Menettely : 2018/2975(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0582/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0582/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0530

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 292kWORD 54k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046(1) (uusi varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 61 artiklan, joka koskee eturistiriitoja,

–  ottaa huomioon Tšekin piraattipuolueen komissiolle 2. elokuuta 2018 lähettämät kysymykset,

–  ottaa huomioon Transparency International Czech Republic -järjestön komissiolle 19. syyskuuta 2018 tekemän virallisen kantelun,

–  ottaa huomioon komission oikeudellisen yksikön 19. marraskuuta 2018 antaman lausunnon uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklan (eturistiriidat) vaikutuksesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) suoritettaviin maksuihin: ”Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi uuden varainhoitoasetuksen 18. heinäkuuta 2018; ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artikla, jossa kielletään eturistiriidat, tuli voimaan 2. elokuuta 2018;

B.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdassa (yhdessä 61 artiklan 3 kohdan kanssa) säädetään seuraavista:

i)  taloushallinnon toimijoita koskeva negatiivinen velvoite estää EU:n talousarvioon liittyviä eturistiriitatilanteita;

ii)  taloushallinnon toimijoita koskeva positiivinen velvoite toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen eturistiriitojen syntymisen vastuullaan olevissa tehtävissä ja puuttua tilanteisiin, joita voidaan objektiivisesti tarkasteltuna pitää eturistiriitoina;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(2) mukaan ”eturistiriita on itsessään ja objektiivisesti tarkasteltuna vakava toimintahäiriö, eikä sen oikeudellisessa luonnehdinnassa ole tarpeen ottaa huomioon kyseessä olevien henkilöiden aikomuksia tai vilpitöntä tai vilpillistä mieltä”; ottaa huomioon, että komissio on velvollinen keskeyttämään EU:n varojen maksun tapauksissa, joissa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita ja joissa ilmenee havaitsematta, raportoimatta ja korjaamatta jääneitä vakavia eturistiriitaan liittyviä sääntöjenvastaisuuksia;

D.  ottaa huomioon, että Transparency International Czech Republic -järjestö teki 19. syyskuuta 2018 Euroopan komissiolle virallisen kantelun, jonka mukaan Tšekin pääministeri Andrej Babiš oli rikkonut jatkuvasti eturistiriitoja koskevaa EU:n ja Tšekin lainsäädäntöä;

E.  ottaa huomioon, että Babišin on paljastettu olevan myös Agrofert-konsernia hallinnoivan yhtiön, Agrofertin, tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja sellaisten erityisrahastojen kautta, joissa hän on perustajana ja samalla edunsaajana;

F.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvia yhtiöitä on mukana hankkeissa, joita tuetaan Tšekin tasavallan maaseudun kehittämisohjelmasta, jota puolestaan rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta;

G.  ottaa huomioon, että Agrofert-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat saaneet merkittävästi rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista kaudella 2014–2020 ja että rahoituksen määrä on vaihdellut 42 miljoonasta eurosta (2013) aina 82 miljoonaan euroon (2017);

H.  ottaa huomioon, että Tšekin valtionhallinnon virkamiesten tuloista annetun ilmoituksen mukaan Babiš sai vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,5 miljoonan euron tulot Agrofert-konsernilta erityisrahastojensa kautta;

I.  ottaa huomioon, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunta päätti syyskuussa 2018 käsitellä tätä asiaa vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, erityisesti niiden komission jäsenten kuulemistilaisuuksissa, joita asia eniten koskee;

J.  toteaa, että nämä kuulemiset eivät antaneet parlamentin jäsenille riittäviä ja selkeitä vastauksia siihen, mikä Tšekin pääministerin mahdollista eturistiriitaa koskevan asian tämänhetkinen tilanne on;

K.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset tiedotusvälineet, kuten Guardian, Le Monde ja Süddeutsche Zeitung, julkaisivat 1. joulukuuta 2018 tietoja komission oikeudellisen yksikön laatimasta oikeudellisesta lausunnosta, jossa vahvistetaan Babišin eturistiriitatilanne;

1.  on erittäin huolissaan siitä, että Tšekin tasavallassa ei ole noudatettu asetuksen (EU) N:o 2018/1046 61 artiklan 1 kohtaa asiassa, joka koskee Tšekin pääministerin eturistiriitaa ja hänen yhteyksiään Agrofert-konserniin;

2.  pitää valitettavina kaikenlaisia eturistiriitoja, jotka voivat vaarantaa EU:n talousarvion toteuttamisen ja heikentää EU:n kansalaisten luottamusta siihen, että EU:n veronmaksajien rahoja hallinnoidaan asianmukaisesti; pyytää komissiota varmistamaan, että kaikkien EU:n poliitikkojen eturistiriitojen suhteen on nollatoleranssi ja ettei minkäänlaisia kaksoisstandardeja sovelleta, sekä huolehtimaan siitä, ettei asioita viivytetä millään verukkeella, kun on kyse unionin taloudellisten etujen suojaamisesta;

3.  palauttaa mieliin 27. huhtikuuta 2017 varainhoitovuotta 2015 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä tekemänsä päätöksen(3), jossa se totesi, että ”Euroopan petostentorjuntavirasto (Olaf) käynnisti hallinnollisia tutkimuksia [...] Tšekin tasavallassa ”haikaranpesänä” tunnetusta hankkeesta väitettyjen sääntöjenvastaisuuksien pohjalta” ja kehotti ”komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle viipymättä tutkimusten valmistumisesta”; palauttaa mieliin 18. huhtikuuta 2018 varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä tekemänsä päätöksen(4), jossa se pani ”tyytyväisenä merkille, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on saattanut päätökseen Tšekin ns. haikaranpesähanketta koskevan hallinnollisen tutkinnan”, pani merkille, että ”OLAFin asiakirja-aineisto on julkaistu Tšekin tiedotusvälineissä” ja piti valitettavana, että ”OLAF havaitsi vakavia sääntöjenvastaisuuksia”;

4.  kehottaa komissiota ottamaan vastuun asiassa ja ratkaisemaan tämän eturistiriidan;

5.  kehottaa komissiota asettamaan eturistiriitojen aktiivisen estämisen yhdeksi sen prioriteeteista näyttämällä esimerkkiä ja toteuttamalla päättäväisiä toimia, jos tällaista tapahtuu sen omassa piirissä tai jos se havaitsee tällaista perussopimusten valvojan ominaisuudessa;

6.  kehottaa komissiota tekemään virallisen päätöksen Transparency International Czech Republic -järjestön tekemästä kantelusta sen oman oikeudellisen yksikön oikeudellisen neuvonnan perusteella ilman lisäviivytyksiä ja panemaan päätöksen perusteella täytäntöön tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja menettelyt mahdollisen laittoman asiaintilan korjaamiseksi;

7.  kehottaa kaikkia EU:n hallitusten päämiehiä ja valtion virkamiehiä käyttämään ennakoivasti uutta varainhoitoasetusta ja erityisesti sen 61 artiklaa, joka koskee eturistiriitoja, jotta voidaan estää EU:n mainetta ja sen jäsenvaltioiden mainetta, demokratiaa ja EU:n taloudellisia etuja vahingoittavat tilanteet, sekä toimimaan esimerkkinä työskentelystä yleisen edun eikä henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi;

8.  kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja varmistamaan, ettei mikään eturistiriitojen ehkäisemistä koskeva kansallinen lainsäädäntö ole uuden varainhoitoasetuksen hengen vastainen;

9.  vaatii komissiota tutkimaan tarkkaan kaikkien Agrofert-konsernille sen jälkeen, kun Babišista tuli Tšekin hallituksen jäsen, maksettujen EU:n tukien laillisuuden, kun otetaan huomioon, että komission oikeudellisen yksikön lausunto myös viittaa siihen suuntaan, että Tšekin pääministerillä oli mahdollisesti eturistiriita hänen toimiessaan valtiovarainministerinä vuonna 2014;

10.  vaatii komissiota julkaisemaan kaikki asiakirjat, jotka liittyvät Tšekin pääministerin ja maatalousministerin mahdolliseen eturistiriitaan, ja kertomaan, mihin toimiin se aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi;

11.  kehottaa komissiota keskeyttämään kaiken EU:n rahoituksen Agrofertille, kunnes eturistiriita on tutkittu läpikotaisin ja ratkaistu;

12.  kehottaa komissiota perimään takaisin kaikki varat, jotka on maksettu laittomasti tai sääntöjenvastaisesti;

13.  vaatii täyttä avoimuutta Babišin mahdollisista kytköksistä Agrofert-konserniin ja sitä, etteivät nämä kytkökset saa vaikuttaa hänen toimintaansa Tšekin tasavallan pääministerinä;

14.  kehottaa neuvostoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin, jotta tulevaa EU:n talousarviota ja seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä estetään eturistiriidat varainhoitoasetuksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä Tšekin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, 15. kesäkuuta 1999 annettu tuomio, asia T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0143.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0121.

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus