Procedură : 2018/2903(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0560/2018

Texte depuse :

B8-0560/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 47k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la pachetul privind piața unică  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pachetul privind piața unică  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2018 intitulată „Piața unică într-o lume în schimbare – un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit” (COM(2018)0772),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi” (COM(2015)0550),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulat „Raport privind integrarea pieței unice și competitivitatea în UE și în statele sale membre” (SWD(2015)0203),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

–  având în vedere studiul din septembrie 2014, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „Costurile non-Europei pe piața unică”,

–  având în vedere studiul din ianuarie 2016, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „O strategie pentru finalizarea pieței unice: bonusul de o mie de miliarde de euro”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața unică(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la barierele netarifare de pe piața unică(4),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața unică a adus o contribuție pozitivă semnificativă la economiile statelor membre ale Uniunii Europene, acționând ca motor al creșterii economice și al ocupării forței de muncă și sprijinind investițiile în economiile naționale;

B.  întrucât piața unică nu își exploatează pe deplin potențialul, deoarece există în continuare bariere în calea investițiilor și a comerțului transfrontalier; întrucât aceste bariere netarifare sunt adesea motivate de protecționism și pot fi extrem de disproporționate în raport cu scopul lor declarat;

C.  întrucât, potrivit propriilor studii ale Parlamentului, câștigurile economice anticipate generate de finalizarea pieței unice ar putea depăși o mie de miliarde EUR la nivel colectiv în întreaga Uniune, inclusiv câștiguri semnificative în sectorul serviciilor;

D.  întrucât se impune o abordare strategică și întrucât reacțiile la problemele întâmpinate ar trebui să fie deopotrivă de natură politică și tehnică;

E.  întrucât, în întreaga UE, numai 18 % dintre întreprinderile europene oferă bunuri și servicii online și numai 33 % dintre consumatori fac cumpărături online,

1.  salută mesajul politic puternic și obiectivele generale ale Comunicării Comisiei privind piața unică într-o lume în schimbare;

2.  regretă faptul că, pentru mulți, „finalizarea pieței unice” este pur și simplu o sintagmă, și nu o prioritate politică serioasă;

3.  subliniază angajamentul Grupului ECR față de proiectul privind piața unică și sprijină încercarea sinceră a Comisiei de a impulsiona dezbaterea în acest domeniu; regretă abordările protecționiste aplicate în alte instituții europene, care sunt numai în detrimentul alegătorilor lor;

4.  consideră, în special, că incapacitatea de a adopta o reformă semnificativă pentru finalizarea pieței unice a serviciilor reflectă lipsa de voință a unor parlamentari și state membre de a coopera în mod sincer pentru a realiza libertatea de a presta servicii;

5.  subliniază necesitatea urgentă de a elimina barierele încă existente pe piața unică, pentru obținerea de rezultate concrete și rapide în ceea ce privește creșterea economică, inovarea, crearea de locuri de muncă, diversitatea pentru consumatori și noile modele economice;

6.  subliniază că legislația existentă și noua legislație trebuie să fie adecvate scopului, proporționale și să reprezinte un cadru adaptabil și flexibil pentru a face față provocărilor unei economii globale, dinamice, care poate sprijini creșterea și inovarea întreprinderilor, poate contribui la îmbunătățirea competitivității și a productivității și poate asigura protecția lucrătorilor;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la practica anumitor state membre care doresc să-și „exporte” propriile reglementări interne și să le impună celorlalte state membre, prin intermediul legislației UE; consideră că această practică nu este „pro-europeană”, ci reprezintă protecționism sub o altă denumire și consideră că nu răspunde necesității unui cadru adaptabil și flexibil, adecvat pentru piața unică europeană;

8.  consideră că strategia privind piața unică digitală nu a dus încă la schimbarea radicală necesară pentru a adapta reglementările europene la oportunitățile pe care le poate aduce economiei digitale o abordare favorabilă inovării și spiritului antreprenorial;

9.  regretă lipsa de conducere politică în ceea ce privește strategia privind piața unică digitală și lipsa de coerență globală în numeroasele inițiative ale strategiei; regretă, de asemenea, că colegiuitorii au lucrat adesea izolat și au adoptat acte legislative care intră în conflict sau se suprapun cu alte acte legislative; se îndoiește că legislația adoptată va adapta piața unică la era digitală și regretă faptul că ocaziile de modernizare a dreptului Uniunii, cum ar fi introducerea etichetării electronice, sunt irosite;

10.  consideră că viitoarea Comisie ar trebui să revizuiască rezultatele strategiei privind piața unică digitală și să revadă separarea depășită a pieței unice digitale de piața unică „offline”, întrucât soluțiile digitale reprezintă o parte indispensabilă a economiei moderne;

11.  subliniază faptul că piața unică se află din ce în ce mai mult sub presiunea normelor naționale care contravin legislației UE și obiectivelor pieței unice, în special a normelor la nivel național care au un impact asupra liberei circulații a bunurilor și serviciilor (de exemplu, prin suprareglementare);

12.  îndeamnă Comisia să utilizeze mai bine instrumentele existente pentru a lua măsuri împotriva normelor naționale care pun în discuție piața unică; consideră, în acest sens, că Comisia ar trebui să prezinte un sistem cuprinzător de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în primii doi ani ai următorului mandat al Comisiei, pe baza informațiilor primite în urma evaluărilor proporționalității și a altor analize pe care le-a efectuat;

13.  consideră că finalizarea lucrărilor legislative privind propunerea referitoare la notificările din pachetul privind serviciile 2017 ar sprijini, de asemenea, eforturile Comisiei de a îmbunătăți punerea în aplicare;

14.  subliniază că este important să se asigure faptul că legislația își îndeplinește scopul: cetățenii și întreprinderile nu se pot bucura de multiplele beneficii ale pieței unice decât în cazul în care normele convenite de comun acord sunt practice și aplicabile;

15.  sprijină ferm invitația Comisiei adresată Consiliului de a organiza o discuție aprofundată la nivelul șefilor de stat și de guvern în vederea identificării priorităților comune și a acțiunilor specifice; consideră că implicarea statelor membre încă de la început este esențială pentru a asigura sprijinul publicului pentru politicile propuse ale Uniunii;

16.  îndeamnă viitoarea Comisie să planifice în mod ambițios acțiunile pieței unice și să prezinte propuneri legislative în timp util, pentru a acorda suficient timp atât colegiuitorilor, cât și parlamentelor naționale, pentru examinare, revizuire și adoptare;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO C 316, 30.8.2016, p. 98.

(2)

JO C 58, 15.2.2018, p. 48.

(3)

JO C 76, 28.2.2018, p. 112.

(4)

JO C 76, 28.2.2018, p. 105.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Notă juridică