Procedură : 2018/2902(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0556/2018

Texte depuse :

B8-0556/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.12

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 531kWORD 76k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Deputați responsabili: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8-0556/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor(1),

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de acetamiprid din anumite produse

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a)(2),

–  având în vedere evaluarea specifică realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) asupra anumitor limite maxime de reziduuri (LMR-uri) existente pentru acetamiprid care stârnesc preocupări și modificarea LMR-urilor existente pentru măslinele de masă, măslinele destinate producției de ulei, orz și ovăz, publicată la 16 mai 2018(3),

–  având în vedere avizul emis la 19 septembrie 2018 de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

–  având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(4),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât acetamipridul este un insecticid din clasa neonicotinoidelor, care vizează o serie de insecte, inclusiv polenizatori;

B.  întrucât neonicotinoidele, inclusiv acetamipridul, sunt „insecticide sistemice”, ceea ce înseamnă că sunt pulverizate pe plante, care apoi absorb substanțele chimice și le distribuie în întreaga plantă, în țesuturi, polen și nectar; întrucât acetamipridul și alte insecticide sistemice omoară insectele în două moduri diferite: atunci când intră în contact cu pesticidul, de exemplu atunci când sunt stropite cu el, și atunci când consumă bucăți din planta care a fost expusă la pesticid;

C.  întrucât se știe că neonicotinoidele sunt extrem de toxice pentru albinele melifere din cauza transferului sistemic, ceea ce a determinat Comisia să interzică trei dintre ele;

D.  întrucât, la 21 septembrie 2017, EFSA a adoptat un aviz favorabil privind toxicitatea neonicotinoidelor;

E.  întrucât, la 28 februarie 2018, EFSA a publicat o evaluare a riscurilor actualizată pentru trei neonicotinoide — clotianidin, imidacloprid și tiametoxam — prin care se confirmă că cele mai multe utilizări ale pesticidelor neonicotinoide reprezintă un risc pentru albinele sălbatice și albinele melifere;

F.  întrucât acetamipridul este unul dintre cele cinci neonicotinoide interzise de Franța, alături de tiacloprid și de cele trei neonicotinoide interzise la nivelul întregii Uniuni;

G.  întrucât acetamipridul este metabolizat în corpul uman și produce o substanță derivată care se poate acumula: ( N metil-acetamiprid), prezența ei fiind asociată cu simptome de intoxicare(5);

H.  întrucât unele studii recente sugerează că acetamipridul are un efect perturbator asupra sistemului endocrin(6), (7), un impact asupra dezvoltării neurologice(8), (9), și efecte de neurotoxicitate(10), genotoxicitate(11) și imunotoxicitate(12);

I.  întrucât articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) consfințește principiul precauției ca unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii;

J.  întrucât articolul 168 alineatul (1) din TFUE prevede că în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane;

K.  Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului urmărește să obțină o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și efectelor pesticidelor asupra sănătății umane și mediului și promovând recurgerea la gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM) și la tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide;

L.  întrucât, deși a recunoscut existența unor probleme grave(13) de legitimitate democratică în procesul decizional aferent pesticidelor și utilizării acestora, Comisia continuă să propună autorizarea neonicotinoidelor;

M.  întrucât propunerea Comisiei de a majora limitele maxime de reziduuri (LMR) de acetamiprid riscă să ducă la un nou caz de nerespectare a principiului precauției, având în vedere suspiciunile persistente față de efectele acetamipridului asupra sănătății publice și a mediului;

 

N.  întrucât observațiile EFSA privind solicitarea de a majora LMR-urile pentru acetamiprid pentru măslinele de masă și măslinele destinate producției de ulei demonstrează că nu s-a efectuat nicio evaluare a impactului asupra mediului, și în special cu privire la polenizatori;

O.  întrucât concluziile EFSA din avizul său din 16 mai 2018 sunt formulate pe baza unor considerente teoretice, în special în ceea ce privește estimarea consumului zilnic maxim; întrucât natura teoretică a anumitor aspecte din analiza EFSA ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a se baza pe fapte empirice și, în consecință, de a reprezenta realitatea în rezultatele sale;

P.  întrucât EFSA concluzionează că există un risc „improbabil” pentru sănătatea publică ca urmare a unei creșteri a LMR de acetamiprid; întrucât, cu toate acestea, acest verdict implică un grad de probabilitate și, prin urmare, lasă unele îndoieli în ceea ce privește siguranța efectivă a noilor valori ale LMR;

Q.  întrucât, în avizul său din 16 mai 2018, EFSA recomandă stabilirea unor LMR pentru măslinele de masă și măslinele destinate producției de ulei, astfel cum se menționează în tabelul recapitulativ din anexa I, dar nu furnizează dovezi corespunzătoare care să arate că acest lucru nu ar implica un risc pentru mediu, în special pentru polenizatori;

R.  întrucât acetamipridul a fost folosit masiv pentru a controla criza Xyllela fastidiosa care a afectat sudul Europei începând cu 2013, prin vizarea vectorului care răspândește bacteria și nu bacteria în sine; întrucât, deși nu se cunoaște un remediu pentru arborii afectați, există alternative pentru a combate propagarea bacteriei Xylella fastidiosa, care ucide măslinii, cum ar fi utilizarea de dispozitive cu camere hiperspectrale și termice pentru a detecta boala înainte ca simptomele să devină vizibile(14), izolarea arborilor în carantină și îndepărtarea arborilor bolnavi;

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005;  

3.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 396/2005;

4.  ia act de faptul că LMR existentă în UE pentru acetamiprid pentru măslinele de masă și măslinele destinate producției de ulei va crește de la 0,9 la 3 mg/kg;

5.  sugerează că LMR de acetamiprid din UE pentru măslinele de masă și măslinele destinate producției de ulei ar trebui să fie redusă la 0,5 mg/kg, astfel cum se menționează în tabelul din anexa II;

6.  subliniază faptul că mărirea LMR la 3 mg/kg ar însemna pulverizarea a cel puțin de patru ori mai mult acetamiprid pe arbori și măsline;

7.  consideră că decizia de înregistrare a acetamipridului nu poate fi justificată, deoarece nu există dovezi suficiente care să sugereze că se vor preveni riscurile inacceptabile pentru animale, siguranța alimentară și polenizatori;

8.  consideră că creșterea toxicității pentru polenizatori este rezultatul unui efect de cocktail(15) produs de utilizarea mai multor pesticide și insecticide, inclusiv acetamiprid;

9.  constată că utilizarea de acetamiprid ca pesticid împotriva insectelor ar putea afecta polenizatorii(16);

10.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei prevede o posibilă viitoare creștere a nivelurilor de acetamiprid din măslinele de masă și măslinele pentru producția de ulei;

11  consideră că avizul EFSA nu a luat în considerare riscurile pentru sănătatea umană și cea a albinelor; invită statele membre și EFSA să manifeste mai multă vigilență față de sănătatea populației și a polenizatorilor atunci când evaluează cererile de LMR;

12.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament;

13.  solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere, în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care să respecte principiul precauției;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

ANEXA I

 

Revizuire specifică a limitelor maxime de reziduuri existente pentru acetamiprid, Jurnalul EFSA

 

B.4.

LMR propuse:

 

Număr de cod (a)

 

Produs

 

LMR UE

existentă (mg/kg)

Rezultatul evaluării

LMR

(mg/kg)

Observație

Definiția reziduurilor aplicabilă: Acetamiprid Nr.

1300010

Mere

0,8

0,4

LMR alternativă propusă (b)

1300020

Pere

0,8

0,4

LMR alternativă propusă (b)

140030

Piersici

0,8

0,2

LMR alternativă propusă (b)

242020

Varză cu căpățână

0,7

0,4

LMR alternativă propusă (b)

243010

Varză chinezească

1,5

-

Nu s-a putut propune o LMR alternativă (c)

243020

Kale

1,5

-

Nu s-a putut propune o LMR alternativă (c)

251020

Lăptuci

3

1,5

LMR alternativă propusă (b)

251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

1,5

0,4

LMR alternativă propusă (d)

252010

Spanac

5

0,6

LMR alternativă propusă (b)

252020

Iarbă-grasă

3

0,6

LMR alternativă propusă (b)

252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

3

0,6

LMR alternativă propusă (b)

270030

Țelină

1,5

-

Nu s-a putut propune o LMR alternativă (d)

161030

Măsline de masă

0,9

3

Noile utilizări preconizate ale UE sunt sprijinite suficient de date și nu a fost identificat niciun risc pentru consumatori

402010

Măsline pentru ulei

0,9

3

500010

Boabe de orz

0,01*

0,05

 

500050

Boabe de ovăz

0,01*

0,05

 

-

Alte produse de origine vegetală

A se vedea Regulamentul 2017/626

A se vedea Regulamentul 2017/626

LMR pot fi menținute (f)

Definiția reziduurilor aplicabilă: Sumă de acetamiprid și N-desmetil-acetamiprid exprimată ca acetamiprid

-

Alte produse de origine animală

A se vedea Regulamentul 2017/626

A se vedea Regulamentul 2017/626

LMR pot fi menținute (g)

 

LMR: Limita maximă a reziduurilor

* indică faptul că LMR este stabilită la limita de cuantificare

a)  Numărul de cod al mărfurilor, astfel cum este menționat în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 396/2005.

b)  LMR existentă în UE a fost identificată ca potențial preocupantă. Statele membre au transmis date care sprijină o LMR alternativă în cazul căreia nu au fost identificate riscuri pentru consumatori.

c)  LMR existentă în UE a fost identificată ca potențial preocupantă. În prezent nu sunt autorizate utilizări în UE care ar putea fi luate în considerare pentru a obține o LMR alternativă. EFSA propune reducerea LMR la limita de cuantificare adecvată și retragerea autorizațiilor relevante în cadrul UE.

d)  LMR existentă în UE a fost identificată ca potențial preocupantă. Statele membre au transmis date care sprijină o LMR alternativă în cazul căreia nu au fost identificate riscuri pentru consumatori. Cu toate acestea, limitele maxime de reziduuri obținute ar trebui confirmate prin transmiterea de date suplimentare.

e)  LMR existentă în UE a fost identificată ca potențial preocupantă. Nu au fost disponibile date privind reziduurile care vin în sprijinul celor mai bune practici agricole (BPA) și o LMR nu poate fi obținută. EFSA propune reducerea LMR la limita de cuantificare adecvată și retragerea autorizațiilor relevante în cadrul UE.

f)  LMR existentă în UE nu a fost identificată ca potențial preocupantă.

g)  LMR existentă în UE nu a fost identificată ca potențial preocupantă. În plus, nu se așteaptă ca utilizările cele mai critice existente pentru kale și mere, precum și utilizările preconizate pentru orz și ovăz să aibă un impact asupra LMR calculate pentru animale.

 

 

 

 

ANEXA II

 

 

LMR propuse:

 

Număr de cod

Produs

LMR existentă (mg/kg) în UE

Noua LMR (mg/kg) propusă

Observație

161030

Măsline de masă

0,9

0,5

LMR alternativă propusă

402010

Măsline pentru ulei

0,9

0,5

LMR alternativă propusă

 

 

(1)

JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

(2)

JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(4)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., ‘Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study’ („Relația dintre N-dismetil-acetamipridul prezent în urină și unele simptome tipice, inclusiv reacții neurologice”, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., et al., ‘Effect of acetamiprid on the immature murine testes’ („Efectul acetamipridului asupra rozătoarelor imature”), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633

(7)

Kong, D., et al., ‘Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells’ („Acetamipridul inhibă sinteza testosteronului prin perturbarea funcției mitocondriale și a producției de adenozin trifosfat în celulele Leydig ale șobolanilor”), 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., ‘Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid’ („Toxicitatea dezvoltării neurale la neocortexul șoarecilor în urma expunerii prenatale la acetamiprid”, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162

(9)

Terayama, H., et al., ‘Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions’ („Acetamipridul se acumulează în diferite cantități în unele zone ale creierului rozătoarelor”), 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/

(10)

Çamlıca, Y., et al., ‘Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential)’ („Efectul toxic al acetamipridului asupra nervului sciatic (potențial electrofiziologic și histopatologic) la Rana ribunda)”, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770

(11)

Șenyildiz, M., et al., ‘Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells’ („Cercetarea efectelor genotoxice și citotoxice ale insecticidelor neonicotinoide utilizate pe scară largă asupra celulelor HepG2 și SH-SY5Y”), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

(12)

Marzouki, S., et al., ‘Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid („Reacții imune specifice la șoareci în urma expunerii subcronice la acetamiprid”), 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496

(13)

La 27 aprilie 2018, reprezentanții statelor membre într-un Comitet permanent au susținut propunerea Comisiei de a restricționa și mai mult utilizarea celor trei neonicotinoide imidacloprid, clotianidin și tiametoxam, întrucât o analiză științifică (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) a ajuns la concluzia că utilizarea lor în exterior dăunează albinelor. Ocrotirea albinelor este o chestiune importantă pentru Comisie, deoarece este legată de biodiversitate, producția de alimente și mediu. La inițiativa președintelui Juncker, pentru care este o prioritate, colegiul comisarilor a discutat această chestiune la 29 martie 2017. Restricțiile convenite au depășit ca strictețe măsurile care fuseseră în vigoare din 2013. Orice utilizare în exterior a celor trei substanțe a fost interzisă, iar neonicotinoidele respective au fost permise doar în sere permanente în care nu este de așteptat niciun contact cu albinele. Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a salutat votul, subliniind că „Comisia a propus aceste măsuri cu luni în urmă, pe baza avizului științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Sănătatea albinelor va avea și în continuare o importanță capitală pentru mine, deoarece este legată de biodiversitate, de producția de alimente și de mediu”.

(14)

‘Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations’, în Nature Plants, Vol. 4, pp. 432-439, 25 iunie 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, in Scientific Reports 6, 15 September 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23 mai 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Notă juridică