Процедура : 2018/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0559/2018

Внесени текстове :

B8-0559/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 404kWORD 48k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))


Никола Данти от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))  
B8‑0559/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015) 0550),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавен „Доклад относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки“ (SWD(2015)0203),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за единния цифров пазар“(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид доклада от 9 май 2010 г. на Марио Монти до председателя на Комисията, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(2),

–  като взе предвид проучването от септември 2014 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“,

–  като взе предвид проучването от януари 2016 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Стратегия за завършване на изграждането на единния пазар: бонусът от един трилион евро“,

–  като взе предвид своята резолюция от май 2016 г. относно стратегията за единния пазар(3) въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че единният пазар е бил и би могъл да остане фактор, който допринася за икономическия успех, растежа и работните места в Европа, и е един от крайъгълните камъни на европейската интеграция и европейската социална пазарна икономика; като има предвид, че това беше подчертано допълнително по време на неотдавнашните преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

Б.  като има предвид, че според собственото проучване на Парламента очакваната печалба от завършване на изграждането на единния пазар възлиза на 1 трилион евро;

В.  като има предвид, че единният пазар не може да бъде разглеждан в чисто икономически аспект, а трябва да се разглежда като залегнал в една по-широка правна рамка, която предоставя конкретни права на гражданите, работниците, потребителите, предприемачите и предприятията;

Г.  като има предвид, че е необходим стратегически, цялостен и всеобхватен подход; като има предвид, че отговорът на предизвикателствата, пред които сме изправени, следва да има колкото политически, толкова и технически характер;

1.  приветства общите цели на съобщението на Комисията, озаглавено „Единният пазар в един променящ се свят. Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“, публикувано само няколко месеца преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. и на 25-годишнината на единния пазар;

2.  изразява убеждение, че добре функциониращият единен пазар е един от стълбовете на Европейския съюз и е от първостепенно значение за запазването на икономическия, социалния и културния модел на ЕС, и за укрепването на конкурентоспособността на Съюза по отношение на растежа, иновациите и създаването на работни места;

3.  признава все пак, че единният пазар предизвика и отрицателни последици в допълнение към тези положителни аспекти и в момента се намира на кръстопът; счита, че за задълбочаване на интеграцията на единния пазар е необходима повече политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, поради по-сложния глобален контекст като цяло, и подчертава, че са нужни повече усилия за завършване на неговото изграждане и увеличаване на ефективността му; поради тази причина подчертава, че задълбочаването на единния пазар следва да бъде поставено отново начело на политическата програма;

4.  подчертава, че на единния пазар икономическите съображения трябва да бъдат допълнени с по-обща структура от социални правила, права на работниците, защита на потребителите, законодателство в областта на околната среда и общи фискални политики;

5.  счита, че за да се укрепи и задълбочи единният пазар и да се улесни сътрудничеството на равнището на ЕС и между държавите членки, от решаващо значение е твърдо да се защитават четирите свободи, а именно свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали както физически, така и онлайн;

6.  настоятелно призовава за премахване на остарялото разделяне на „цифровия“ единен пазар от единния „офлайн“ пазар, тъй като цифровите решения са неизменна част от съвременната икономика и всеки аспект от единния пазар следва да бъде пригоден към цифровите технологии;

7.  отбелязва, че едва 8% от МСП предлагат стоки и услуги онлайн и само 15% от потребителите се възползват от тази възможност; допълва, че завършването на изграждането на цифровия единен пазар би могло да доведе до значителен икономически растеж и създаване на много работни места, ако бъде отключен пълният му потенциал; подчертава, че тази информация ясно показва неотложната нужда да се продължи работата за постигане на пълна достъпност на цифровата сфера за гражданите и предприятията и за повишаване на потребителското доверие в цифровото измерение;

8.  изисква от Комисията да продължи да работи за завършване на изграждането на цифровия единен пазар с амбициозни предложения с оглед установяването на съвременни и ефективни общи правила, за да се защитят потребителите, да се помогне на публичните администрации, да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия и МСП, и да се създаде лоялна конкуренция;

9.  подчертава необходимостта от премахване от единния пазар на оставащите необосновани пречки, с цел постигане на реални и бързи резултати по отношение на растежа, иновациите, създаването на работни места, потребителския избор и новите стопански модели; изразява също така убеждение, че основен фактор са еднаквите условия на конкуренция с еднакви правила за всички участници във всички държави членки;

10.  признава, че необосновани и непропорционални национални мерки, както и некоординирани мерки, биха могли да изложат на риск единството и ефективността на единния пазар; припомня обаче, че някои мерки може да са основателни и необходими за защита на цели от обществен интерес, наред с другото, защита на работниците, гарантиране на устойчивост и защита на потребителите;

11.  изисква от Комисията да използва съществуващите инструменти, за да предприема действия срещу необосновани национални правила, които застрашават единния пазар, и признава, че структурата на управление на единния пазар следва да бъде укрепена с оглед да се осигурят добри механизми за наблюдение и да се откриват неправилното транспониране или прилагане на законодателството за единния пазар;

12.  подчертава важността да се гарантира, че правилата водят до практически резултати: гражданите и предприятията могат да се възползват от множеството предимства на единния пазар само ако правилата, които са приети съвместно, действително функционират на място и носят конкретна добавена стойност; припомня, че главната цел на въвеждането на нови правила следва да бъде ползата за гражданите;

13.  решително подкрепя поканата, отправена от Комисията към Европейския съвет, да посвети задълбочено разискване на равнище държавни или правителствени ръководители относно единния пазар във всичките му измерения, за да се установят общи приоритети за конкретно действие и подходящи механизми, които съответстват на така необходимия възобновен политически ангажимент по отношение на единния пазар;

14.  настоятелно призовава следващата Комисия с оглед на предстоящия политически мандат 2019 – 2024 г. да изготви амбициозен план за действие за единния пазар и да представя по-навременно законодателни предложения, за да даде на двамата съзаконодатели достатъчно време да ги разгледат и когато е целесъобразно, да ги приемат; изразява съжаление, че някои ключови законодателни предложения за мандата 2014 – 2019 г. бяха предложени от Комисията едва наскоро, което направи разглеждането и приемането им от съзаконодателите доста трудно; изразява съжаление във връзка с факта, че Съветът не успя да се договори за съвместна позиция по няколко ключови законодателни предложения, като определени инициативи са блокирани от години, което прави законодателния процес неефективен; припомня на Комисията и на Съвета техните отговорности, особено по отношение на гражданите на ЕС, стопанските субекти и местните органи;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 55.

(2)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 98.

(3)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация