Procedura : 2018/2975(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0582/2018

Teksty złożone :

B8-0582/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0530

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 445kWORD 54k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii(1) (nowe rozporządzenie finansowe), w szczególności jego art. 61 o konflikcie interesów,

–  uwzględniając pytania skierowane do Komisji przez Czeską Partię Piratów w dniu 2 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając oficjalną skargę złożoną w dniu 19 września 2018 r. do Komisji przez czeski oddział Transparency International,

–  uwzględniając opinię Służby Prawnej Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2018 r. zatytułowaną „Wpływ art. 61 nowego rozporządzenia finansowego (konflikt interesów) na wypłaty z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 18 lipca 2018 r. Rada przyjęła nowe rozporządzenie finansowe; mając na uwadze, że art. 61 rozporządzenia finansowego dotyczący zakazu doprowadzania do sytuacji konfliktu interesów wszedł w życie w dniu 2 sierpnia 2018 r.;

B.  mając na uwadze, że art. 61 ust. 1 rozporządzenia finansowego (w połączeniu z art. 61 ust. 3) nakłada na podmioty finansowe:

(i)  negatywny obowiązek unikania sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do budżetu UE;

(ii)  pozytywny obowiązek podejmowania odpowiednich działań, aby zapobiegać powstawaniu konfliktu interesów w związku z powierzonymi im funkcjami oraz aby reagować na sytuacje, które obiektywnie mogą być postrzegane jako konflikt interesów;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(2) „konflikt interesów, obiektywnie i sam w sobie, stanowi poważną nieprawidłowość i nie ma potrzeby oceny intencji zaangażowanych stron ani tego, czy działały one w dobrej czy w złej wierze”; mając na uwadze, że obowiązkiem Komisji jest zawieszenie wypłat z funduszów UE w sytuacjach, gdy występują poważne braki w działaniu systemów zarządzania i kontroli i gdy ujawniono nieodkryte, niezgłoszone i nieskorygowane poważne nieprawidłowości związane z konfliktem interesów;

D.  mając na uwadze, że w dniu 19 września 2018 r. czeski oddział Transparency International złożył oficjalną skargę do Komisji, twierdząc, że czeski premier Andrej Babiš uporczywie naruszał przepisy UE i Czech dotyczące konfliktu interesów;

E.  mając na uwadze, że wykazano również, iż Andrej Babiš jest rzeczywistym właścicielem Agrofert, tj. spółki kontrolującej grupę Agrofert za pośrednictwem funduszy powierniczych, których jest założycielem, a jednocześnie beneficjentem;

F.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa należące do grupy Agrofert uczestniczą w projektach finansowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich Republiki Czeskiej, który jest z kolei finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

G.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa należące do grupy Agrofert otrzymały w latach 2014–2020 wysokie sumy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, od 42 mln EUR w 2013 r. po 82 mln EUR w 2017 r.;

H.  mając na uwadze, że według oświadczenia o dochodach czeskich urzędników publicznych Andrej Babiš uzyskał w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r., za pośrednictwem swych funduszy powierniczych, dochód z grupy Agrofert w wysokości 3,5 mln EUR;

I.  mając na uwadze, że we wrześniu 2018 r. parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej postanowiła zająć się tą kwestią w ramach rocznej procedury udzielania absolutorium, przede wszystkim podczas wysłuchań komisarzy, których problem ten dotyczy w największym stopniu;

J.  mając na uwadze, że wysłuchania te nie dostarczyły posłom do PE jasnych i wystarczających odpowiedzi na temat sytuacji dotyczącej potencjalnego konfliktu interesów premiera Czech;

K.  mając na uwadze, że w dniu 1 grudnia 2018 r. media europejskie, w tym „The Guardian”, „Le Monde” i „Süddeutsche Zeitung”, poinformowały o opinii prawnej wydanej przez Służbę Prawną Komisji, która potwierdziła konflikt interesów Andreja Babiša;

1.  jest głęboko zaniepokojony nieprzestrzeganiem przez Czechy art. 61 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1046 w odniesieniu do konfliktu interesów premiera tego kraju i jego powiązań z grupą Agrofert;

2.  ubolewa nad jakimkolwiek konfliktem interesów, który mógłby zagrozić wykonaniu budżetu UE i podważyć zaufanie obywateli UE do właściwego zarządzania pieniędzmi podatników unijnych; wzywa Komisję do zadbania, by w odniesieniu do konfliktu interesów któregokolwiek polityka UE stosowano politykę zerowej tolerancji dla podwójnej moralności oraz aby nie znajdowano usprawiedliwienia dla opóźnień, gdy chodzi o ochronę interesów finansowych Unii;

3.  przypomina swoją decyzję z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015(3), w której „zauważa, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczął postępowania administracyjne [...] w sprawie projektu z Czech zwanego „bocianie gniazdo” w związku z domniemanymi nieprawidłowościami” oraz „wzywa Komisję do natychmiastowego informowania właściwej komisji o zakończeniu postępowań”; przypomina swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016(4), w której „z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył postępowanie administracyjne w sprawie czeskiego projektu „bocianie gniazdo”, „odnotowuje fakt, że czeskie media nagłośniły akta tej sprawy” i „wyraża ubolewanie z powodu poważnych nieprawidłowości stwierdzonych przez OLAF”;

4.  wzywa Komisję do wzięcia odpowiedzialności i rozwiązania zaistniałej sytuacji konfliktu interesów;

5.  wzywa Komisję, by uznała aktywne unikanie konfliktu interesów za jeden z priorytetów, dzięki dawaniu przykładu i podejmowaniu zdecydowanych kroków w przypadkach zaistnienia takiej sytuacji w jej własnych szeregach, a także w ramach powierzonej jej funkcji strażniczki traktatów;

6.  wzywa Komisję, by bezzwłocznie przyjęła oficjalną decyzję w sprawie skargi złożonej przez czeski oddział Transparency International w oparciu o poradę prawną jej Służby Prawnej oraz by w oparciu o tę decyzję wprowadziła środki i procedury naprawcze konieczne do usunięcia wszelkich niezgodności z prawem;

7.  wzywa szefów i przedstawicieli rządów wszystkich państw UE, by aktywnie stosowali nowe rozporządzenie finansowe, w szczególności jego art. 61 dotyczący konfliktu interesów, aby zapobiegać sytuacjom, które szkodzą reputacji UE, sytuacji jej państw członkowskich, demokracji i interesom finansowym UE, oraz aby służyli za przykład działania na rzecz dobra publicznego, a nie dla korzyści osobistych;

8.  wzywa parlamenty narodowe państw członkowskich do dołożenia starań, by żadne przepisy krajowe dotyczące zapobiegania konfliktom interesów nie były sprzeczne z duchem nowego rozporządzenia finansowego;

9.  wzywa Komisję do pełnego zbadania zgodności z prawem wszystkich dotacji UE wypłaconych grupie Agrofert od czasu gdy Andrej Babiš zasiadł w rządzie Czech, zważywszy, że opinia Służby Prawnej Komisji wskazuje również na ewentualny konflikt interesów premiera tego kraju już w 2014 r., gdy pełnił on funkcję ministra finansów;

10.  zwraca się do Komisji o opublikowanie wszystkich dokumentów związanych z możliwym konfliktem interesów premiera Czech i ministra rolnictwa oraz o wyjaśnienie, jakie kroki zamierza ona podjąć w celu zaradzenia tej sytuacji;

11.  apeluje do Komisji, by zawiesiła wszelkie finansowanie UE na rzecz grupy Agrofert do czasu pełnego zbadania i rozwiązania konfliktu interesów;

12.  wzywa Komisję do odzyskania wszystkich środków, które zostały wypłacone nielegalnie lub nieprawidłowo;

13.  nalega na zapewnienie pełnej przejrzystości wszelkich związków, jakie może mieć Andrej Babiš z grupą Agrofert, oraz z całą mocą twierdzi, że nie mogą one kolidować z pełnioną przez niego funkcją premiera Czech;

14.  wzywa Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych i właściwych środków w celu zapobiegania konfliktom interesów w kontekście negocjacji dotyczących przyszłego budżetu UE oraz kolejnych wieloletnich ram finansowych, zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządowi i parlamentowi Czech.

 

(1)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wyrok z 15.6.1999 w sprawie T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0143.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0121.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna