Procedură : 2018/2975(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0582/2018

Texte depuse :

B8-0582/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0530

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 438kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(1) (noul Regulament financiar), în special articolul 61 referitor la conflictele de interese,

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei de către Partidul pirat din Cehia la 2 august 2018,

–  având în vedere plângerea oficială depusă de Transparency International din Republica Cehă la 19 septembrie 2018,

–  având în vedere avizul Serviciului Juridic al Comisiei din 19 noiembrie 2018 intitulat „Impactul articolul 61 din noul Regulament financiar (conflict de interese) asupra plăților din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Consiliul a adoptat noul Regulament financiar la 18 iulie 2018; întrucât articolul 61 din Regulamentul financiar, care interzice conflictele de interese, a intrat în vigoare la 2 august 2018;

B.  întrucât articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar [coroborat cu articolul 61 alineatul (3)] prevede:

(i)  o obligație negativă a actorilor financiari de a preveni situațiile de conflict de interese în ceea ce privește bugetul UE;

(ii)  o obligație pozitivă a actorilor financiari de a lua măsuri adecvate pentru a preveni apariția conflictelor de interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda situațiile care pot fi, în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese;

C.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(2), „un conflict de interese constituie, în sine și în mod obiectiv, o disfuncție gravă sau o anormalitate serioasă, fără a fi necesar să se țină seama, pentru calificarea sa, de intențiile persoanelor interesate și de buna sau de reaua lor credință”; întrucât Comisia are obligația de a suspenda plățile din fondurile UE dacă există o deficiență gravă în funcționarea sistemelor de gestionare și control și dacă au fost aduse la lumină nereguli grave nedescoperite, neraportate și necorectate, legate de un conflict de interese;

D.  întrucât, la 19 septembrie 2018, Transparency International din Republica Cehă a depus o plângere oficială la Comisie, în care se susține că prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, a încălcat în mod repetat legislația UE și cea cehă privind conflictele de interese;

E.  întrucât s-a revelat și faptul că dl Babiš este beneficiarul real al Agrofert, societatea de gestionare a Grupului Agrofert prin intermediul fondurilor fiduciare al căror fondator și beneficiar este dl Babiš;

F.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert participă la proiecte subvenționate prin Programul de dezvoltare rurală al Republicii Cehe, care, la rândul său, este finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;

G.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert au primit sume semnificative din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020, cuprinse între 42 milioane EUR în 2013 și 82 milioane EUR în 2017;

H.  întrucât, conform declarației de venit a funcționarilor publici cehi, dl Babiš a încasat un venit de 3,5 milioane EUR în primele șase luni ale anului 2018 din partea Grupului Agrofert prin intermediul fondurilor sale fiduciare;

I.  întrucât, în septembrie 2018, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a decis să abordeze această chestiune în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în special în cadrul audierilor comisarilor care dețin cele mai multe competențe în acest domeniu;

J.  întrucât aceste audieri nu au oferit deputaților răspunsuri clare și suficiente cu privire la situația actuală a potențialului conflict de interese al prim-ministrului ceh;

K.  întrucât, la 1 decembrie 2018, unele organe de presă europene, cum ar fi The Guardian, Le Monde și Süddeutsche Zeitung, au publicat informații cu privire la avizul juridic emis de Serviciul Juridic al Comisiei, care a confirmat conflictul de interese al dlui Babiš,

1.  este profund îngrijorat de nerespectarea de către Republica Cehă a articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 în ceea ce privește conflictul de interese al prim-ministrului ceh și legăturile sale cu Grupul Agrofert;

2.  regretă orice tip de conflict de interese care ar putea compromite execuția bugetului UE și submina încrederea cetățenilor UE în gestionarea corectă a banilor contribuabililor UE; invită Comisia să se asigure că se aplică o politică de toleranță zero și fără standarde duble în ceea ce privește conflictele de interese ale tuturor politicienilor din UE și că nu se invocă nicio scuză pentru întârzieri în protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

3.  reamintește decizia sa din 27 aprilie 2017 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2015(3), în care «ia act de faptul că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anchete administrative [...] cu privire la un proiect din Republica Cehă, cunoscut drept „Cuibul de berze”, pe baza unor presupuse nereguli» și „solicită Comisiei să informeze comisia sa competentă de îndată ce se finalizează investigațiile”; reamintește decizia sa din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016(4), în care «salută faptul că OLAF și-a finalizat ancheta administrativă privind proiectul ceh „cuibul de berze”», „ ia act de faptul că dosarul OLAF a fost făcut public de către mass-media cehă” și „regretă faptul că OLAF a constatat nereguli grave”;

4.  invită Comisia să își asume responsabilitatea și să soluționeze acest conflict de interese;

5.  invită Comisia să considere prevenirea activă a conflictelor de interese drept una dintre prioritățile sale, prin exemplul său și prin măsuri decisive în cazul în care se confruntă cu astfel de cazuri în interiorul său sau în calitatea sa de gardian al tratatelor;

6.  invită Comisia să ia o decizie oficială cu privire la plângerea depusă de Transparency International din Republica Cehă, pe baza avizului juridic al propriului său Serviciu Juridic, fără întârzieri suplimentare și, pe baza acestei decizii, să pună în aplicare măsurile și procedurile corective necesare pentru a remedia orice situație ilegală;

7.  îi invită toți șefii de guvern și funcționarii guvernamentali din UE să utilizeze în mod proactiv noul Regulament financiar, în special articolul 61 privind conflictele de interese, pentru a preveni situațiile care aduc atingere reputației UE și a statelor sale membre, democrației și intereselor financiare ale UE, precum și să servească drept exemplu de muncă în interesul public și nu pentru câștigul personal;

8.  invită parlamentele naționale ale statelor membre să se asigure că nicio legislație națională privind prevenirea conflictelor de interese nu contravine spiritului noului Regulament financiar;

9.  solicită Comisiei să investigheze pe deplin legalitatea tuturor subvențiilor UE acordate grupului Agrofert din momentul în care dl Babiš a intrat în guvernul ceh, având în vedere că avizul Serviciului Juridic al Comisiei indică, de asemenea, un posibil conflict de interese cu funcția anterioară de ministru de finanțe din 2014 a prim-ministrului Republicii Cehe;

10.  solicită Comisiei să publice toate documentele referitoare la posibilul conflict de interese al prim-ministrului ceh și al ministrului agriculturii și să explice măsurile pe care intenționează să le ia pentru a remedia situația;

11.  invită Comisia să suspende toate fondurile UE pentru Agrofert până la examinarea și soluționarea integrală a conflictului de interese;

12.   îndeamnă Comisia să recupereze toate fondurile care au fost plătite în mod ilegal sau necuvenit;

13.  insistă asupra deplinei transparențe cu privire la orice legături pe care dl Babiš le-ar putea avea cu Grupul Agrofert și asupra faptului că acestea nu trebuie să interfereze cu rolul său de prim-ministru al Republicii Cehe;

14.  invită Consiliul să ia toate măsurile necesare și potrivite pentru a preveni conflictele de interese în contextul negocierii viitorului buget al UE și a următorului cadru financiar multianual, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și Guvernului și Parlamentului Republicii Cehe.

 

(1)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl/Curtea de Conturi, hotărârea din 15.6.1999, cauza T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0143.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0121.

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Notă juridică