να υποστηρίζουν τις εφεδρικές ορθές γεωργικές πρακτικές (ΟΓΠ) δεν ήταν διαθέσιμα και δεν ήταν δυνατό να προκύψει εφεδρικό ΑΟΚ. Η EFSA προτείνει ελάττωση του ΑΟΚ στο κατάλληλο LOQ και ανάκληση των σχετικών εγκρίσεων εντός της ΕΕ.

στ)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ δεν χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό.

ζ)  Το υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ δεν χαρακτηρίστηκε ενδεχομένως ανησυχητικό. Επιπλέον, η ανάκληση της έγκρισης για τις πλέον κρίσιμης σημασίας υφιστάμενες χρήσεις σε μη κεφαλωτή κράμβη και σε μήλα και οι σκοπούμενες χρήσεις σε κριθάρι και βρώμη δεν αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στα ΑΟΚ που υπολογίζονται για το ζωικό κεφάλαιο.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

 

Νέα προτεινόμενα ΑΟΚ:

 

Κωδικός

Προϊόν

Υφιστάμενο ΑΟΚ της ΕΕ (mg/kg)

Νέο προτεινόμενο ΑΟΚ της ΕΕ (mg/kg)

Σχόλιο

161030

Επιτραπέζιες ελιές

0,9

0,5

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ

402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

0,9

0,5

Προτείνεται εφεδρικό ΑΟΚ

 

 

(1)

ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

(2)

ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018·16(5):5262.

(4)

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., «Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study», PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., et al., «Effect of acetamiprid on the immature murine testes», 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633

(7)

Kong, D., et al., «Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells», 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., «Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid», 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162

(9)

Terayama, H., et al., «Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions», 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/

(10)

Çamlıca, Y., et al., «Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential)», 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770

(11)

Şenyildiz, M., et al., «Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells», 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

(12)

Marzouki, S., et al., «Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid», 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496

(13)

Στις 27 Απριλίου 2018, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στη μόνιμη επιτροπή υποστήριξαν μια πρόταση της Επιτροπής για περαιτέρω περιορισμό της χρήσης των τριών νεονικοτινοειδών –imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam–, μια επιστημονική εξέταση των οποίων (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπαίθρια χρήση τους βλάπτει τις μέλισσες. Η προστασία των μελισσών είναι ένα σημαντικό θέμα για την Επιτροπή, διότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον. Με πρωτοβουλία του Προέδρου Juncker, ο οποίος το θεωρεί προτεραιότητα, το Σώμα των Επιτρόπων συζήτησε το θέμα στις 29 Μαρτίου 2017. Οι περιορισμοί που συμφωνήθηκαν υπερέβησαν τα μέτρα που ίσχυαν από το 2013. Απαγορεύθηκε κάθε υπαίθρια χρήση των τριών ουσιών και τα εν λόγω νεονικοτινοειδή επιτρέπονται μόνο σε μόνιμα θερμοκήπια, όπου δεν αναμένεται καμία επαφή με μέλισσες. Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τόνισε ότι «η Επιτροπή είχε προτείνει αυτά τα μέτρα μήνες πριν, βάσει των επιστημονικών συμβουλών από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η υγεία των μελισσών έχει κεφαλαιώδη σημασία για εμένα, διότι αφορά τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον».

(14)

«Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations», στο Nature Plants, τεύχος 4, σ. 432-439, 25 Ιουνίου 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, στο Scientific Reports 6, 15 Σεπτεμβρίου 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23 Μαΐου 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου