Menettely : 2018/2902(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0556/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0556/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.12

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 311kWORD 80k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Asiasta vastaavat jäsenet: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY(1),

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa (D058389/03),

–  ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23. helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005(2) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 16. toukokuuta 2018 julkaiseman kohdennetun arvioinnin(3) asetamipridin tietyistä huolestuttavista voimassa olevista jäämien enimmäismääristä sekä syötäväksi tarkoitettujen oliivien, öljyoliivien, ohran ja kauran jäämien voimassa olevien enimmäismäärien muuttamisesta,

–  ottaa huomioon pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  toteaa, että asetamipridi on neonikotinoidipohjainen hyönteismyrkky, jonka kohteena ovat hyönteiset sekä pölyttäjät;

B.  ottaa huomioon, että neonikotinoidit, mukaan lukien asetamipridi, ovat ”systeemisiä” hyönteismyrkkyjä, mikä tarkoittaa, että ne ruiskutetaan kasveihin, jotka sitten imevät kemikaalit, jotka jakautuvat koko kasviin eli sen kudokseen, siitepölyyn ja meteen; toteaa, että asetamipridi ja muut systeemiset hyönteismyrkyt tappavat hyönteiset kahdella eri tavalla: kun hyönteiset joutuvat kosketuksiin torjunta-aineen kanssa, esimerkiksi kun niihin ruiskutetaan sitä, ja kun ne nielevät kasvia, joka on altistunut kyseiselle torjunta-aineelle;

C.  toteaa, että komissio kielsi kolme neonikotinoidia, koska niiden tiedetään olevan erittäin myrkyllisiä mehiläisille niiden systeemisen kulkeutumisen vuoksi;

D.  ottaa huomioon, että EFSA hyväksyi 21. syyskuuta 2017 puoltavan lausunnon neonikotinoidien myrkyllisyydestä;

E.  toteaa, että EFSA julkaisi 28. helmikuuta 2018 kolmesta neonikotinoidista – klotianidiinista, imidaklopridista ja tiametoksaamista – riskiarviointipäivitykset, joissa vahvistettiin, että valtaosa neonikotinoidipohjaisten hyönteismyrkkyjen käytöstä on riski luonnonvaraisille mehiläisille ja hunajamehiläisille;

F.  ottaa huomioon, että asetamipridi on yksi viidestä neonikotinoideista, jotka Ranska on kieltänyt tiaklopridin ja niiden kolmen neonikotinoidin ohella, jotka on kielletty koko unionissa;

G.  ottaa huomioon, että asetamipridi metaboloituu ihmiskehossa ja tuottaa johdannaista, joka voi kertyä (N-desmetyyli-asetamipridi) ja että sen esiintyminen on yhteydessä myrkytyksen oireisiin(5);

H.  ottaa huomioon, että useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu asetamipridilla olevan hormonitoimintaa häiritsevä vaikutus(6), (7), vaikutus neurologiseen kehitykseen(8), (9) sekä neurotoksisuuteen(10), genotoksisuuteen(11) ja immunotoksisuuteen(12) liittyviä vaikutuksia;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 2 kohdassa määrätään ennalta varautumisen periaatteesta yhtenä unionin perusperiaatteena;

J.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 168 artiklan 1 kohdan mukaan ”kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu”;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY tarkoituksena on, että torjunta-aineita käytettäisiin unionissa kestävällä tavalla vähentämällä torjunta-aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia sekä edistämällä integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tai tekniikoiden, kuten torjunta-aineiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen, käyttöä;

L.  toteaa, että vaikka komissio on tunnustanut vakavat ongelmat(13), jotka liittyvät torjunta-aineisiin ja niiden käyttöön liittyvän päätöksentekoprosessin demokraattiseen legitiimiyteen, se ehdottaa edelleen neonikotinoidien hyväksymistä;

M.  katsoo, että asetamipridin jäämien enimmäismääriä nostavan komission ehdotuksen riskinä on, että syntyy uusi tapaus, jossa ennalta varautumisen periaatetta ei noudateta, kun otetaan huomioon jatkuvat epäilyt asetamipridin vaikutuksista kansanterveyteen ja ympäristöön;

N.  katsoo, että EFSAn huomautukset pyynnöstä nostaa syötäväksi tarkoitettuihin oliiveihin ja öljyoliiveihin sovellettavia asetamipridin jäämien enimmäismääriä osoittavat, että minkäänlaista ympäristövaikutusten arviointia ei ole toteutettu ainakaan pölyttäjien kohdalla;

O.  ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2018 annettuun lausuntoon sisältyvät EFSAn päätelmät on muotoiltu teoreettisten näkökohtien perusteella erityisesti siltä osin, kun on kyse enimmäispäiväsaannin arvioinnista; ottaa huomioon, että EFSAn analyysin joidenkin näkökohtien teoreettinen luonne herättää epäilyksiä sen kyvystä hyödyntää empiiristä tietoa ja näin ollen sen tulosten realistisuudesta;

P.  ottaa huomioon EFSAn päätelmän, jonka mukaan asetamipridin jäämien enimmäismäärien korottamisesta ei todennäköisesti aiheudu vaaraa kansanterveydelle; katsoo kuitenkin, että tähän mielipiteeseen liittyy tietynasteinen todennäköisyys eli näin ollen jää jonkin verran aihetta epäillä uusien jäämien enimmäismäärien tosiasiallista turvallisuutta;

Q.  ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2018 antamassaan lausunnossa EFSA suosittelee syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja öljyoliivien jäämien enimmäismäärien kolminkertaistamista, kuten liitteessä I olevassa yhteenvetotaulukossa esitetään, mutta se ei tarjoa asianmukaista näyttöä siitä, että tämä ei aiheuttaisi vaaraa ympäristölle eikä etenkään pölyttäjille;

R.  ottaa huomioon, että asetamipridia on käytetty laajamittaisesti, jotta eteläisessä Euroopassa vuodesta 2013 lähtien riehunut Xyllela fastidiosa -kriisi saataisiin pidettyä aisoissa, kohdistamalla aine bakteerin levittäjään eikä itse bakteeriin; katsoo, että vaikka tartunnan saaneille puille ei ole tunnettua hoitokeinoa, on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan estää oliiveita tuhoavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviämistä, kuten käyttää hyperspektristä kuvantamista ja lämpökameroita, joiden avulla tauti havaitaan ennen kuin oireet tulevat näkyviin(14), puiden pitämistä karanteenissa ja sairastuneiden puiden poistamista;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 396/2005 säädetyn täytäntöönpanovallan;  

3.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 396/2005 tavoitteen ja sisällön kanssa;

4.  panee merkille, että syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja öljyoliivien kohdalla unionin voimassa olevien asetamipridin jäämien enimmäismääriä nostetaan 0,9:stä kolmeen mg:aan/kg;

5.  ehdottaa, että syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja öljyoliivien kohdalla unionissa sovellettavia asetamipridin jäämien enimmäismääriä olisi sen sijaan vähennettävä 0,5 mg:aan/kg, kuten liitteessä II todetaan;

6.  painottaa, että jäämien enimmäismäärän nostaminen 3 mg:aan/kg tarkoittaisi, että puihin ja oliiveihin ruiskutettaisiin asetamipridiä ainakin neljä kertaa enemmän;

7.  katsoo, että asetamipridin rekisteröintipäätöstä ei voida perustella, koska ei ole riittävästi näyttöä siitä, että estetään eläimiin, elintarviketurvallisuuteen ja pölyttäjiin kohdistuvat riskit, joita ei voida hyväksyä;

8.  toteaa, että pölyttäjiin kohdistuvan myrkyllisyyden kasvu on seurausta useiden torjunta-aineiden ja hyönteismyrkkyjen, myös asetamipridin, yhteisvaikutuksesta(15);

9.  panee merkille, että asetamipridin käyttö hyönteisten torjuntaan voisi vaikuttaa pölyttäjiin(16);

10.  katsoo, että ehdotuksessa komission asetukseksi säädetään, että syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja öljyoliivien asetamipriditasoja voidaan tulevaisuudessa nostaa;

11.  katsoo, että EFSAn lausunnossa ei otettu huomioon ihmisten terveyteen ja mehiläisiin kohdistuvaa riskiä; kehottaa jäsenvaltioita ja EFSAa olemaan tarkkaavaisempia kansanterveyden ja pölyttäjien kohdalla arvioidessaan jäämien enimmäismääriä koskevia hakemuksia;

12.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen komission asetukseksi;

13.  pyytää komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvan uuden säädöksen, joka on ennalta varautumisen periaatteen mukainen;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

LIITE I

 

Asetamipridin jäämien voimassa olevien enimmäismäärien kohdennettu tarkastelu, EFSA Journal

 

B.4.

Ehdotetut jäämien enimmäismäärät

 

Koodinumero (a)

 

Hyödyke

 

Voimassa oleva

EU:n jäämien enimmäismäärä mg/kg

Arvioinnin tulos

Jäämien enimmäismäärä

(mg/kg)

Huomautus

Täytäntöönpanossa käytettävä jäämien määritelmä asetamipridi

1300010

Omena

0,8

0,4

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

1300020

Päärynä

0,8

0,4

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

140030

Persikka

0,8

0,2

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

242020

Keräkaali

0,7

0,4

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

243010

Kiinankaali

1,5

-

Ei voitaisi ehdottaa vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (c)

243020

Lehtikaali

1,5

-

Ei voitaisi ehdottaa vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (c)

251020

Lehtisalaatti

3

1,5

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

251030

Leveälehtinen siloendiivi

1,5

0,4

Ehdotetaan alustavaa vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (d)

252010

Pinaatti

5

0,6

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

252020

Vihannesportulakka

3

0,6

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

252030

Juurikas/ruotimangoldi

3

0,6

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (b)

270030

Varsiselleri/

lehtiselleri

1,5

-

Ei voitaisi ehdottaa vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää (c)

161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0,9

3

EU:n uuden suunnitellun käytön tueksi on esittää tarpeeksi tietoa, eikä kuluttajiin kohdistu riskiä

402010

Öljyoliivit

0,9

3

500010

Ohranjyvät

0,01*

0,05

 

500050

Kauranjyvät

0,01*

0,05

 

-

Muut kasviperäiset tuotteet

Ks. asetus 2017/626

Ks. asetus 2017/626

Voimassa olevat jäämien enimmäismäärät voidaan säilyttää (f)

Täytäntöönpanossa käytettävä jäämien määritelmä: asetamipridin ja N-desmetyyli-asetamipridin summa ilmaistuna asetamipridina

-

Muut eläinperäiset tuotteet

Ks. asetus 2017/626

Ks. asetus 2017/626

Nykyiset jäämien enimmäismäärät voidaan säilyttää (g)

 

MRL: Jäämien enimmäismäärä (Maximum residue level)

* osoittaa, että jäämien enimmäismäärä on vahvistettu määritysrajan tasolle

 

a)  Hyödykkeen koodinumero, asetuksen (EU) N:o 396/2005 liitteessä I luetellun mukaisesti.

b)  Voimassa oleva EU:n jäämien enimmäismäärä määritettiin mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi. Jäsenvaltiot toimittivat vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää tukevat tiedot, eikä kyseisen vaihtoehtoisen jäämien enimmäismäärän kohdalla yksilöity riskiä kuluttajille.

c)  Voimassa oleva EU:n jäämien enimmäismäärä määritettiin mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi. EU:ssa ei ole tällä hetkellä sallittu käyttöä, jota voitaisiin katsoa voitavan johtaa vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää. EFSA ehdottaa alentamaan jäämien enimmäismäärää asianmukaiselle määritysrajalle ja perumaan asiaankuuluvat luvat EU:ssa.

d)  Voimassa oleva EU:n jäämien enimmäismäärä määritettiin mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi. Jäsenvaltiot toimittivat vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää tukevat tiedot, eikä kyseisen vaihtoehtoisen jäämien enimmäismäärän kohdalla yksilöity riskiä kuluttajille. Tästä huolimatta johdettu vaihtoehtoinen jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava toimittamalla lisätietoja.

e)  Voimassa oleva EU:n jäämien enimmäismäärä määritettiin mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi. Vaihtoehtoisia hyviä maatalouskäytäntöjä tukevia jäämätietoja ei ollut saatavilla, eikä vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää voitu johtaa. EFSA ehdottaa alentamaan jäämien enimmäismäärää asianmukaiselle määritysrajalle ja perumaan asiaankuuluvat luvat EU:ssa.

f)  Voimassa olevaa EU:n jäämien enimmäismäärää ei määritetty mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi.

g)  Voimassa olevaa EU:n jäämien enimmäismäärää ei määritetty mahdolliseksi huolestuttavaksi jäämien enimmäismääräksi. Lisäksi lehtikaaliin ja omenoihin kohdistuvan kaikkein kriittisimmän nykyisen käytön ja ohraan ja kauraan kohdistuvan suunnitellun käytön perumisen ei odoteta vaikuttavan karjan osalta laskettuihin jäämien enimmäismääriin.

 

 

 

 

LIITE II

 

 

Uudet ehdotetut jäämien enimmäismäärät:

 

Koodinumero

Hyödyke

Voimassa oleva EU:n jäämien enimmäismäärä (mg/kg)

Uusi ehdotettu jäämien enimmäismäärä (mg/kg)

Huomautus

161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0,9

0,5

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää

402010

Öljyoliivit

0,9

0,5

Ehdotetaan vaihtoehtoista jäämien enimmäismäärää

 

 

(1)

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.

(2)

EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(4)

EUVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., ‘Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study’, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., et al., ‘Effect of acetamiprid on the immature murine testes’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633

(7)

Kong, D., et al., ‘Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells’, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., ‘Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162

(9)

Terayama, H., et al., ‘Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions’, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/

(10)

Çamlıca, Y., et al., ‘Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential)’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770

(11)

Şenyildiz, M., et al., ‘Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

(12)

Marzouki, S., et al., ‘Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496

(13)

Jäsenvaltioiden edustajat pysyvässä komiteassa puolsivat 27. huhtikuuta 2018 komission ehdotusta rajoittaa kolmen neonikotinoidin eli imidaklopridin, klotianidin ja tiametoksaamin käyttöä, ja toteaa, että tieteellisessä arvioinnissa (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) esitettyjen johtopäätösten mukaan niiden ulkokäyttö on vahingoksi mehiläisille. Mehiläisten suojelu on komissiolle tärkeä asia, sillä se koskee luonnon monimuotoisuutta, elintarviketuotantoa ja ympäristöä. Tämä on prioriteetti puheenjohtaja Junckerille, jonka aloitteesta komission jäsenten kollegio keskusteli asiasta 29. maaliskuuta 2017. Sovitut rajoitukset menivät vuodesta 2013 lähtien voimassa olleita toimenpiteitä pidemmälle. Näiden kaikkien kolmen aineen ulkokäyttö kiellettiin, ja kyseiset neonikotinoidit olivat sallittuja ainoastaan pysyvissä kasvihuoneissa, joissa ei odotettavasti olla tekemisissä mehiläisten kanssa. Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Andriukaitis suhtautui myönteisesti äänestykseen ja korosti, että komissio oli ehdottanut näitä toimenpiteitä kuukausia sitten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten lausuntojen perusteella. Mehiläisten terveys on hänelle äärimmäisen tärkeä asia, sillä se koskee luonnon monimuotoisuutta, elintarviketuotantoa ja ympäristöä.

(14)

‘Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations’, in Nature Plants, Vol. 4, ss. 432-439, 25. kesäkuuta 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, in Scientific Reports 6, 15. syyskuuta 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23. toukokuuta 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus